Suministros - 448981-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Bucarest: Equipo de evacuación de emergencia

2020/S 187-448981

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Número de identificación fiscal: RO 4203997
Dirección postal: Str. Banu Dumitrache nr. 46
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 032572
País: Rumania
Persona de contacto: Aurel Stan
Correo electrónico: achizitiipublice@igsu.ro
Teléfono: +40 212086150
Fax: +40 212084546
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.igsu.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103755
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ventilator mic și ventilator mare

Número de referencia: 4203997/2020/TX.TXIII.P20
II.1.2)Código CPV principal
35111400 Equipo de evacuación de emergencia
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Procedură de atribuire ce implică încheierea unui acord cadru ce are ca obiect furnizarea produselor ventilator mic și ventilator mare – în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 104.983/18.6.2020, respectiv caietului de sarcini nr. 104.987/18.6.2020.

— Termenul-limită în care autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare: in a 11-a zi înainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, potrivit art. 161 din Legea 98/2016;

— Numărul zilelor pana la care se pot solicita clarificări înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19.

Frecvenţa de atribuire a contractelor subsecvente: anual, în funcție de nevoile autorității contractante și de fondurile alocate cu această destinație.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 670 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ventilator mare

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35111400 Equipo de evacuación de emergencia
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

România.

II.2.4)Descripción del contrato:

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

— lot nr. 2 – ventilator mare = minimum 20/maximum 50.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

— lot nr. 2 – ventilator mare = minimum 20/maximum 25

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru:

— lot nr. 2 – ventilator mare = 25 cpl. x 73 400,00 EUR fără TVA = 1 835 000,00 EUR fără TVA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Cerința minimă se regăsește la pct. 6.9. din Specificația tehnică nr. 104507 din 28.5.2020 anexa la caietul de sarcini nr. 104987/18.6.2020: 6.9. Comanda și controlul ventilatorului: panou de comandă și control fix. Va conține cel puțin următoarele funcții: rotații/min., volumul de aer, nivelul putere, nivel combustibil, nivl ulei, temperatură ulei, temperatură și nivel lichid de răcire, tensiune acumulator, ore de funcționare, afișare erori, diagnostic motor, inclusiv buton dedicat pentru stop – de urgență. / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: Cerința minimă se regăsește la pct. 5.2. din Specificația tehnică nr. 104507 din 28.5.2020 anexa la caietul de sarcini nr. 104987/18.6.2020: 5.2. Rotorul ventilatorului antrenat de la arborele motorului termic. / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: Cerința minimă se regăsește la pct. 6.1. din Specificația tehnică nr. 104507 din 28.5.2020 anexa la caietul de sarcini nr. 104987/18.6.2020: 6.1. Debit maxim ventilator: 600 000 m³/h. / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 75
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 670 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Proiect Viziune 2020.

II.2.14)Información adicional

Finanțarea achiziției: fonduri bugetare/fonduri europene nerambursabile. Proiecte cu finanțare nerambursabilă in derulare: proiect Viziune 2020.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ventilator mic

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35111400 Equipo de evacuación de emergencia
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

România.

II.2.4)Descripción del contrato:

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

— lot nr. 1 – ventilator mic = minimum 20/maximum 50.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

— lot nr. 1 – ventilator mic = minimum 10/maximum 25.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru:

— lot nr. 1 – ventilator mic = 25 cpl. x 40 000,00 EUR fără TVA = 1 000 000,00 EUR fără TVA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Cerința minimă se regăsește la pct. 5.2. din Specificația tehnică nr. 104508 din 28.5.2020 anexa la caietul de sarcini nr. 104983/18.06.2020: 5.2. Rotorul ventilatorului antrenat de la arborele motorului termic. / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: Cerința minimă se regăsește la pct. 6.9. din Specificația tehnică nr. 104508 din 28.5.2020 anexa la caietul de sarcini nr. 104983/18.6.2020: 6.9. Comanda și controlul ventilatorului: panou de comandă și control fix. Va conține cel puțin următoarele funcții: rotații/min., volumul de aer, nivelul putere, nivel combustibil, nivel ulei, temperatură ulei, temperatură și nivel lichid de răcire, tensiune acumulator, ore de funcționare, afișare erori, diagnostic motor, inclusiv buton dedicat pentru stop – de urgență. / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: Cerința minimă se regăsește la pct. 6.1. din Specificația tehnică nr. 104508 din 28.5.2020 anexa la caietul de sarcini nr. 104983/18.6.2020: 6.1. Debit maxim ventilator: 220 000 m³/h. / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 75
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Viziune 2020.

II.2.14)Información adicional

Finanțarea achiziției: fonduri bugetare/fonduri europene nerambursabile. Proiecte cu finanțare nerambursabilă in derulare: proiect Viziune 2020.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, membrii asocierii, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare;

— alte documente edificatoare, după caz;

Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba româna;

Documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Iamandi Dan Paul – inspector general IGSU;

— Radu Cristian – prim adjunct al inspectorului general IGSU;

— Damian Cezar Mihai – (d) adjunct al inspectorului general IGSU;

— Balaci Miroiu Anda Camelia – șef Direcția financiară IGSU;

— Cojocaru Ana – șef Serviciu decontări buget propriu IGSU;

— Ristea Adrian-Mirel – Centrul Operațional Național IGSU;

— Stan Aurel – (î) șef Serviciu achiziții publice IGSU;

— Caran Cătălin – (î) șef Serviciu tehnic IGSU;

— Ciobanu Florin Cătălin – șef Serviciu juridic IGSU;

— Cojanu Mihai – ofițer Serviciu tehnic IGSU;

— Dănilă Silviu – ofițer Serviciu tehnic IGSU;

— Hîncu Constantin-Alin – ofițer Serviciu tehnic IGSU;

— Țenu Marcel Iulian Cristian – ofițer Direcția financiară IGSU;

— Silivestru Cristian – ofițer Serviciu juridic IGSU;

— Popescu Silviu Ionuț – ofițer Serviciu juridic IGSU;

— Chirea Florin – Tiberiu – ofițer Centrul Operațional Național IGSU;

— Constantin Alexandru Ionuț – ofițer Centrul Operațional Național IGSU;

— Nuțadis Șerban-Silvestru – ofițer Serviciu achiziții publice IGSU;

— Gheorghilă Magdalena – ofițer Serviciu achiziții publice IGSU.

Modalitatea de îndeplinire: ofertanții, membrii asocierii, terții susținători și subcontractanții vor depune declarația privind conflictul de interese [conform modelului din secţiunea IV) – „Formulare și modele documente” aferentă documentației de atribuire] – se va depune odată cu DUAE. Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificări si/sau completări referitoare la această declarație oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificări în lista cu persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire.

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerința.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul acordului-cadru (corespondență între activitățile principale/secundare ale operatorului economic cu obiectul achiziției). Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC (sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență), urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Documentele emise în altă limbă decât română, vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba româna.

Documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Loturile: 1, 2. Cifra de afaceri anuala generala. Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale (globală) a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2017, 2018 și 2019 trebuie să fie cel puțin egală cu:

— lot 1 – ventilator mic – 400 000 EUR;

— lot 2 – ventilator mare – 734 000 EUR.

Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Documentele emise în alta limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Loturile: 1, 2. Proportia de subcontractare. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția sa o subcontracteze.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model Formular nr. 5). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 03/09/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Instructiuni privind DUAE.

DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe.

A se consulta Ordinul ANAP nr. 1017/2019, Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale, emisa de ANAP in anul 2016 si Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice emisa de ANAP in 8.4.2019;

2. Instrucțiuni privind evaluarea ofertelor – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019;

3. Instrucțiuni privind notificarea rezultatului procedurii – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019

4. Instrucțiuni privind anularea procedurii de atribuire – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019

5. Instructiuni privind semnarea acordului-cadru.

Autoritatea contractantă va încheia acordul-cadru cu ofertantul desemnat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative.

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de trei zile de la primirea invitației pentru semnarea acordului-cadru, transmisă de autoritatea contractantă.

Dacă termenului de trei zile a expirat, iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea acordului-cadru, situația va fi asimilată refuzului de a semna acordul-cadru, iar autoritatea contractantă va reține în favoarea sa garanția de participare.

În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit acordul-cadru a nominalizat in cadrul ofertei subcontractanți, acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului subsecvent, contractul/contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta.

In cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia acordul-cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa acordul-cadru, atunci aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, procedura de atribuire se anulează.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucureşti
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Cf. pr. L. 101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al aut. contr., care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o contestație în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul aut. contr. considerat nelegal: fie pe cale administrativ-jurisdicțională la CNSC; fie pe cale judiciară la instanța de judecată. Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și aut. contr.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020