Obras - 448692-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Pernik: Trabajos de construcción

2020/S 187-448692

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Pernik
Número de identificación fiscal: 000386751
Dirección postal: pl. „Sv. Ivan Rilski“ No. 1A
Localidad: Pernik
Código NUTS: BG414 Перник
Código postal: 2300
País: Bulgaria
Persona de contacto: Vera Asenova Sergieva
Correo electrónico: poop@pernik.bg
Teléfono: +359 76684220
Fax: +359 76603890
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://pernik.bg/
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/1270
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Реконструкция водопроводна мрежа на ул. „Палма“, гр. Перник

II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща подмяна на съществуващ водопровод на ул. „Палма“, кв. „Ралица“, гр. Перник. Трасето на проектния водопровод е в съответствие с изготвения регулационен план на улица „Палма“ съгласно техническото задание. Изграждането на водопровода е предвидено с тръби от полиетилен висока плътност, подходящи за питейна вода под налягане, със сертификат за качество по ISO 9001. Предвидени са 5 броя надземни пожарни хидранти съгласно Наредба № Iз-1971 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. На 60 м северно от О.Т. 722 е предвидена подмяна на съществуващ стоманен водопровод Ø 89 мм с РЕ D110 PN10 и връзка с него. Между имоти V-3317 и VІ 3317 (ОТ 376 б и 376 а) по съществуваща пешеходна пътека преминава водопровод РЕ D110 PN10, който осигурява подаването на питейна вода по ул. „Палма“. Съществуващият водопровод по улицата е от стоманени тръби Ø 104 мм. С изготвения проект се предвижда подмяната му с РЕ D 110 PN10.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG414 Перник
II.2.4)Descripción del contrato:

Изграждането на водопровода е предвидено с тръби от полиетилен висока плътност, подходящи за питейна вода под налягане, със сертификат за качество по ISO 9001.

Предвидени са 5 броя надземни пожарни хидранти съгласно Наредба № Iз-1971 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. На 60 м северно от О.Т. 722 е предвидена подмяна на съществуващ стоманен водопровод Ø 89 мм с РЕ D110 PN10 и връзка с него. Между имоти V-3317 и VІ 3317 (ОТ 376 б и 376 а) по съществуваща пешеходна пътека преминава водопровод РЕ D110 PN10, който осигурява подаването на питейна вода по ул. „Палма“. Съществуващият водопровод по улицата е от стоманени тръби Ø 104 мм. С изготвения проект се предвижда подмяната му с РЕ D 110 PN10. Предвидени са 3 броя СК DN100 PN16, с които се дава възможност за отделно спиране на водата по ул. „Палма“ и ул. „Ален мак“. По връзката от О.Т. 722—752 със стоманения водопровод Ø 89 мм не се подава вода, а само при необходимост се отваря само 1 оборот на СК. Надземният ПХ 70 DN80 южно от О.Т. 722 ще осигурява изпразването на водопровода при необходимост. В О.Т. 9764 и между О.Т. 625 и 626 са предвидени бъдещи връзки от РЕ DN110 PN10 с оглед възможност за разширение на регулацията. По трасето на водопровода са предвидени 5 броя надземни ПХ70D 80 и СК DN100 PN16. В О.Т. 621 е предвиден автоматичен въздушник DN 5 за обезвъздушаване на водопровода. Съществуващият водопровод между О.Т. 616, 619 и 620. Общата дължина на водопровода по ул. „Палма“ е 755 м. По трасето на водопровода са предвидени 49 броя водопроводни отклонения. Същите ще се изградят от РЕ DN 32 PN 10 с дължина L = 255 м и 49 бр. ТСК 1”. Полагането на новите тръби ще стане в рамките на одобрения регулационен план в уличното платно на min 1, 00 м светло разстояние от линията на бордюрите. При изпълнението да се спазва минимално светло хоризонтално разстояние между останалите комуникации по улиците съгласно Наредба № 8.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Качество на техническото предложение (КТП) / Ponderación: 50 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Ценово предложение (П2) / Ponderación: 50 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 157-380880
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020