Obras - 448854-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Łazy: Trabajos de construcción de autopistas y carreteras

2020/S 187-448854

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Łazy
Dirección postal: ul. Traugutta 15
Localidad: Łazy
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Código postal: 42-450
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Ściślicka, Marta Lipiec
Correo electrónico: wirum@lazy.pl
Teléfono: +48 326729422
Fax: +48 326729448
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bip.umlazy.finn.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Odtworzenie elementów dróg w postaci krawężników, obrzeży i chodników po budowie kanalizacji sanitarnej”

Número de referencia: SZP.271.18.2020
II.1.2)Código CPV principal
45233100 Trabajos de construcción de autopistas y carreteras
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miast Łazy

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Podczas prowadzenia robót dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy” etap 2 postępowanie 4 dokonano przeglądu istniejącego obramowania jezdni i stwierdzono, że krawężniki są bardzo zniszczone i popękane oraz osadzone tylko na podsypce cementowo-piaskowej lub tylko piaskowej. Występują liczne braki w jego ciągłości i znaczne nierówności, w tym również odcinki, gdzie krawężnik położony jest równo z nawierzchnią lub poniżej niej.

Podczas robót sieciowych odkryto również zaasfaltowane w ubiegłych latach studzienki ściekowe.

Dla umożliwienia prawidłowego odwodnienia ulic i właściwego ułożenia warstw nawierzchni asfaltowej z dużą gwarancją jej trwałości koniecznym staje się całkowita wymiana krawężnika na wskazanych odcinkach, wymiana zniszczonych kratek ściekowych, a tym samym przebudowa nawierzchni chodników.

Odtworzeniu podlega: 1 476 mb krawężników, 214,5 mb obrzeży, 263,89 m2 wjazdów, 1 745,20 m2 chodników, regulacja 9 kratek na ulicach Rynek, Różana, Kwiatowa, Kopernika w Łazach.

3. Kod CPV: 45233100‐0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.

4. Informacja o obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

W przedmiotowym zamówieniu wykonywanie czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, na wszystkich stanowiskach robotniczych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy oświadczenie – zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do zaproszenia.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/10/2020
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 154-376358

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Odtworzenie elementów dróg w postaci krawężników, obrzeży i chodników po budowie kanalizacji sanitarnej

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
20/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Przemysłowa 27
Localidad: Tarnów
Código NUTS: PL217 Tarnowski
Código postal: 33-100
País: Polonia
Correo electrónico: biuro@insbud-tarnow.pl
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 458 458.00 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45233100 Trabajos de construcción de autopistas y carreteras
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Łazy

VII.1.4)Descripción del contrato:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1) Podczas prowadzenia robót dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy” etap 2 postępowanie 4 dokonano przeglądu istniejącego obramowania jezdni i stwierdzono, że krawężniki są bardzo zniszczone i popękane oraz osadzone tylko na podsypce cementowo-piaskowej lub tylko piaskowej. Występują liczne braki w jego ciągłości i znaczne nierówności, w tym również odcinki, gdzie krawężnik położony jest równo z nawierzchnią lub poniżej niej.

2) Podczas robót sieciowych odkryto również zaasfaltowane w ubiegłych latach studzienki ściekowe. Dla umożliwienia prawidłowego odwodnienia ulic i właściwego ułożenia warstw nawierzchni asfaltowej z dużą gwarancją jej trwałości koniecznym staje się całkowita wymiana krawężnika na wskazanych odcinkach, wymiana zniszczonych kratek ściekowych, a tym samym przebudowa nawierzchni chodników.

3) Odtworzeniu podlega: 1 476 mb krawężników, 214,5 mb obrzeży, 263,89 m2 wjazdów, 1 745,20 m2 chodników, regulacja 9 kratek na ulicach Rynek, Różana, Kwiatowa, Kopernika w Łazach.

4) Rodzaj przewidywanego wynagrodzenia: ryczałtowe.

5) Kod CPV: 45233100‐0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.

6) Informacja o obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w przedmiotowym zamówieniu wykonywanie czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, na wszystkich stanowiskach robotniczych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

7) Na potwierdzenie spełniania tego wymogu Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy oświadczenie – zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do zaproszenia.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/10/2020
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 458 458.00 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Przemysłowa 27
Localidad: Tarnów
Código NUTS: PL217 Tarnowski
Código postal: 33-100
País: Polonia
Correo electrónico: biuro@insbud-tarnow.pl
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Zmiana daty podpisania umowy ze względu na termin przeprowadzenia negocjacji ws zawarcia umowy.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z tą regulacją Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W 2018 roku Zamawiający Promax Sp. z o.o. przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy etap 2 postępowanie 4. Gmina Łazy udzieliła pełnomocnictwa dla sp...

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 458 458.00 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 458 458.00 EUR