Obras - 449196-2018

13/10/2018    S198    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Transporte de pasajeros por ferrocarril subterráneo

2018/S 198-449196

Anuncio de licitación – sectores especiales

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
00005886
Sokolovská 217/42
Praha
190 22
Chequia
Persona de contacto: JUDr. Csaba Csorba, advokát
Teléfono: +420 731539270
Correo electrónico: csaba.csorba@havelpartners.cz
Fax: +420 255000110
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.dpp.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Havel & Partners, s.r.o., advokátní kancelář
26454807
Na Florenci 2116/15
Praha
110 00
Chequia
Persona de contacto: JUDr. Csaba Csorba, advokát
Teléfono: +420 731539270
Correo electrónico: csaba.csorba@havelpartners.cz
Fax: +420 255000110
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://havelpartners.cz/cs

Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Výměna dřevěných pražců za železobetonové v tunelech na trati metra A a C

II.1.2)Código CPV principal
45234124
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže).

Předmětem rámcové dohody, resp. předmět jednotlivých dílčích plněních poskytnutých na základě jednotlivých dílčích smluv bude spočívat v provádění stavebních prací, konkrétně ve výměně dřevěných pražců za železobetonové v tunelech na trati metra A a C.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 200 000 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45234124
45234125
34947100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění Veřejné zakázky je území hlavního města Prahy, dále viz Příloha č. 2 ZD.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže).

Předmětem rámcové dohody, resp. předmět jednotlivých dílčích plněních poskytnutých na základě jednotlivých dílčích smluv bude spočívat v provádění stavebních prací, konkrétně ve výměně dřevěných pražců za železobetonové v tunelech na trati metra A a C.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 200 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením dokladu podle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Dodavatel dále prokáže profesní způsobilost v souladu s § 77 odst. 2 ZZVZ, a to tak že:

— je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky předložením dokladu o oprávnění podnikání v rozsahu „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a „Výkon zeměměřičských činností“,

— disponuje dokladem o autorizaci (CŘ) nebo registraci (zahraničí) autorizovaného technika v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („autorizační zákon“), tedy v oboru Dopravní stavby – specializace kolejová doprava,

— disponuje úředním oprávněním dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, tj. pro ověřování „geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení“.

Základní způsobilost se řídí § 74 a § 75 ZZVZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zadavatel v souladu s § 78 odst. 4 větou první ZZVZ požaduje prokázání ekonomické kvalifikace. Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby minimální obrat dosažený dodavatelem dosahoval minimálně 100 000 000 CZK, a to v každém ze 3 bezprostředně předcházejících účetních období.

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele za všechna 3 bezprostředně předcházející účetní období nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zadavatel v souladu s § 78 odst. 4 větou první ZZVZ požaduje prokázání ekonomické kvalifikace. Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby minimální obrat dosažený dodavatelem dosahoval minimálně 100 000 000 CZK, a to v každém ze 3 bezprostředně předcházejících účetních období.

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele za všechna 3 bezprostředně předcházející účetní období nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Dodavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ předloží seznam min. 3 významných stavebních prací realizovaných za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Zadavatel požaduje, aby každá významná stavební práce dosahovala objemu plnění min. 10 000 000 CZK bez DPH a předmětem každé byla výměna pražců na dráze speciální dle § 3 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně geodetického zaměření.

Dodavatel dále v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ předloží jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Dodavatel splňuje toto technické kvalifikační kritérium, pokud má k dispozici minimálně následující osobu splňující níže uvedená kritéria:

a) Stavbyvedoucí

— min. 5 let praxe v oblasti vedení stavebních prací (vedením stavebních prací se rozumí pouze činnost spočívající v řízení provádění stavby v pozici zhotovitele ve funkci stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího nebo v obdobné, případně jinak nazvané, funkci při realizaci staveb v zahraničním prostředí),

— doklad o autorizaci (CŘ) nebo registraci (zahraničí) autorizovaného technika v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona, tedy v oboru Dopravní stavby – specializace kolejová doprava,

— zkušenost na pozici stavbyvedoucího nebo obdobné roli (z hlediska obsahové náplně) na alespoň 3 projektech, jejichž předmětem byla výměna pražců na dráze speciální dle § 3 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,

— disponuje vysvědčením o odborných zkouškách SŽDC: K – 03 (Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, který vychází z § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů).

(K-03 – organizace práce pracovní skupiny při práci na železničním spodku a svršku)

Dodavatel podávající nabídku v souladu s § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ předloží

a) certifikaci na normu ISO 9001 (certifikát systému managementu kvality),

b) osvědčení způsobilosti ke svařování vydané SŽDC pro aluminotermické svařování kolejnic stejného tvaru technologií Elektro-Thermit metodou SoWoS nebo technologií Railtech nebo metodou PLA,

c) certifikát vydaný v souladu s ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení – kvalifikace a certifikace pracovníků NDT, v oboru NDT podle požadovaného Standardu Std-301 APC:2011 – stupeň 2: zkoušení ultrazvukem a vyhodnocení,

d) vysvědčení o odborných zkouškách SŽDC: K-05/2 (K-05/2 – řízení a organizace stavebních, opravných nebo udržovacích prací na železničním spodku a svršku; přímé řízení prací na bezstykové koleji; zadávání, dozor a přejímka stavebních, opravných nebo udržovacích prací na železničním spodku a svršku; vedení technické dokumentace a administrativy na železničním spodku a svršku, podle předpisu SŽDC Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, který vychází z § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Dodavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ předloží seznam min. 3 významných stavebních prací realizovaných za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Zadavatel požaduje, aby každá významná stavební práce dosahovala objemu plnění min. 10.000.000,- Kč bez DPH a předmětem každé byla výměna pražců na dráze speciální dle § 3 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně geodetického zaměření.

Dodavatel dále v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ předloží jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Dodavatel splňuje toto technické kvalifikační kritérium, pokud má k dispozici minimálně následující osobu splňující níže uvedená kritéria:

a) Stavbyvedoucí

— min. 5 let praxe v oblasti vedení stavebních prací (vedením stavebních prací se rozumí pouze činnost spočívající v řízení provádění stavby v pozici zhotovitele ve funkci stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího nebo v obdobné, případně jinak nazvané, funkci při realizaci staveb v zahraničním prostředí),

— doklad o autorizaci (CŘ) nebo registraci (zahraničí) autorizovaného technika v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona, tedy v oboru Dopravní stavby – specializace kolejová doprava,

— zkušenost na pozici stavbyvedoucího nebo obdobné roli (z hlediska obsahové náplně) na alespoň 3 projektech, jejichž předmětem byla výměna pražců na dráze speciální dle § 3 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,

— disponuje vysvědčením o odborných zkouškách SŽDC: K – 03 (Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, který vychází z § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů).

(K-03 – organizace práce pracovní skupiny při práci na železničním spodku a svršku)

Dodavatel podávající nabídku v souladu s § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ předloží

a) certifikaci na normu ISO 9001 (certifikát systému managementu kvality),

b) osvědčení způsobilosti ke svařování vydané SŽDC pro aluminotermické svařování kolejnic stejného tvaru technologií Elektro-Thermit metodou SoWoS nebo technologií Railtech nebo metodou PLA,

c) certifikát vydaný v souladu s ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení – kvalifikace a certifikace pracovníků NDT, v oboru NDT podle požadovaného Standardu Std-301 APC:2011 – stupeň 2: zkoušení ultrazvukem a vyhodnocení,

d) vysvědčení o odborných zkouškách SŽDC: K-05/2 (K-05/2 – řízení a organizace stavebních, opravných nebo udržovacích prací na železničním spodku a svršku; přímé řízení prací na bezstykové koleji; zadávání, dozor a přejímka stavebních, opravných nebo udržovacích prací na železničním spodku a svršku; vedení technické dokumentace a administrativy na železničním spodku a svršku, podle předpisu SŽDC Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, který vychází z § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů).

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Dodavatel může v nabídce předložit doklady o kvalifikaci v prostých kopiích nebo, není-li dále stanoveno jinak, nahradit předložení těchto dokladů čestným prohlášením či jednotným evropským osvědčením. Zadavatel upozorňuje, že si před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy (nebo nestanoví-li ZZVZ jinak).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:
III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Cena za jednotlivé stavební práce bude zadavatelem hrazena zpětně, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystavovaného dodavatelem vždy po podpisu předávacího protokolu Zadavatelem, a to ve výši uvedené v dané dílčí smlouvě. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den podpisu předávacího protokolu zadavatelem.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 10:10
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Neveřejné elektronické.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

S ohledem na charakter předmětu plnění zadavatel organizuje prohlídku místa plnění ve smyslu § 97 ZZVZ.

Dodavatelé, kteří budou mít zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí dne 24. 10. 2018 v 0:30 hodin na nástupišti stanice metra Florenc C. Prohlídka místa plnění se z organizačních důvodů uskuteční v době přepravní výluky.

Za každého dodavatele se prohlídky může účastnit maximálně jeden zástupce. Dodavatel je povinen oznámit zadavateli nejpozději 1 pracovní den před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se za dodavatele prohlídky zúčastní, a to na e‐mailovou adresu caslavsky@dpp.cz. Zadavatel žádá účastníky prohlídky místa plnění, aby byli vybaveni reflexní vestou.

Zadavatel upozorňuje, že předmětem hodnocení dle čl. 9 ZD budou určené složky nabídkové ceny (za příklad č. 1 40 %, za příklad č. 2 40 % a za příklad č. 3 20 %).

Zadavatel upozorňuje, že pokud se jedná o vystrojení pražců upevněním na podkladní desce, vybourání původních dřevěných pražců, úpravy kolejového betonu, zhotovení výplní z plastbetonu, montáž vystrojeného betonového pražce, zalití pražce, montáž přípravků pro zajištění geometrické polohy koleje, zhotovení rozchodu, převýšení a vzepětí, montáž upevňovadel a jejich dotažení, tyto části veřejné zakázky, v Přílohách č. 4 až 6 zadávací dokumentace žlutou barvou vyznačené, nemohou být v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ plněny prostřednictvím poddodavatelů. Dále viz č. 11 ZD (včetně dopadu na kvalifikaci).

Zadavatel uveřejnil v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ zadávací dokumentaci s výjimkou oznámení o zahájení zadávacího řízení a přílohy č. 6 vzoru rámcové dohody (obsahující výkresovou dokumentaci) na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek. Zadavatel neposkytuje zadávací dokumentaci ani její části jiným způsobem. Neuveřejněnou přílohu č. 6 vzoru rámcové dohody poskytne zadavatel dodavateli, který o její poskytnutí písemně požádá a který před předáním uzavře se zadavatelem Dohodu o mlčenlivosti (dále jen „NDA“) (vzor dohody tvořící přílohu č. 8 zadávací dokumentace je uveřejněn současně se zadávací dokumentací), jejímž obsahem je úprava práv a povinností stran při nakládání s důvěrnými informacemi převzatými dodavatelem. Dále viz čl. 17 ZD.

Výhrada zrušení zadávacího řízení.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018