Obras - 448580-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Hjørring: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

2020/S 187-448580

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Número de identificación fiscal: 16287180
Dirección postal: Arsenalvej 55
Localidad: Hjørring
Código NUTS: DK050 Nordjylland
Código postal: 9800
País: Dinamarca
Persona de contacto: Christian Enemark
Correo electrónico: fes-pso03@mil.dk
Teléfono: +45 41322260
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ejendomsstyrelsen.dk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Begrænset udbud af hovedentreprise vedr. Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) fase 2 og 3 på 575 Dragonkasernen i Holstebro

Número de referencia: 2020/003201
II.1.2)Código CPV principal
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Nærværende udbud er en del af det samlede projekt Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - fase 2 og 3, der omfatter nybyggeri på en række af Hærens etablissementer fordelt i hele landet.

Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter er et langsigtet faseopdelt projekt, der består af en række delprojekter, som skal være med til at sikre et kvalitetsløft af Hærens faciliteter i form af bade-, omklædnings- og materielfaciliteter samt forbedrede garageforhold for Hærens vitale, sensitive og teknisk tunge køretøjer ved opførelse af en række nye standardgarager, værkstedsfaciliteter og mandskabsfaciliteter.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 181 373 156.00 DKK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45216200 Trabajos de construcción de edificios e instalaciones militares
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK041 Vestjylland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dragonkasernen i Holstebro

II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet dækker hovedentreprisen i forbindelse med gennemførelsen af Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter på Dragonkasernen i Holstebro som omfatter følgende:

1) 3 standard garager (bygning 141, 142 og 143). Bygningerne indeholder hver en standardgarage i én etage. I tilknytning hertil etableres 3 etager med kontorer, omklædning, badefaciliteter, depot og -rengøringsrum, toiletter samt teknik rum. I alt ca. 3 374 m2 pr. bygning.

2) Én standard garage (bygning 144). Bygningen indeholder en standardgarage i én etage. I tilknytning hertil etableres 3 etager med briefing rum, pudsestue, omklædning, badefaciliteter, depot og -rengøringsrum, toiletter samt teknik rum. I alt ca. 3 374 m2.

3) Nye belægninger omkring de 4 nye garageanlæg.

4) Nedrivning af 17 bygninger opført som bl.a. pansergarager og lette bygninger.

5) Nedbrydning og miljøsanering af eksisterende miljøplads, samt etablering af ny miljøplads.

6) Etablering af ny parkeringsplads til sværtransport på Dyrby Vestergaard i det nærliggende øvelsesterræn.

7) Omlægning af eksisterende IT og lavspændingsanlæg.

8) Diverse tilhørende jord- og ledningsarbejder.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Proces / Ponderación: 30 %
Criterio de calidad - Nombre: Organisation / Ponderación: 15 %
Precio - Ponderación: 55 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 064-152055
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Hovedentreprisekontrakt nr. 1031/2020 vedr. Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) - fase 2 og 3 - 575 Dragonkasernen Holstebro

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: CASA A/S
Número de identificación fiscal: 29205272
Dirección postal: Havnen 5
Localidad: Horsens
Código NUTS: DK04 Midtjylland
Código postal: 8700
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 181 373 156.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Teléfono: +45 72405600
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020