Obras - 448648-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Świnoujście: Obras viales

2020/S 187-448648

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasto Świnoujście
Número de identificación fiscal: 811684290
Dirección postal: ul. Wojska Polskiego 1/5
Localidad: Świnoujście
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Código postal: 72-600
País: Polonia
Persona de contacto: Rafał Łysiak
Correo electrónico: wim@um.swinoujscie.pl
Teléfono: +48 913278699
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Kołłątaja 4
Localidad: Świnoujście
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Código postal: 72-600
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Bogdał
Correo electrónico: zwik@zwik.fn.pl
Teléfono: +48 913214531
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Número de referencia: WIM.271.1.6.2020
II.1.2)Código CPV principal
45233140 Obras viales
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

Szczegóły określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący zakres rzeczowo-finansowy robót oraz dokumentacja projektowa.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 35 584 083.34 PLN / Oferta más elevada: 43 384 903.02 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233120 Trabajos de construcción de carreteras
45233222 Trabajos de pavimentación y asfaltado
45231300 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales
45231400 Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica
45112700 Trabajos de paisajismo
45112710 Trabajos de paisajismo en zonas verdes
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

gmina miasto Świnoujście

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres gminy

Roboty wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją uwzględniając poniższe uwagi:

1. Pozyskane drewno przechodzi na własność Wykonawcy, przy czym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę wartości drewna na podstawie szacunku brakarskiego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę.

2. Wykonawca zastosuje krawężniki łukowe w miejscach gdzie ma to uzasadnienie.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał MMA w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 z 2014 roku.

4. Mieszanki MMA należy przyjąć jak dla KR3.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania mieszanki AC16W zamiast AC11W.

6. Do rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (tzw. rybaczówki) Wykonawca może przystąpić nie wcześniej niż w dniu 30 września 2020 r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wyszczególniony został w załączniku „Zakres rzeczowo-finansowy.”

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez Wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

— gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5 %, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

— charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

— charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

— wyglądu (struktura, barwa, kształt),

— parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym,

— parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Zakres ZWiK:

1. przebudowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w ul. 1 Maja w Karsiborzu Świnoujściu.

Zamawiający rezygnuje z realizacji kontenerowe pompowni przewidzianej zakresem dokumentacji i z monitoringu;

2. budowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja oraz ul. Mostowej na terenie osiedla Karsibórz w Świnoujściu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy (Db) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie zawodowe kierownika robót branży instalacyjnej sanitarnej (Ds) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamówienie jest przewidziana do współfinansowania ze środków budżetu Miasta będących w dyspozycji gminy i miasta Świnoujście oraz ZWiK Sp. z o.o., przy czym Gmina ubiega się o otrzymanie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

2. Wadium należy wnieść w wysokości 60 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy), przed upływem terminu składania ofert.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 040-093905
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Met-Instal Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: REGON 810561303
Dirección postal: Miękowo 5D
Localidad: Goleniów
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Código postal: 72-100
País: Polonia
Correo electrónico: POCZTA@MET-INSTAL.COM
Teléfono: +48 914185111
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 32 440 081.29 PLN
Valor total del contrato/lote: 35 584 083.34 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Valor IVA excluido: 5 426 436.53 PLN
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Teletechnika, oświetlenie ulicy, kolizje elektryczne, zabezpieczenie korpusu drogowego - na etapie składania oferty Wykonawca nie wyłonił podwykonawców

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej jednolitym europejskim dokumentem zamówienia lub „JEDZ”.

3. Z uwagi na limit znaków pełen wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu, wraz z informacją o zasadach i formie ich składania Zamawiający zawarł w rozdz. V i VI SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na platformie następujące dokumenty w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

— formularz oferty zgodnie z rozdziałem I pkt 1–10 SIWZ,

— zakres rzeczowo-finansowy załącznik nr 2.2 do SIWZ,

— zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów zgodnie z rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ,

— odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 7 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział III pkt 1 SIWZ),

— oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom,

— dokument JEDZ,

— dowód wniesienia wadium.

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa w terminie 3dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji (wykazu złożonych w danym postępowaniu ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa oświadczenia i dokumenty zgodnie z rozdz. VI SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołań:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020