Suministros - 449206-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores

2020/S 187-449206

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie
Número de identificación fiscal: 000288366
Dirección postal: ul. Garncarska 11
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-115
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Warmińska
Correo electrónico: z5zampub@cyfronet.pl
Teléfono: +48 126348282
Fax: +48 124231565
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.onkologia.krakow.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-propublico.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.e-propublico.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: instytut badawczy
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa produktów leczniczych

Número de referencia: ZP-271-40/20
II.1.2)Código CPV principal
33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa produktów leczniczych szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pegasparaginaza

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn Apteki, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa Pegasparaginaza szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 400,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Darbepoetin alfa

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn Apteki, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa Darbepoetin alfa szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Abemaciclibum – nowy program lekowy

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652000 Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn Apteki, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa Abemaciclibum – nowy program lekowy szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 400,00 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

1. Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli z treści złożonych oświadczeń lub oświadczeń i dokumentów nie będą zachodziły przesłanki wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot oferty musi (pod rygorem odrzucenia oferty) spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:

— jednolity europejski dokument zamówienia,

— pełnomocnictwo – jeśli dotyczy,

— wadium.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1. oświadczenie dla produktu leczniczego – załącznik nr 4 do SIWZ;

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;

4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Dotyczy: Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

1. informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument;

2. dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp;

3. dokument potwierdzający niezaleganie przez Wykonawcę z opłacaniem podatków.

Po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wymagania dotyczące zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ. Szczegółowa regulacja sposobu realizacji umowy: wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zamawiający na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych skraca termin składania ofert z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynika z przedmiotu zamówienia jakim są leki, w tym leki stosowane w ramach nowego programu lekowego. Potrzeba zastosowania leczenia w ramach nowego programu lekowego jest przesłanką, która determinuje skrócenie terminu z uwagi na brak możliwości przewidzenia jej przez Zamawiającego. Ponadto, leki stanowiące przedmiot postępowania muszą być w dyspozycji Zamawiającego w jak najszybszym terminie z uwagi na kontynuację stosowanych terapii.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 60 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 11:30
Lugar:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem: www.e-propublico.pl, zgodnie z instrukcją określoną w pkt 15 treści SIWZ.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 października 2020 r. o godz. 11.30 za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferty/Załączniki”, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z upublicznieniem.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Termin 2 miesięcy określony w sekcji IV.2.6 należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 22458701
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołania wnosi się do Prezesa KIO w terminach określonych w art. 182 Pzp, w formie określonej w art. 180 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-767
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020