Obras - 448758-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Bratislava: Trabajos de construcción de salas de conferencias

2020/S 187-448758

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 164-397746)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Número de identificación fiscal: 00397687
Dirección postal: Vazovova
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 812 43
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Róbert Janík
Correo electrónico: tender@p-m.sk
Teléfono: +421 254653904
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.stuba.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Revitalizácia interiérových častí FEI STU

Número de referencia: PM/131/FEI
II.1.2)Código CPV principal
45212340 Trabajos de construcción de salas de conferencias
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je revitalizácia objektov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (ďalej aj ako FEI STU). Revitalizácia sa týka interiérov budovy FEI STU najmä komplexu prednáškových miestností na prízemí +0,000 v posluchárňach A-B, B-C, C-D a na -3,600 m v posluchárni D-E a komunikačných spojovacích koridorov na prízemí +0,000 v blokoch A,B,C,D,E a na -3,600 m a -6,900 m na bloku E. Tieto priestory sú morálne zastarané a nevyhovujú súčasným požiadavkám na nadčasový vzhľad a štandard energetickej efektívnosti. Revitalizácia sa týka aj dátového centra na bloku D umiestnenom na prízemí +0,000. Stavebné práce budú vykonávané za prevádzky (spojovacie koridory v letných mesiacoch).

V rámci revitalizácie objektov budú vykonané nasledovné práce: rekonštrukcia osvetlenia, vykurovania, vzduchotechniky, tieniacej techniky, prezentačnej a didaktickej techniky interiérov budovy FEI STU. Jednotlivé logické celky budú prepojené nadradeným inteligentným riadiacim systémom, ktorý zabezpečí integráciu jednotlivých prvkov do komplexného navzájom optimalizovaného inteligentného celku v rámci ktorého sa jednotlivé časti systému navzájom ovplyvňujú na základe vzájomnej interakcie aj vonkajších vplyvov. Verejný obstarávateľ v rámci plnenia predmetu zákazky požaduje kompletnú rekonštrukciu priestorov vrátane ich prvého vybavenia tak, aby odovzdaním bol konkrétny zrekonštruovaný priestor schopný okamžitého užívania.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené vo Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 164-397746

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmienky na otváranie ponúk
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: