Suministros - 449143-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Brwinów: Electricidad

2020/S 187-449143

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Brwinów
Dirección postal: ul. Grodziska 12
Localidad: Brwinów
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Código postal: 05-840
País: Polonia
Persona de contacto: Halina Bąk, Sylwia Wiłkojć-Kowalska
Correo electrónico: halina.bak@brwinow.pl
Teléfono: +48 227382567
Fax: +48 227295940
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.przetargi.brwinow.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ugb.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Urząd Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4a, 05-840 Brwinów
Dirección postal: ul. Grodziska 12
Localidad: Brwinów
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Código postal: 05-840
País: Polonia
Persona de contacto: Halina Bąk, Sylwia Wiłkojć-Kowalska
Correo electrónico: halina.bak@brwinow.pl
Teléfono: +48 227382567
Fax: +48 227295940
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.przetargi.brwinow.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ugb.ezamawiajacy.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów

Número de referencia: ZP.271.38.2020
II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych

i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów w planowanej ilości około 7 482 888 kWh dla punktów poboru określonych w Załącznikach nr 1A i nr 1B do SIWZ, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Łączną ilość energii elektrycznej dostarczaną w okresie realizacji umowy do punktów poboru energii elektrycznej szacuje się na poziomie około 7 482 888 kWh (+/- 10 %) w okresie 3 lat, w tym:

a) energia rozliczana w strefie szczytowej (grupa taryfowa C12a) – 59 550 kWh;

b) energia rozliczana w strefie pozaszczytowej (grupa taryfowa C12a) – 271 452 kWh;

c) energia rozliczana całodobowo (grupa taryfowa C11o, G11, C11, C21) – 7.15.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000 Electricidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Brwinów

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych

i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brwinów w planowanej ilości około 7 482 888 kWh dla punktów poboru określonych w Załącznikach nr 1A i nr 1B do SIWZ, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Łączną ilość energii elektrycznej dostarczaną w okresie realizacji umowy do punktów poboru energii elektrycznej szacuje się na poziomie około 7 482 888 kWh (+/- 10 %) w okresie 3 lat, w tym:

a) energia rozliczana w strefie szczytowej (grupa taryfowa C12a) – 59 550 kWh;

b) energia rozliczana w strefie pozaszczytowej (grupa taryfowa C12a) – 271 452 kWh;

c) energia rozliczana całodobowo (grupa taryfowa C11o, G11, C11, C21) – 7 151 886 kWh;

d) moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 1 883,4 kW.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2023
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

— aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, poświadczona za zgodność z oryginałem,

— oświadczenie Wykonawcy, że posiada obowiązującą umowę lub promesę umowy z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja S.A., Oddział w Warszawie, Rejon Energetyczny Pruszków przez okres od 1.1.2021 do 31.12.2023, na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca powinien wykazać że, w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub świadczeń ciągłych, wykonuje co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej o wielkości 750 000 kWh rocznie każda.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 27/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 13:30
Lugar:

Urząd Gminy Brwinów, 05-840 Brwinów, ul. Kościuszki 4A, pokój nr 22

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdz. VII SIWZ do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert dokumenty i oświadczenia, w postaci:

1) wypełnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierającego informacje wstępnie potwierdzające spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia określonych w rozdziale VII SIWZ;

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, (jeżeli dotyczy);

3) JEDZ podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy);

4) JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy);

5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu

I zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);

6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Z-du Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587001
Fax: +48 224587000
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7) Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań i postępowania po wniesieniu odwołania, określają przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587001
Fax: +48 224587000
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020