Obras - 448692-2020

25/09/2020    S187

България-Перник: Строителни и монтажни работи

2020/S 187-448692

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Перник
Национален регистрационен номер: 000386751
Пощенски адрес: пл. „Св. Иван Рилски“ № 1А
Град: Перник
код NUTS: BG414 Перник
Пощенски код: 2300
Държава: България
Лице за контакт: Вера Асенова Сергиева
Електронна поща: poop@pernik.bg
Телефон: +359 76684220
Факс: +359 76603890
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://pernik.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1270
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Реконструкция водопроводна мрежа на ул. „Палма“, гр. Перник

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща подмяна на съществуващ водопровод на ул. „Палма“, кв. „Ралица“, гр. Перник. Трасето на проектния водопровод е в съответствие с изготвения регулационен план на улица „Палма“ съгласно техническото задание. Изграждането на водопровода е предвидено с тръби от полиетилен висока плътност, подходящи за питейна вода под налягане, със сертификат за качество по ISO 9001. Предвидени са 5 броя надземни пожарни хидранти съгласно Наредба № Iз-1971 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. На 60 м северно от О.Т. 722 е предвидена подмяна на съществуващ стоманен водопровод Ø 89 мм с РЕ D110 PN10 и връзка с него. Между имоти V-3317 и VІ 3317 (ОТ 376 б и 376 а) по съществуваща пешеходна пътека преминава водопровод РЕ D110 PN10, който осигурява подаването на питейна вода по ул. „Палма“. Съществуващият водопровод по улицата е от стоманени тръби Ø 104 мм. С изготвения проект се предвижда подмяната му с РЕ D 110 PN10.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414 Перник
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждането на водопровода е предвидено с тръби от полиетилен висока плътност, подходящи за питейна вода под налягане, със сертификат за качество по ISO 9001.

Предвидени са 5 броя надземни пожарни хидранти съгласно Наредба № Iз-1971 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. На 60 м северно от О.Т. 722 е предвидена подмяна на съществуващ стоманен водопровод Ø 89 мм с РЕ D110 PN10 и връзка с него. Между имоти V-3317 и VІ 3317 (ОТ 376 б и 376 а) по съществуваща пешеходна пътека преминава водопровод РЕ D110 PN10, който осигурява подаването на питейна вода по ул. „Палма“. Съществуващият водопровод по улицата е от стоманени тръби Ø 104 мм. С изготвения проект се предвижда подмяната му с РЕ D 110 PN10. Предвидени са 3 броя СК DN100 PN16, с които се дава възможност за отделно спиране на водата по ул. „Палма“ и ул. „Ален мак“. По връзката от О.Т. 722—752 със стоманения водопровод Ø 89 мм не се подава вода, а само при необходимост се отваря само 1 оборот на СК. Надземният ПХ 70 DN80 южно от О.Т. 722 ще осигурява изпразването на водопровода при необходимост. В О.Т. 9764 и между О.Т. 625 и 626 са предвидени бъдещи връзки от РЕ DN110 PN10 с оглед възможност за разширение на регулацията. По трасето на водопровода са предвидени 5 броя надземни ПХ70D 80 и СК DN100 PN16. В О.Т. 621 е предвиден автоматичен въздушник DN 5 за обезвъздушаване на водопровода. Съществуващият водопровод между О.Т. 616, 619 и 620. Общата дължина на водопровода по ул. „Палма“ е 755 м. По трасето на водопровода са предвидени 49 броя водопроводни отклонения. Същите ще се изградят от РЕ DN 32 PN 10 с дължина L = 255 м и 49 бр. ТСК 1”. Полагането на новите тръби ще стане в рамките на одобрения регулационен план в уличното платно на min 1, 00 м светло разстояние от линията на бордюрите. При изпълнението да се спазва минимално светло хоризонтално разстояние между останалите комуникации по улиците съгласно Наредба № 8.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество на техническото предложение (КТП) / Тежест: 50 %
Критерий, свързан с разходи - Име: Ценово предложение (П2) / Тежест: 50 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 157-380880
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/09/2020