Obras - 448508-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Sofía: Trabajos de construcción especializados distintos de los trabajos de techado

2020/S 187-448508

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Narodno sabranie na Republika Balgariya
Número de identificación fiscal: 000695018
Dirección postal: pl. „Narodno sabranie“ No. 2
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1169
País: Bulgaria
Persona de contacto: Ekaterina Georgieva, Dimitrinka Ruskova
Correo electrónico: dus@parliament.bg
Teléfono: +359 29392459/+359 29392171
Fax: +359 29809677
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.parliament.bg/bg
Dirección del perfil de comprador: www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/525
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: законодателна дейност

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, по изграждане на противообледенителна система на улуците на зала „Шатра“ и на воронки по покрив на ЛВБ на Народното събрание в гр. Велинград

II.1.2)Código CPV principal
45262000 Trabajos de construcción especializados distintos de los trabajos de techado
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Обект на обществената поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б „а“ от ЗОП — проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи по приложение № 1 от ЗОП, група 45.3, клас 45.31. Сградата, за която следва да се изпълни инженерингът, съответства на строеж: четвърта категория. Предметът на поръчката включва следните дейности:

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект с обхват и съдържание съгласно Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, който да съдържа части съгласно заданието за проектиране.

2. Доставка на необходимите материали и оборудване за изграждането на ефективни противообледенителни системи. Извършване на предвидените СМР. Изпитвания, настройки и въвеждане в експлоатация. Обучение на персонала на възложителя, притежаващ подходяща професионална квалификация, за безопасна работа и ползване на противообледенителната система.

3. Упражняване на авторски надзор

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 15 850.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45262000 Trabajos de construcción especializados distintos de los trabajos de techado
45450000 Otros trabajos de acabado de edificios
45315000 Trabajos de instalación eléctrica de equipos de calefacción y otros equipos eléctricos para edificios
45000000 Trabajos de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423 Пазарджик
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Местоизпълнението на поръчката е сградата на лечебно-възстановителна база на Народното събрание във Велинград, бул. „Вела Пеева“ № 35.

II.2.4)Descripción del contrato:

Обект на обществената поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б „а“ от ЗОП — проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи по приложение № 1 от ЗОП, група 45.3, клас 45.31. Сградата, за която следва да се изпълни инженерингът, съответства на строеж: четвърта категория. Предметът на поръчката включва следните дейности:

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект с обхват и съдържание съгласно Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, който да съдържа части съгласно заданието за проектиране.

2. Доставка на необходимите материали и оборудване за изграждането на ефективни противообледенителни системи. Извършване на предвидените СМР. Изпитвания, настройки и въвеждане в експлоатация. Обучение на персонала на възложителя, притежаващ подходяща професионална квалификация, за безопасна работа и ползване на противообледенителната система.

3. Упражняване на авторски надзор

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 059-140560
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-055-02-73
Denominación:

Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, по изграждане на противообледенителна система на улуците на зала „Шатра“ и на воронки по покрив на ЛВБ на Народното събрание в гр. Велинград

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Айсгард“ ООД
Número de identificación fiscal: 131380092
Dirección postal: район „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 9, бл. магазин 13
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1700
País: Bulgaria
Correo electrónico: iceguard@iceguard.bg
Teléfono: +359 29621666
Fax: +359 29621665
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 16 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 15 850.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 19
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: https://www.cpc.bg/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП настоящото обявление не е сред актовете, подлежащи на обжалване.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020