Suministros - 449165-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Stargard: Electricidad

2020/S 187-449165

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Stargardzki
Dirección postal: ul. Skarbowa 1
Localidad: Stargard
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Código postal: 73-110
País: Polonia
Persona de contacto: Kamila Wójcik
Correo electrónico: przetargi@powiatstargardzki.pl
Teléfono: +48 914804802
Fax: +48 914804801
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiatstargardzki.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dirección postal: ul. Wojska Polskiego 27
Localidad: Stargard
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Código postal: 73-110
País: Polonia
Persona de contacto: Komornicki Marek
Correo electrónico: m.komornicki@zozstargard.pl
Teléfono: +48 915789202
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zozstargard.pl
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.powiatstargardzki.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: podsektor samorządowy
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Stargardzkiego

Número de referencia: WZ.272.7.2020.WJ1
II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, dla potrzeb eksploatacji budynków użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego, wskazane w Załączniku Nr 1 do SIWZ i Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie oraz dla potrzeb ulicznej sygnalizacji świetlnej.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 881 230.11 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000 Electricidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, dla potrzeb eksploatacji budynków użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego, wskazane w Załączniku Nr 1 do SIWZ i Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie oraz dla potrzeb ulicznej sygnalizacji świetlnej.

Szacunkowa łączna ilość energii – dla wszystkich punktów poboru określonych w załączniku nr 1, w okresie obowiązywania umowy wyniesie 4 766 871 kWh, natomiast w związku z przyjętym prawem opcji, wartość ta może zostać zwiększona o 693 066 kWh.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 881 230.11 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości punktów poboru, w stosunku do liczby wykazanej w załączniku nr 1 do SIWZ, poprzez zwiększenie ich liczby, w ramach grup taryfowych objętych przedmiotem zamówienia (wycenionych w formularzu ofertowym), m.in. w przypadku nabycia nowego punktu poboru. Zamawiający zakłada, że maksymalny wzrost liczby punktów poboru może wynieść:

a) Powiat Stargardzki – 7; po 2 punkty poboru z grupy taryfowej C21 oraz C11 oraz po 1 punkcie poboru dla każdej innej grupy taryfowej objętej przedmiotem zamówienia;

b) Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 1 punkt poboru w grupie taryfowej C21.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Uwaga: W niniejszym postępowaniu ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jednolity dokument, sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje o sposobie złożenia oferty zawarte są w SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Za spełnienie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku przez Wykonawcę, należy złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie takich kompetencji lub uprawnień: koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wyk., który nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych;

4. Wyk. mający siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium RP, składa dokumenty wskazane w SIWZ (par. 10).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie sprzedaży energii elektrycznej trwające co najmniej 12 miesięcy na rzecz jednego Zleceniodawcy lub podmiotów tworzących tzw. grupę zakupową, o wolumenie nie mniejszym niż 2 300 000 kWh.

Jeżeli Wykonawca wykaże dostawę, która jest obecnie realizowana, to wymaga się by była ona już zrealizowana na poziomie nie mniejszym niż 2 300 000 kWh do dnia upływu terminu składania ofert.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wyk. warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, należy złożyć następujące dokumenty:

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 11:30
Lugar:

Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, pok. nr 103.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

W 2022 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.

2. Wyk. w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ).

3. Inne oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1) wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom – jeżeli dotyczy;

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z §10 pkt 4 ppkt 1 SIWZ – jeżeli dotyczy;

3) upoważnienie osób podpisujących ofertę, w tym JEDZ do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę bądź JEDZ podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego;

4) pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy Wykonawców;

5) wadium/ dowód wniesienia wadium.

4. Zasady składania oświadczeń i dokumentów określa szczegółowo SIWZ.

5. Ofertę oraz oświadczenie JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.

6. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę do postępowania winien założyć konto na platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /xvu7i40k64/skrytka. Sposób przekazania oferty w formie elektronicznej opisany jest w SIWZ.

7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł 00/100).

8. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie niniejszego zamówienia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie winien złożyć w/w oświadczenie.

10. Wszelkie inne szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020