Obras - 448431-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Olsztyn: Trabajos de construcción

2020/S 187-448431

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Dirección postal: ul. Dąbrowszczaków 44A
Localidad: Olsztyn
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 10-543
País: Polonia
Persona de contacto: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Correo electrónico: przetargi@olsztyn.so.gov.pl
Teléfono: +42 895216166
Fax: +42 895216168
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.olsztyn.so.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: www.olsztyn.so.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Sądownictwo, Sąd Okręgowy w Olsztynie
I.5)Principal actividad
Otra actividad: sądownictwo

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przebudowa budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7

Número de referencia: ZP-2131-15/2020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7”.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 26 728 034.16 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7”.

Kubatura łączna budynków bliźniaczych przy ul. Warszawskiej 3 i 7 – 20 722 m3, powierzchnia łączna netto budynków - 3 866,14 m2.

Przedmiot zamówienia przy ul. Warszawskiej 3 i 7 obejmuje w szczególności:

1) W zakresie zagospodarowania terenu:

• przebudowę chodników, dojazdów i miejsc postojowych dla samochodów osobowych,

• przebudowę jezdni drogi manewrowej spełniającej wymogi ochrony pożarowej,

• przebudowę schodów terenowych i wejściowych do budynków,

• montaż platform zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

• rozbiórkę i ponowne wykonanie muru oporowego od strony ul. Wajdy z dostosowaniem jego przebiegu do zaktualizowanej granicy własności terenu Sądu Rejonowego w Bartoszycach,

• przebudowę ogrodzenia działki przy ul. Warszawskiej 7 wraz ze zmianą jego przebiegu na styku ulic Wajdy i Warszawskiej 7. W przypadku konieczności demontażu punktów osnowy geodezyjnej odtworzenie ich w innym miejscu.

• renowację ogrodzenia ul. Warszawska 3 z wymianą bramy,

• montaż jednostek zewnętrznych wentylacji i klimatyzacji,

• obiekty małej architektury,

• przebudowę oświetlenia zewnętrznego posesji.

2) W zakresie sieci zewnętrznych przebudowę przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i centralnego ogrzewania,

3) W budynkach sądu przewiduje się roboty w szczególności:

a) W zakresie robót ogólno-budowlanych:

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, wykonanie termoizolacji poddaszy, izolacje przeciwwilgociowe piwnic, tynki, roboty malarskie, okładzinowe korytarzy i sal rozpraw, sufity podwieszane itp.

• wymianę drewnianych stropów i więźb dachowych,

• prace renowacyjne elewacji budynków,

• przebudowę kominów,

• przebudowę głównej klatki schodowej budynku nr 7,

• prace z zakresu robót żelbetowych, ślusarsko kowalskich,

• w częściach głównych holi przewidziano szyby windowe wraz z montażem dźwigów osobowych,

• prace konserwacyjne w ramach ochrony elementów zabytkowych wg zaleceń konserwatora zabytków.

b) W zakresie prac instalacyjnych sanitarnych:

• wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych i hydrantowych,

• wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, przebudowę węzłów cieplnych,

• montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

• montaż instalacji klimatyzacji,

c) W zakresie prac instalacyjnych - elektrycznych i telekomunikacyjnych wykonanie:

• instalacji oświetlenia ogólnego,

• instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,

• instalacji gniazd wtykowych l-fazowych,

• instalacji zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji,

• instalacji teleinformatycznej,

• instalacji zasilania gwarantowanego,

• instalacji systemu kontroli dostępu SKD,

• instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP,

• instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),

• instalacji systemu telewizji dozorowej (CCTV),

• instalacji systemu wspierania organizacji rozpraw (SWOR),

• systemu obsługi przyjaznego pokoju przesłuchań,

• systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych,

• elektronicznego systemu wydawania kluczy,

• instalacji nagłośnienia sal rozpraw.

Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie budowlanym i wykonawczym, sporządzonym przez firmę Pracownia Architektury „Format” Jarosław Wołosiewicz z siedzibą w Białymstoku. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 32
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5, 6 i 8 PZP i spełniają warunki udziału w postępowaniu

2) Z ofertą Wykonawca składa:

a) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

b) Sporządzony przez Wykonawcę Formularz Oferty (zał. nr 1 do SIWZ)

c) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego, w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium

e) Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 PZP w związku z art. 26 ust. 2f PZP, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego - kosztorys ofertowy–szczegółowy zawierający nakłady: stawka robocizny, koszty pośrednie i zysk

f) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, tj:

— Odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

— Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

— Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

— Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3-mce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

— Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 PZP oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6-mcy przed upływem terminu składania ofert

— Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Część dalsza w sekcji III.1.2) ogłoszenia.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Kontynuacja treści z sekcji III.1.1) ogłoszenia:

— Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego

— Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty odpowiednio wg. zapisów z pkt 15 Rozdziału V SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1a oraz 1b pkt 2 PZP, w zakresie warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert posiadał wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 2 500 000,00 PLN brutto.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.

— dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na poziomie 2 500 000,00 PLN brutto, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1a oraz 1b pkt 3 PZP, w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej:

1) 1 (jedną) robotę budowlaną spełniającą następujące wymagania:

a) robota budowlana była wykonana w obiekcie lub budynku użyteczności publicznej;

b) zakresem przedmiotu roboty budowlanej była co najmniej budowa lub rozbudowa lub przebudowa lub modernizacja lub remont budynku lub obiektu,

c) wartość roboty budowlanej była nie mniejsza niż 15 000 000,00 PLN brutto;

2) 1 (jedną) robotę budowlaną spełaniającą następujące wymagania:

a) robota budowlana była wykonana w obiekcie użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków, tj. w zabytku,

b) zakresem przedmiotu roboty budowlanej była co najmniej budowa lub rozbudowa lub przebudowa lub modernizacja lub remont zabytku,

c) wartość roboty budowlanej była nie mniejsza niż 500 000,00 PLN brutto,

Albo

1) 2 (dwie) oddzielne, odrębne roboty budowlane - każda spełniająca następujące wymagania:

a) każda robota budowlana była wykonana w obiekcie lub budynku użyteczności publicznej;

b) zakresem przedmiotu roboty budowlanej była co najmniej budowa lub rozbudowa lub przebudowa lub modernizacja lub remont budynku lub obiektu,

c) wartość każdej z robót budowlanych była nie mniejsza niż 7 500 000,00 PLN brutto;

2) 1 (jedną) robotę budowlaną spełaniającą następujące wymagania:

a) robota budowalna była wykonana w obiekcie użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków, tj. w zabytku,

b) zakresem przedmiotu roboty budowlanej była co najmniej budowa lub rozbudowa lub przebudowa lub modernizacja lub remont zabytku,

c) wartość roboty budowlanej była nie mniejsza niż 500 000,00 PLN brutto.

Stosownie do postanowień art. 22 ust 1a oraz 1b pkt 3 ustawy PZP w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej (potencjał kadrowy), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami na wskazane poniższe stanowiska, które spełniają następujące wymagania (minimalna liczba personelu w zakresie każdej roli, funkcji wynosi 1):

Kierownik budowy:

Wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie: 1) Wykształcenie wyższe budowlane; 2) Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 6 miesięcy pełniła rolę kierownika budowy lub zastępcy kierownika budowy lub koordynatora budowy, w tym co najmniej koordynowała, nadzorowała pracami w zakresie robót budowlanych w realizacji (odrębnie, oddzielnie) co najmniej 2 projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) dla obiektów budowlanych lub zespołów obiektów budowlanych w obiekcie(-tach) użyteczności publicznej, tj. w budynku lub obiekcie lub zabytku dotyczących (w zakresie) co najmniej budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji lub remontu budynku lub obiektu lub zabytku, o wartości każdego z projektów co najmniej 7 500 000,00 PLN brutto.

Kierownik robót branży ogólnobudowlanej: Wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 6 miesięcy pełniła rolę kierownika budowy lub zastępcy kierownika budowy lub koordynatora budowy lub kierownika robót lub zastępcy kierownika robót lub koordynatora robót, w tym co najmniej koordynowała, nadzorowała pracami w zakresie robót branży ogólnobudowlanej w realizacji (odrębnie, oddzielnie) co najmniej 1 projektu (zakończonego i odebranego przez zlecającego) dla obiektu budowlanego lub zespołów obiektów budowlanych w obiekcie(-tach) użyteczności publicznej, tj. w budynku lub obiekcie lub zabytku w zakresie (w ramach) robót budowlanych dotyczących (w zakresie) branży ogólnobudowlanej w zakresie dotyczącym co najmniej budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji lub remontu budynku lub obiektu lub zabytku.

Kierownik budowy w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń; cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, kierownik robót branży sanitarnej:

Wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń; cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych.

Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 6 miesięcy pełniła rolę kierownika budowy lub zastępcy kierownika budowy lub koordynatora budowy lub kierownika robót lub zastępcy kierownika robót lub koordynatora robót, w tym co najmniej koordynowała, nadzorowała pracami w zakresie robót budowlanych dotyczących (w zakresie) branży sanitarnej w realizacji (odrębnie, oddzielnie) co najmniej 1 projektu (zakończonego i odebranego przez zlecającego) dla obiektu budowlanego lub zespołów obiektów budowlanych w obiekcie(-tach) użyteczności publicznej, tj. w budynku lub obiekcie lub zabytku w zakresie (w ramach) robót budowlanych dotyczących (w zakresie) branży sanitarnej w zakresie dotyczącym co najmniej budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji lub remontu budynku lub obiektu lub zabytku.

Kierownik robót branży elektrycznej: Wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 6 miesięcy pełniła rolę kierownika budowy lub zastępcy kierownika budowy lub koordynatora budowy lub kierownika robót lub zastępcy kierownika robót lub koordynatora robót, w tym co najmniej koordynowała, nadzorowała pracami w zakresie robót budowlanych dotyczących (w zakresie) branży elektrycznej w realizacji (odrębnie, oddzielnie) co najmniej 1 projektu (zakończonego i odebranego przez zlecającego) dla obiektu budowlanego lub zespołów obiektów budowlanych w obiekcie(-tach) użyteczności publicznej, tj. w budynku lub obiekcie lub zabytku w zakresie (w ramach) robót budowlanych dotyczących (w zakresie) branży elektrycznej w zakresie dotyczącym co najmniej budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji lub remontu budynku lub obiektu lub zabytku.

Kierownik robót branży drogowej

Wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Część dalsza w sekcji VI.3 ogłoszenia

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy). Okoliczności warunkujące możliwość dokonania zamian w treści przyszłej umowy o zamówienie publiczne zostały szczegółowo opisane w treści wzoru umowy załączonej do niniejszej specyfikacji.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 12:05

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Kontynuacja treści z sekcji III.1.3 ogłoszenia

Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 6 miesięcy pełniła rolę kierownika budowy lub zastępcy kierownika budowy lub koordynatora budowy lub kierownika robót lub zastępcy kierownika robót lub koordynatora robót, w tym co najmniej koordynowała, nadzorowała pracami w zakresie robót budowlanych dotyczących (w zakresie) branży drogowej w realizacji (odrębnie, oddzielnie) co najmniej 1 projektu (zakończonego i odebranego przez zlecającego) dla obiektu budowlanego lub zespołów obiektów budowlanych w obiekcie(-tach) użyteczności publicznej, tj. w budynku lub obiekcie lub zabytku w zakresie (w ramach) robót budowlanych dotyczących (w zakresie) branży drogowej w zakresie dotyczącym co najmniej budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji lub remontu budynku lub obiektu lub zabytku.

Kierownik robót branży telekomunikacyjnej

Wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej;

Minimalne doświadczenie: 1) W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 6 miesięcy pełniła rolę kierownika budowy lub zastępcy kierownika budowy lub koordynatora budowy lub kierownika robót lub zastępcy kierownika robót lub koordynatora robót, w tym co najmniej koordynowała, nadzorowała pracami w zakresie robót budowlanych dotyczących (w zakresie) branży telekomunikacyjnej w realizacji (odrębnie, oddzielnie) co najmniej 1 projektu (zakończonego i odebranego przez zlecającego) dla obiektu budowlanego lub zespołów obiektów budowlanych w obiekcie(-tach) użyteczności publicznej, tj. w budynku lub obiekcie lub zabytku w zakresie (w ramach) robót budowlanych dotyczących (w zakresie) branży telekomunikacyjnej w zakresie dotyczącym co najmniej budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji lub remontu budynku lub obiektu lub zabytku;

2) W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 6 miesięcy koordynowała, nadzorowała, wykonywała, realizowała zadania dotyczące (w zakresie) budowy systemów bezpieczeństwa lub budowę systemów bezpieczeństwa w realizacji (odrębnie, oddzielnie) co najmniej 1 projektu (zakończonego i odebranego przez zlecającego).

Odpowiednio zapisów z pkt. 12 i 13 rozdziału V SIWZ.

Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium, ustala się wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje dot. wnoszenia wadium zostały umieszczone w rozdziale IX SIWZ.

2) W okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót, Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót w obiekcie(-tach) w zakresie i na warunkach świadczenia tych robót zgodnych z warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia podstawowego, w tym ewentualnie dla innych, nowych obiektów Zamawiającego, przy czym wartość tego zamówienia nie przekroczy 2 672 803,42 PLN netto. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3) Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składania ofert, oświadczeń i dokumentów szczegółowo określone zostały w SIWZ

4) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO określona została w rozdziale XXII SIWZ

5) W postępowaniu stosuje się tzw. procedurę odwróconą określoną przepisem art. 24aa PZP.

6) Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

7) Podana w sekcji II.1.5) szacunkowa całkowita wartość zamówienia netto dotyczy wyłącznie zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy zostały wskazane w dziale VI Pzp – „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie:

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 Pzp).

b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art. 180 ust. 3 Pzp). Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

c) Szczegółowe informacje nt. składania odwołania w przedmiotowym postępowaniu za pośrednictwem portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ przedstawione zostały w załączniku nr 7 do SIWZ (str. 28) „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP".

3. Skarga:

a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

b) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy KPC o apelacji, jeżeli przepisy działu VI rozdział 3 Pzp nie stanowi inaczej.

c) Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Pzp - Dział VI „Środki ochrony prawnej".

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020