Obras - 448759-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Banská Bystrica: Trabajos de construcción de polideportivos

2020/S 187-448759

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 098-232425)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: MBB a.s.
Número de identificación fiscal: 36039225
Dirección postal: ČSA
Localidad: Banská Bystrica
Código NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Código postal: 974 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Ján Kulhány
Correo electrónico: info@mbb.sk
Teléfono: +421 484330840
Fax: +421 484330848
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mbb.sk
Dirección del perfil de comprador: http:///www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1190

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica

Número de referencia: 02/05/2020
II.1.2)Código CPV principal
45212225 Trabajos de construcción de polideportivos
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci Revitalizácie, rekonštrukcie a vybavenia existujúcej

Športovej infraštruktúry a jej príslušenstva Zimného štadióna Banská Bystrica.

Objektová skladba:

SO-01 Prestavba Západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia

SO-02 Ošetrenie a náter strešného povrchu haly A náterom s vysokou reflexiou slnečného žiarenia

SO-03 Ošetrenie/úprava východnej štítovej steny haly A

SO-04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne Hala-A

SO-05 Oprava strechy a zateplenie medzistrešného priestoru haly B

SO-06 Výmena okien, dverí a bránových otvorov hala B, zázemie hala B, rolbárne a nádvoria medzi halami, vrátane telocvične

SO-07 Oprava fasád hala B vrátane telocvične a nádvoria medzi halami

SO-08 Oprava vnútorných priestorov v hale B (interiér hracej haly, šatne, toalety)

SO-09 Oprava vnútorných priestorov telocvične haly B, vrátane rekonštrukcie podlahy

SO-10 Oprava interiéru technickej časti haly A

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 098-232425

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmienky na otváranie ponúk
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: