Suministros - 448934-2020

Submission deadline has been amended by:  489176-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Lublin: Electricidad

2020/S 187-448934

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UM)
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: Al. Racławickie 1
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-059
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Lis
Correo electrónico: monika.lis@umlub.pl
Teléfono: +48 814485275
Fax: +48 814485271
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.umlub.pl
Dirección del perfil de comprador: http://umlub.eb2b.com.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (USzD)
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: Prof. A. Gębali 6
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-093
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Lis
Correo electrónico: monika.lis@umlub.pl
Teléfono: +48 814485275
Fax: +48 814485271
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.umlub.pl
Dirección del perfil de comprador: http://umlub.eb2b.com.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie (UCS)
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: Dra Witolda Chodźki 6
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-093
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Lis
Correo electrónico: monika.lis@umlub.pl
Teléfono: +48 814485275
Fax: +48 814485271
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.umlub.pl
Dirección del perfil de comprador: http://umlub.eb2b.com.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie (SPSK4)
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: Jaczewskiego 8
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-954
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Lis
Correo electrónico: monika.lis@umlub.pl
Teléfono: +48 814485275
Fax: +48 814485271
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.umlub.pl
Dirección del perfil de comprador: http://umlub.eb2b.com.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (SPSK1)
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: Stanisława Staszica 16
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-081
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Lis
Correo electrónico: monika.lis@umlub.pl
Teléfono: +48 814485275
Fax: +48 814485271
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.umlub.pl
Dirección del perfil de comprador: http://umlub.eb2b.com.pl
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://umlub.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zamawiających wchodzących w skład grupy zakupowej - zamówienie wspólne (UM-ZP-262-47/20)

Número de referencia: UM-ZP-262-47/20
II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zamawiających wchodzących w skład grupy zakupowej - zamówienie wspólne

1) Zamawiający wiodący:Uniwersytet Medyczny w Lublinie (zwany również UM lub Uczelnią)

2) Zamawiający:Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (zwany również USzD)

3) Zamawiający:Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie (zwany również UCS)

4) Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie (zwany również SPSK4)

5) Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (zwany również SPSK1)

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lublin

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zamawiających wchodzących w skład grupy zakupowej o następującym prognozowanym (planowanym) zużyciu energii elektrycznej czynnej na poziomie 27 355 148 kWh, UM - łączne prognozowane (planowane) zużycie energii elektrycznej czynnej 7 240 861 kWh, USzD - łączne prognozowane (planowane) zużycie energii elektrycznej czynnej 3 725 529 kWh, UCS - łączne prognozowane (planowane) zużycie energii elektrycznej czynnej 169 884 kWh, SPSK4- łączne prognozowane (planowane) zużycie energii elektrycznej czynnej 11 297 291 kWh, SPSK1- łączne prognozowane (planowane) zużycie energii elektrycznej czynnej 4 921 583 kWh. Prognozowany wolumen w kWh rozumiany jako zapotrzebowanie szacunkowe, mające charakter jedynie orientacyjny i nie stanowiące ze strony Zamawiającego (Zamawiających) zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający wiodący informuje, że każdy z Zamawiających posiada tytuły prawne obiektów objętych dostawą energii elektrycznej. W następstwie niniejszego postępowania zostanie zawartych 5 umów, z każdym Zamawiającym wchodzącym w skład Grupy Zakupowej odrębnie. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru po raz kolejny. Zamawiający wchodzący w skład Grupy Zakupowej mają zawarte zarówno rozdzielne umowy sprzedaży i usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowe dane zawiera Załącznik 2 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający upoważni Wykonawcę do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży na podstawie stosownych, odrębnie podpisanych ze strony każdego Zamawiającego wchodzącego w skład Grupy Zakupowej pełnomocnictw, w tym celu Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy niezbędnych danych i dokumentów .Dostawa (zakup) energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do tejże ustawy, Kodeksem cywilnym, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszego zamówienia oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 310 000 PLN

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin rozpoczęcia dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 r.

Termin, o którym mowa powyżej może ulec zmianie, co będzie równoważne ze zmianą okresu realizacji zamówienia

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie:

3.1. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa powyżej w punkcie 1 podpunkt 1.1 oraz w rozdziale X pkt 1 ppkt 1.1-1.2, tj. o których mowa w art. 24 ust. 1) i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców.X. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

1. Zamawiający przewiduje, dodatkowo, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wykluczenie Wykonawcy:

1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,

1.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ INNE

A. Oświadczenia składane wraz z ofertą:

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IX SIWZ, oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W celu złożenia oświadczenia należy:

1.1. pobrać z Platformy plik w formacie XML o nazwie „JEDZ” (zapisać na swoim komputerze);

1.2. wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/;

1.3. wybrać język polski klikając Polski;

1.4. wybrać opcję „Jestem wykonawcą”;

1.5. wybrać opcję „zaimportować ESPD”;

1.6. załadować (zaimportować) dokument – plik JEDZ wcześniej pobrany

Ze strony Zamawiającego i zapisany na swoim komputerze – klikając

1.7. postępować zgodnie z instrukcjami w narzędziu;

1.8. przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać

Z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cd z III.1.1.

1.9. oświadczenie JEDZ Wykonawca wypełnia, a następnie składa

Za pośrednictwem Platformy, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III SIWZ.

UWAGA: Zamawiający zaleca, aby Wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do wypełnienia w części IV: „Kryteria kwalifikacji” jedynie punktu α: „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie musi wypełniać sekcji A, B, C i D.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy

Z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.

3. W odniesieniu do Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1 dotyczącego podwykonawców.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1, dotyczące tych podmiotów.

B. Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w Systemie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale III SIWZ przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia w Załączniku nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

C. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (zgodnie z rozporządzeniem MR w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia):

6.1. W zakresie warunku określonego w rozdz. XI SIWZ pkt 1.2.1. wykonawca złoży: dokumenty potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

W szczególności koncesję, zezwolenie lub licencję.

6.2. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży:

6.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

W art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,

Że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd z III.1.2

Ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

O działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

6.2.5. oświadczenia Wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 5 do SIWZ):

a) braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu

Lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne

Lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku

Lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

b) braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

c) niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych,

6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2. składa odpowiednio:

6.3.1. w pkt 6.2.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo,

W przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,

W którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp.

6.3.2. w pkt. 6.2.2. – 6.2.4. składa dokument lub dokumenty wystawione

W kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek

Na ubezpieczenie społeczne lub z zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.4. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 6.3.2 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.1 i pkt 6.3.2 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 6.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.4 stosuje się odpowiednio.

6.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 6.2.1. składa się ten dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14) i 21) ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cd z III.1.2.

Przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).

D. Informacje dotyczące formy dokumentów i inne:

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w rozdz. XI lit. A pkt 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych

Do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym

W pkt. 13, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub

W elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III SIWZ.

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt 9, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III SIWZ.

12. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

13. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości

I Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie

W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający

Od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

14. W przypadku wskazania w JEDZ przez Wykonawcę dostępności oświadczeń

Lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

15. W przypadku wskazania w JEDZ przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd z III.1.3.

Braku podstaw wykluczenia, które znajdują się

W posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,

O ile będą one aktualne.

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 14 i 15.

E. Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych:

17. Zasady dot RODO opisane są w rozdziale XI lit E SIWZ

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp - wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowane w Dz.Urz.U.E. nr 2020/S 053-126088 z dnia 16.03.2020, oraz umieszczone na stronie internetowej UM w Lublinie w dniu 16.03.2020 r.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 053-126088
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 06/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 11:30
Lugar:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl.

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Racławickie 1, pokój nr 030, poziom -1.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

W sytuacji tego wymagających (np. sytuacja epidemiczna), Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie otwarcia ofert poprzez transmisję online. Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników postępowania o takim fakcie, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw. PROCEDURĘ ODWRÓCONĄ, tj. procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma", „System”) pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl pod numerem postępowania UM-ZP-262-47/20.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej w odniesieniu do wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu.W przypadku wprowadzenia w Platformie innych treści niż określone w instrukcji korzystania z Platformy, Zamawiający uzna za wiążące te informacje, które zostały złożone w formie i na zasadach określonych w SIWZ.Oferty, oświadczenia i dokumenty w przedmiotowym postępowaniu składa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej według instrukcji opisanej w rozdz.III.pkt 6 SIWZ, przy czym ofertę oraz oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisówniniejszej ustawy”.

3. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia

O zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5”.

4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie

Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu

O udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych

W art.182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się

Z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza - Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020