Obras - 448650-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Trabajos de construcción de carreteras

2020/S 187-448650

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Número de identificación fiscal: 527-020-63-46
Dirección postal: ul. Mazowiecka 14
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-048
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Goebel
Correo electrónico: przetargi@mzdw.pl
Teléfono: +48 222449000
Fax: +48 222449013
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mzdw.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020

Número de referencia: 003/20
II.1.2)Código CPV principal
45233120 Trabajos de construcción de carreteras
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

1. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz warunkach i uzgodnieniach (część IV SIWZ). Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania aktualizacji stałej organizacji ruchu.

3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracowników fizycznych wykonujących roboty w branży drogowej.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 298 106 693.35 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233122 Trabajos de construcción de carreteras de circunvalación
45111000 Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno
45233000 Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras
45221000 Trabajos de construcción de puentes y túneles, pozos y pasos subterráneos
45232411 Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas sucias
45231300 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales
45232410 Obras de saneamiento
45231221 Trabajos de construcción de redes de suministro de gas
45231400 Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica
45232221 Subestación transformadora
45316110 Instalación de equipo de alumbrado para carreteras
45233294 Instalación de señalización viaria
45315500 Instalaciones de media tensión
45232310 Trabajos de construcción de líneas telefónicas
45232300 Trabajos de construcción y obras auxiliares de líneas telefónicas y de comunicación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Droga wojewódzka nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51

II.2.4)Descripción del contrato:

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km2+209,60 do km 9+560,51” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020. W przypadku wskazania w Opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku odniesienia się w Opisie przedmiotu zamówienia do certyfikatów, uprawnień, zaświadczeń Zamawiający dopuszcza dokumenty wydane przez równoważne jednostki.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie kierownika budowy / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Okres rękojmi / Ponderación: 30
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.07.01.00-IP.01-14-103/19

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 012-022953
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 6
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Strabag Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Parzniewska 10
Localidad: Pruszków
Código NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Código postal: 05-800
País: Polonia
Teléfono: +48 227144870
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 118 352 697.39 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom część robót branży teletechnicznej (Pro - Tel Łukasz Rogiński) oraz roboty kontraktowe z wyłączeniem robót bitumicznych. Umowy z podwykonawcami będą zawierane na etapie realizacji zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020