Suministros - 449149-2020

Submission deadline has been amended by:  521779-2020
25/09/2020    S187

Polska-Bydgoszcz: Narzędzia

2020/S 187-449149

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: al. Adama Mickiewicza 15
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-017
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Kwiatkowski
E-mail: miroslaw.kwiatkowski@wody.gov.pl
Tel.: +48 523565750
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kzgw.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.przetargi.wody.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka wodna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP

Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.48.2020
II.1.2)Główny kod CPV
44510000 Narzędzia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.1 i 3.2 do SIWZ.

4.2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2.1. Zamówienie składa się z następujących części:

— część nr 1 – zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Pile,

— część nr 2 – zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Inowrocławiu.

4.2.2. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

4.2.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.

4.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 – Zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Pile

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44510000 Narzędzia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zarząd Zlewni w Pile

II.2.4)Opis zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.1 i 3.2 do SIWZ.

4.2 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2.1 Zamówienie składa się z następujących części:

— część nr 1 – zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Pile,

— część nr 2 – zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Inowrocławiu.

4.2.2. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

4.2.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 – Zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44510000 Narzędzia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

II.2.4)Opis zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.1 i 3.2 do SIWZ.

4.2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2.1. Zamówienie składa się z następujących części:

— część nr 1 – zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Pile,

— część nr 2 – zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Inowrocławiu.

4.2.2. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

4.2.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

— Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wartość zamówienia wynikająca z umowy, która ma być podpisana.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający wiedze i doświadczenie z zakresu objętego zamówieniem. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego dolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanie co najmniej 1 zamówienia na dostawę o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie główne dostawy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

18.2. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

18.3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy dla danej części zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

18.4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587780
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

19.2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SIWZ są:

19.3.1. odwołanie;

19.3.2. skarga do sądu.

19.4. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

19.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587780
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020