Obras - 448429-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Rzeszów: Trabajos de construcción

2020/S 187-448429

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Número de identificación fiscal: 001023003
Dirección postal: ul. Geodetów 1
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 35-959
País: Polonia
Persona de contacto: Zofia Dzik
Correo electrónico: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl
Teléfono: +48 178614544
Fax: +48 178521130
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dirección postal: ul. Geodetów 1
Localidad: Rzeszów
Código postal: 35-959
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa infrastruktury technicznej wraz z dostawą i montażem stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania pojazdów na terenie drogowego przejścia granicznego w Budomierzu

Número de referencia: 1801-ILZ1.260.3.2020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury technicznej wraz z dostawą i montażem stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania pojazdów na terenie drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45100000 Trabajos de preparación del terreno
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
45210000 Trabajos de construcción de inmuebles
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45400000 Acabado de edificios
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
71220000 Servicios de diseño arquitectónico
79930000 Servicios especializados de diseño
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
38582000 Equipo de control por rayos X
79632000 Servicios de formación de personal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL822 Przemyski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Przejście graniczne w Budomierzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury technicznej wraz z dostawą i montażem stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania pojazdów na terenie drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

2.1. wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, o którym mowa w pkt 1, w tym z uwzględnieniem postanowień określonych w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, tj. dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych biorąc pod uwagę między innymi niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, czyli dostępne i przystosowane dla każdej osoby w naszym społeczeństwie z możliwością adaptacji do zmian wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę dla infrastruktury technicznej określonej w Programie funkcjonalno-użytkowym dalej „PFU”;

2.2. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego robót budowlanych związanych z budową obiektów budowlanych (kubaturowych) na terenie drogowego przejścia granicznego w Budomierzu na działkach nr ewid. 508/3 i 374/5 niezbędnej do zainstalowania stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędnym wyposażeniem;

2.3. dostawa i montaż stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego dalej „Urządzenie RTG” do prześwietlania pojazdów na terenie drogowego przejścia granicznego w Budomierzu wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami na zainstalowane programy komputerowe;

2.4. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy infrastruktury technicznej, montażu i instalacji urządzenia RTG;

2.5. uruchomienie urządzenia RTG oraz wykonanie w obecności przedstawicieli Zamawiającego wszystkich wymaganych testów i pomiarów;

2.6. przeszkolenie pracowników Zamawiającego na zasadach określonych w pkt 34 specyfikacji funkcjonalno-technicznej urządzenia RTG;

2.7. świadczenie usług gwarancyjnych w tym bezpłatny serwis prewencyjny i naprawczy urządzenia RTG.

3. Urządzenie RTG, o którym mowa w ppkt 2.3 winno być urządzeniem całkowicie bezpiecznym dla obsługi oraz otoczenia – spełniającym wszystkie wymagania bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego (ustawa Prawo atomowe i rozporządzenia wykonawcze) oraz prawa europejskiego i międzynarodowego (w tym: Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej-ICRP60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia).

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Zał nr 5 do SIWZ (plik skompresowany), tj. w szczególności dokumentacja w skład, której wchodzi:

1.1. Program funkcjonalno-użytkowy w tym:

a) koncepcja projektowa część opisowa;

b) koncepcja projektowa część graficzna;

1.2) opina geotechniczna dla projektowanego budynku skanera RTG na działkach o numerach ewidencyjnych 508/3, 374/5 obręb 0005 Budomierz na terenie drogowego przejścia granicznego w Budomierzu;

1.3) STWiORB;

1.4) warunki przyłączeniowe wydane przez ZOPG w Korczowej;

1.5) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

1.6) kopia mapy zasadniczej;

1.7) mapa ewidencyjna gruntu;

1.8) informacja o braku podstaw do wydania decyzji środowiskowej;

1.9) zgoda na dysponowanie nieruchomością o nr ewid. 508/3, 374/5 w tym:

1.9.1) umowa użyczenia z dnia 22 lipca 2019 r.;

1.9.2) aneks nr 1 do umowy użyczenia z 20.11.2019;

1.2. Specyfikacja Funkcjonalno-Techniczna dla Urządzenia RTG.

5. Pozostałe wymogi co do realizacji przedmiotu zamówienia w tym stosowanie przez Zamawiającego klauzul społecznych zostały opisane w SIWZ wraz z załącznikami umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Długość gwarancji na Urządzenie RTG, w tym bezpłatny serwis prewencyjny i naprawczy / Ponderación: 30,00
Criterio de calidad - Nombre: Czas trwania serwisu prewencyjnego Urządzenia RTG w godzinach w skali 1 roku / Ponderación: 10,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 15/10/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, POLSKA) na uruchamianie oferowanego urządzenia RTG, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo atomowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągania zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w III.1.2, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej, tj.: Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej (doświadczenie) za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem:

1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania pojazdów samochodowych o mocy akceleratora co najmniej 4,5 MeV;

2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wybudowaniu hali o dowolnym przeznaczeniu, o kubaturze co najmniej 2 500 m3.

Uwaga:

1. Jeżeli Wykonawca wykazuje zdolność techniczną (doświadczenie) nabytą w ramach umowy (kontraktu) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.

2. Hala – należy przez to rozumieć pomieszczenie określone rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga zawarcia umowy o przedstawionej treści i na przedstawionych warunkach.

2. Stosownie do dyspozycji art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Szczegółowy zakres zmian umowy został zawarty we wzorze umowy.

3. Oprócz zmian przewidzianych w pkt 2 możliwe będą zmiany umowy przewidziane w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy Pzp, pod warunkiem zaistnienia przesłanek w nich określonych.

4. Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza w każdym czasie, zmiany jej treści niepowodujące zmiany treści oferty na podstawie, której wybrano Wykonawcę, niezwiązanych z wyborem Wykonawcy (np. zmiana konta bank., zmiana danych teleadresowych, zmiany sposobu fakturowania, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami itp.). O pow. zmianach strony umowy będą powiadamiały się pisemnie.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1, pok. 101

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych (roboty budowlane) o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Z uwagi na wartość zamówienia podlega ono obowiązkowi zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, którego publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ze względu na wartość zamówienia nie jest obowiązkowa w celu dotarcia z informacją o zamówieniu do możliwie najszerszego kręgu zainteresowanych zamówieniem.

4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający żąda przedłożenia określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) dokumentów:

1) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–6 i 9 rozporządzenia ws. dokumentów;

2) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów;

3) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów, a w stosownych przypadkach także z par. 9 rozporządzenia ws. dokumentów.

6. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda wykazu wykonanych dostaw i robót budowlanych wraz z dowodem określającym, czy te dostawy i roboty budowlane zostały wykonane należycie.

7. Informacja w zakresie warunków udziału w postępowaniu zawarta jest w dziale 5 SIWZ.

8. Informacji w zakresie wykazu oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą można uzyskać w dokumentacji postępowania na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

9. Informacji w zakresie wykazu oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego można uzyskać w dokumentacji postępowania na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

10. Informacja w zakresie art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w pkt 19.11 SIWZ.

11. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w jednej z dwóch form określonych w pkt 11.2 lub pkt 11.12 SIWZ, tj. w formie pisemnej lub elektronicznej.

12. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 PLN; (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wymagania w zakresie wadium zostały określone w pkt 9 SIWZ (http://www.podkarpackie.kas.gov.pl).

13. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 2,5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;

1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

1.3. odrzucenia oferty odwołującego;

1.4. opisu przedmiotu zamówienia;

1.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020