Suministros - 449226-2020

Submission deadline has been amended by:  479975-2020
25/09/2020    S187

Bulgaria-Varna: Vehículos de motor

2020/S 187-449226

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Varna
Número de identificación fiscal: 000093442
Dirección postal: bul. „Osmi primorski polk“ No. 43
Localidad: Varna
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código postal: 9000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Mariela Cherkezova
Correo electrónico: op@varna.bg
Teléfono: +359 820830
Fax: +359 820846
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.varna.bg
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/21637
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://app.eop.bg/today/79724
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://app.eop.bg/today/79724
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка чрез покупка на 2 броя специализирани мотометачни машини за нуждите на Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“ при община Варна

II.1.2)Código CPV principal
34100000 Vehículos de motor
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка чрез покупка на 2 броя нови, неупотребявани специализирани мотометачни машини със засмукващо устройство и параметри, посочени в техническата спецификация — приложение № 1 към документацията за участие. С машините ще се извършва почистване на алеи и пешеходни зони в Морска градина на град Варна

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 300 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34144000 Vehículos de motor para usos especiales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

На територията на град Варна

II.2.4)Descripción del contrato:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка чрез покупка на 2 броя нови, неупотребявани специализирани мотометачни машини със засмукващо устройство и параметри, посочени в техническата спецификация — приложение №1 към документацията за участие. С машините ще се извършва почистване на алеи и пешеходни зони в Морска градина на град Варна

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Срок за доставка (в календарни дни) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 300 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Срокът за изпълнение на доставката се оферира от участниците, като същият не следва да е по-дълъг от 180 календарни дни и не по-кратък от 90 календарни дни. Срокът започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо, изготвено от възложителя.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя към участниците изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя към участниците изисквания за икономическо и финансово състояние.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят не поставя към участниците изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Участникът следва да предостави (декларира) в част ІV, буква „В“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП се представя: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на поръчката.

* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на сключването им доставката е приключила в посочения по-горе период.

** Под дейности с идентичен или сходен предмет да се разбира: доставка на специализирани мотометачни машини или други специализирани машини, или еквивалент.

Забележка: Възложителяt не се интересува от обема на извършената доставка.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

При изготвянето на „техническото предложение за изпълнение на поръчката“ следва да предложат: изискуемите данни на машината; „срок за доставка“; гаранционни срокове; да декларират, че: разполагат със сервизен/и център/ове за извършване на гаранционен сервиз или разполагат с мобилна група за извършване на ремонт при възникнали неизправности по време на гаранционния срок и покриващи се от гаранцията; при доставката ще представят всички съпътстващи доставката документи; ще извършат обучение на персонала за работа с машината; да посочат марка и модел; да приложат: снимков материал на машината; подробна техническа спецификация на предлаганата машина; оторизационно писмо или друг еквивалентен документ, доказващ че участникът е оторизиран представител на производителя или официален представител на производителя на предлаганите машини

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 5 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 14:00
Lugar:

В системата

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

I. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и в случаите на участник в процедурата, който е обединение и са налице някои от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП за физически и/или юридически лица — членове на обединението. Информацията относно липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в ЕЕДОП, част III.

II. Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в част III от ЕЕДОП:

1. Участникът следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—255а или чл. 256—260 от НК.

2. Участникът не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

3. За участника не следва да e установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

4. За участника не следва да e установено нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

5. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

6. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител, като:

— не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим,

— не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

В случай че за участника не се прилагат специфични национални основания за изключване, е достатъчно да се посочи опция „не“ в част III, раздел Г от ЕЕДОП.

III. Възложителят отстранява от участие в поръчката участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията, или който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, или не отговаря на правилата и изискванията свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, или не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП, или който е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност, както и участници, които са свързани лица. Възложителят отстранява лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

IV. Гаранциите за изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от формите съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. На основание чл. 111, ал. 2 от ЗОП възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора.

V. В договора се предвижда и гаранция за авансово плащане — в размер на 20 % от стойността на възлагането, след възлагане с възлагателно писмо и представяне на фактура за аванс и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане. Тази гаранция се освобождава до 3 дни след връщане или усвояване на аванса и е с валидност като срока на договора. Условията за представяне и освобождаване на гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане, са уредени в проекта на договор

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020