Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Obras - 448601-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Trabajos de protección de riberas fluviales

2020/S 187-448601

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Número de identificación fiscal: 368302575
Dirección postal: ul. Grzybowska 80/82
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-844
País: Polonia
Persona de contacto: Emilia Kowalska
Correo electrónico: emilia.kowalska@wody.gov.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.wody.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica–Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry

Número de referencia: ROZ.2810.33.2020
II.1.2)Código CPV principal
45246200 Trabajos de protección de riberas fluviales
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica–Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry”, polegających na wykonaniu odcinka wału od km 3+650 do km 3+975. Zamówienie jest I etapem robót budowlanych większego zamówienia pn. „Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica–Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry”, które będzie realizowane w kolejnych latach.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 292 682.93 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Pyzdry, woj. wielkopolskie

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica–Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry”, polegających na wykonaniu odcinka wału od km 3+650 do km 3+975. Zamówienie jest I etapem robót budowlanych większego zamówienia pn. „Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica–Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry”, które będzie realizowane w kolejnych latach.

Zakres inwestycji będzie obejmował:

— doszczelnienie korpusu wału – ścianka szczelna stalowa w stopie skarpy, bentomata na skarpie,

— rozbudowę korpusu wału do parametrów:

• szerokość korony – 3,0 m,

• nachylenie skarpy odwodnej – 1:2,5,

• nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:2,

— przebudowę istniejącego przejazdu wałowego w km 3+870,

— rozbiórkę i budowę schodów skarpowych.

Projektowana inwestycja polega na modernizacji (przebudowie) lewostronnego obwałowania rzeki Warty w gminie Pyzdry. Wał ten pełni funkcję przeciwpowodziową dla lewobrzeżnej doliny rzeki Warty na odcinku od ok. km 347+140 do ok. km 357+245 przed jej zalewem wód z rzeki. Projektowane doszczelnienie wału w postaci stalowej ścianki szczelnej w stopie skarpy oraz bentomata na skarpie odwodnej w znaczny sposób wydłuży czas filtracji przez podłoże i korpus wału.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres skrócenia realizacji zamówienia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium należy wnieść w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 056-131508
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/07/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 6
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Zakład Budowlany „Ekobudowa” S.C. Soliński W. Wawrzyniak B.
Dirección postal: Nowowiejskiego 7
Localidad: Sieradz
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 98-200
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 920 117.43 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki:

— wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,

— pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik,

— kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie i z uwzględnieniem wymagań SIWZ,

— (nieobowiązkowy) zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia wniesienia wadium. Samo wadium należy wnieść zgodnie z zapisami SIWZ,

— JEDZ (zgodnie z załącznikiem do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,

— Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego (wyszczególnione w treści SIWZ – ze względu na ograniczoną ilość znaków w polu VI.3):

— wykaz robót budowlanych,

— wykaz osób,

— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (szczegóły w treści SIWZ).

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co usługi objęte zamówieniem podstawowym, do kwoty: 646 341,46 PLN netto.

Zamawiający może udzielić zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, co jest zgodne z jego przedmiotem. Udzielenie zamówienia musi zostać poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności.

Zamówienia takie zostaną udzielone jako odrębna umowa zawarta w trybie z wolnej ręki.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215).

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020