Obras - 448651-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Trabajos de reparación de carreteras

2020/S 187-448651

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Número de identificación fiscal: 65993390
Dirección postal: Na Pankráci 546/56
Localidad: Praha 4
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 140 00
País: Chequia
Persona de contacto: Bc. Michala Stwiertnia
Correo electrónico: michala.stwiertnia@rsd.cz
Teléfono: +420 954904413
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.rsd.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Výstavba a správa silnic a dálnic

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rámcová dohoda - Oprava povrchu silnic Remix Plus v MSK 2020 - 2022

II.1.2)Código CPV principal
45233142 Trabajos de reparación de carreteras
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem zakázky je oprava úseku silnice I/11 v úseku hranice okresu Bruntál - Malé Heraltice, km 232,923 - 234,080 provozního staničení, která bude provedena odfrézováním v tl. 30 mm a reprofilací asfaltového souvrství technologií REMIX Plus (50+30 mm) s doplněním obrusné vrstvy ACO 11 S mod. tl. 30 mm. V rámci díla bude provedeno odtěžení tělesa krajnice v š. 0,5 a tl. 0,1 m, dosypání krajnice recyklátem, obnova VDZ (plast - zvučící, nehlučný), demontáž a montáž nových dopravních knoflíků a doplnění směrových sloupků. Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 159 814 800.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Moravskoslezský kraj

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem zakázky je oprava úseku silnice I/11 v úseku hranice okresu Bruntál - Malé Heraltice, km 232,923 - 234,080 provozního staničení, která bude provedena odfrézováním v tl. 30 mm a reprofilací asfaltového souvrství technologií Remix Plus (50+30 mm) s doplněním obrusné vrstvy ACO 11 S mod. tl. 30 mm. V rámci díla bude provedeno odtěžení tělesa krajnice v š. 0,5 a tl. 0,1 m, dosypání krajnice recyklátem, obnova VDZ (plast - zvučící, nehlučný), demontáž a montáž nových dopravních knoflíků a doplnění směrových sloupků. Napojení na stávající živici bude s patřičným ošetřením spáry.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 042-098248
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 16PU-003839
Denominación:

Rámcová dohoda - Oprava povrchu silnic Remix Plus v MSK 2020 - 2022 (DO4)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Frekomos, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 61942618
Dirección postal: Železničního vojska 1381
Localidad: Valašské Meziříčí
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Código postal: 757 01
País: Chequia
Correo electrónico: frekomos@frekomos.cz
Teléfono: +420 571616755
Dirección de internet: http://www.frekomos.cz/
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 4 503 338.50 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

NVB LINE, s.r.o. - Dodání a montáž dopravních knoflíků, obnova VDZ, dodání a montáž směrových sloupků, zajištění provizorního dopravního značení.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Jedná se o Dílčí objednávku č. 4 uzavřenou na základě Rámcové dohody.

Doplnění k bodu V.2.3) - Zadavateli není známo, zda je dodavatelem malý či střední podnik.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020