Obras - 448634-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Koszalin: Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras

2020/S 187-448634

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Zachodniopomorskie, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dirección postal: ul. Szczecińska 31
Localidad: Koszalin
Código NUTS: PL426 Koszaliński
Código postal: 75-122
País: Polonia
Correo electrónico: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Teléfono: +48 943427831
Fax: +48 943424328
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zzdw.koszalin.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V – odc. Ina – Kozy, Drawsko Pomorskie – Zarańsko

Número de referencia: ZZDW-6.414.84.2020.8.2
II.1.2)Código CPV principal
45233000 Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej o łącznej długości ok. 7,8 km. Składa się ona z dwóch odcinków inwestycyjnych:

— budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 10 na odcinku od Nosowa do Wapnicy o dł. ok. 3,35 km,

− rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 173 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Drawsko Pomorskie – Zarańsko o dł. 4,45 km.

Dodatkowo wykonane zostanie oznakowanie trasy rowerowej przebiegającej od rzeki Ina do m. Kozy na długości ok. 16,15 km.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 452 397.02 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233290 Instalación de señales de tráfico
45233221 Trabajos de pintura de la superficie de la calzada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Droga rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 10 na odcinku od Nosowa do Wapnicy oraz na odcinku Drawsko Pomorskie – Zarańsko, od rzeki Ina do m. Kozy.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej o łącznej długości ok. 7,8 km. Składa się ona z dwóch odcinków inwestycyjnych:

− budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 10 na odcinku od Nosowa do Wapnicy o dł. ok. 3,35 km,

− rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 173 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Drawsko Pomorskie – Zarańsko o dł. 4,45 km.

Dodatkowo wykonane zostanie oznakowanie trasy rowerowej przebiegającej od rzeki Ina do m. Kozy na długości ok. 16,15 km.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

1) usunięcie drzew i krzewów;

2) rozbiórki nawierzchni;

3) wykonanie robót ziemnych;

4) wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej oraz zjazdów;

5) przebudowanie skrzyżowań z drogami gminnymi;

6) wykonanie poboczy ścieżki rowerowej;

7) wykonanie zatok autobusowych i zatoki parkingowej;

8) budowa nowych i udrożnienie istniejących przepustów;

9) przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych;

10) likwidacja kolizji z siecią SN;

11) doświetlenie przejść dla pieszych;

12) zabezpieczenie elementów infrastruktury podziemnej;

13) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

14) odcinkowe zabezpieczenie ruchu rowerowego barierami;

15) zadrzewienia i nasadzenia.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale C SIWZ i Wycenionych przedmiarach robót.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie kierownika budowy / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ na lata 2014–2020.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 111-268727
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V – odc. Ina – Kozy, Drawsko Pomorskie – Zarańsko

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A.
Dirección postal: ul. Podmiejska 2
Localidad: Drawsko Pomorskie
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 78-500
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 059 810.78 PLN
Valor total del contrato/lote: 5 452 397.02 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020