Obras - 448834-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Nowy Dwór Gdański: Obras para el tratamiento de agua

2020/S 187-448834

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: NIP 579-202-42-13 REGON 192998920
Dirección postal: ul. Warszawska 28A
Localidad: Nowy Dwór Gdański
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Código postal: 82-100
País: Polonia
Persona de contacto: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Correo electrónico: inwestycjecwz@o2.pl
Teléfono: +48 552460270
Fax: +48 552460270
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.cwz.pomorskie.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – etap I

Número de referencia: RPOWP/RB/2017_2
II.1.2)Código CPV principal
45232430 Obras para el tratamiento de agua
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – etap I

Lote nº: nie dzielono na części
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

POLSKA, województwo pomorskie, gmina Stare Pole, m. Ząbrowo.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Opis zamówienia nie ulega zmianom względem opisu pierwotnego.

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I.

Zakres rzeczowy realizacji projektu obejmuje:

— budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz pompownią II sto (sieciową) o wydajności 1 200 m3/h,

— remont istniejących zbiorników wody o pojemności łącznej 2 000 m3 i budowę nowego zbiornika o pojemności 2 260 m3,

— przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie,

— budowę zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium,

— rozbiórkę i demontaż zbędnych obiektów i elementów wyposażenia SUW,

— budowę odstojnika wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,

— system monitorowania sieci magistralnej w punktach węzłowych (10 szt.) oraz system monitorowania 20 studni na ujęciu wody.

Stacja Uzdatniania Wody w Ząbrowie wchodzi w skład układu technologicznego ujęcia wód podziemnych Letniki. Ujęcie zlokalizowane jest w delcie Wisły, we wschodniej części Żuław Wiślanych, w obrębie Żuław Elbląskich, wzdłuż prawego brzegu Nogatu. W skład ujęcia wchodzą również studnie eksploatujące wodę z poziomu plejstoceńsko-holoceńskiego i kredowego poziomu wodonośnego.

Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów w związku z zamierzeniem inwestycyjnym. Nowa stacja uzdatniania wody powstanie na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody, z koniecznością utrzymania jej w ciągłej eksploatacji. W pierwszej kolejności zostanie zbudowana i uruchomiona nowa stacja (faza I), następnie dojdzie do wyłączenia starej stacji i jej rozbiórki oraz ukończenia robót w obszarach porozbiórkowych (faza II). Wykonawca sporządzi projekt rozruchu, a także zaprojektuje i zbuduje obejścia sieciowe wody na czas rozruchu oraz połączy układ technologiczny nowego SUW z istniejącym, tak by woda pobierana na czas rozruchu mogła być uzdatniona i wtłoczona do sieci. Stacja jest realizowana na działce nr 9 obręb Ząbrowo, odległej 1 km od wsi Ząbrowo nad rzeką Nogat, gmina Stare Pole, powiat malborski.

Działka nr 9 stanowi własność inwestora. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja projektu wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej, prowadzenie prób eksploatacyjnych oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania SUW, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. Obowiązkiem Wykonawcy jest także wykonanie robót odtworzeniowych obejmujących w szczególności: uporządkowanie terenu, odtworzenie dróg dojazdowych do SUW oraz placów, chodników, terenów zielonych naruszonych w wyniku realizacji robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz opracowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla stacji uzdatniania wody. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w sposób, który nie zakłóci normalnej pracy SUW, jak również zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad w robotach. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia opisano w SIWZ.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 14/06/2017
Fin: 13/11/2019
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.11.03.00-22-0001/15

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 123-251082

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: NR 06/DI/2017
Lote nº: nie dzielono na części
Denominación:

Roboty budowlane polegające na realizacji projektu pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
14/06/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska
Número de identificación fiscal: NIP 593-000-71-92; REGON 190557583
Dirección postal: ul. Sikorskiego 2C
Localidad: Pruszcz Gdański
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Código postal: 83-000
País: Polonia
Teléfono: +48 586834308
Fax: +48 587731675
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 37 734 642.74 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Zmiana wynikająca z aneksu nr 2 to kwota: 38 665 645,26 PLN, ogłoszenie: Dz.U./S S 246 22.12.2017 516073-2017-PL.

Zmiana wynikająca z aneksu nr 5 to kwota: 39 418 522,74 PLN, ogłoszenie: Dz.U./S S 81 24.4.2020 190191-2020-PL.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: jak w sekcji VI.4.1
Localidad: jak w sekcji VI.4.1
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45232430 Obras para el tratamiento de agua
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ząbrowo, gmina Stare Pole, powiat malborski, woj. pomorskie, POLSKA.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia jest taki sam jak opisano w sekcji II.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 14/06/2017
Fin: 13/11/2020
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 39 418 522.74 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska
Número de identificación fiscal: Dzidkowska NIP:593-000-71-92; Regon 190557583
Dirección postal: Sikorskiego 2c
Localidad: Pruszcz Gdański
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Código postal: 83-000
País: Polonia
Correo electrónico: biuro@biw.gda.pl
Teléfono: +48 586834308
Fax: +48 587731675
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Przedmiotem zmiany umowy jest termin wykonania umowy.

W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w umowie, w szczególności w § 36, przewidziano możliwość zmiany terminu wykonania umowy, określono charakter i przesłanki zamiany terminu wykonania umowy oraz warunki wprowadzenia zmian.

Wykonawca w toku robót rozbiórkowych budynku głównego stacji uzdatniania wody odkrył niezinwentaryzowane płyty eternitowe zawierające azbest ułożone w warstwie konstrukcyjnej stropodachu.

Na etapie projektowania, żadna ze stron nie posiadła wiedzy na temat azbestu zalanego betonem w stropodachu. Nie było też żadnej dokumentacji archiwalnej wskazującej na wykorzystanie do pokrycia dachu płyt eternitowych zawierających azbest.

Z uwagi na azbest oraz specyficzne wykonanie stropodachu (płyty eternitowe zalane warstwą betonu) konieczne było wykonanie demontażu i utylizacji płyt eternitowych przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wykonawca robót w okresie demontażu nie mógł wykonywać robót rozbiórkowych na wymienionym obiekcie. Strony ustaliły, że proces inwestycyjny został częściowo wstrzymany w okresie 74 dni od zgłoszenia przeszkody, co potwierdził inżynier kontraktu.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z istotnymi zmianami projektowymi, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania.

Zamawiający wskazał jako przesłankę zmiany terminu wykonania umowy m.in. „§ 36 ust. 2 lit. e – istotne zmiany projektowe wynikające z sytuacji niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania (np. w wyniku przeprowadzonych rozbiórek)”, wskazał też w § 36 ust. 11, że Zamawiający dopuszcza zmiany np. w przypadku konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy.

Z uwagi na konieczność wykonania inwentaryzacji, w tym oceny stanu wyrobów zawierających azbest (badania laboratoryjne), wymagane zgłoszenia, czas usuwania azbestu oraz czas na ustanie pylenia niezbędne i zasadne jest przedłużenie czasu na wykonanie robót.

Roszczenie wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania umowy dla fazy II do dnia 13 listopada 2020 r. jest uprawnione, wynika z czasu, w którym niemożliwe było wykonywanie istotnych elementów robót oraz z cyklu technologicznego robót.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Z uwagi na nieprzewidywalność wystąpienia azbestu jak również z uwagi na konieczność zastosowania procedur opisanych w rozporządzeniu w sprawie warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, konieczne było przerwanie robót na czas usuwania azbestu i na czas ustania jego pylenia. Wykonawca w oparciu o § 36 ust. 3 i ust. 8 jest uprawniony do wnioskowania o zmianę umowy w zakresie przedłużenia terminów wykonania zobowiązań umownych, na których zachowanie miały wpływ wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia opisane w ust. 3 o czas, w którym – na skutek tych zdarzeń – nie było możliwe wykonywanie umowy i na który – w ich wyniku – jej wykonanie zostało przerwane. Wykonawca z uprawnienia skorzystał, a Zamawiający uznał je za zasadne.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 39 418 522.74 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 39 418 522.74 PLN