Suministros - 449230-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Craiova: Agentes antineoplásicos

2020/S 187-449230

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: S.C. Onco Clinic S.A.
Número de identificación fiscal: 38499898
Dirección postal: Aleea 4 Primăverii nr. 14
Localidad: Craiova
Código NUTS: RO411 Dolj
Código postal: 200353
País: Rumania
Persona de contacto: Patricia Vișan
Correo electrónico: m.matei@oncoclinic.ro
Teléfono: +40 762102647
Fax: +40 351425425
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://oncoclinic.ro/
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103806
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Clinică privată
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Acord-cadru achiziție medicamente pentru Programul Național de Oncologie

Número de referencia: 1111
II.1.2)Código CPV principal
33652100 Agentes antineoplásicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Acord-cadru pentru achizitie medicamente PN-Oncologie necesare Sectiei de oncologie.

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: nu.

Acord-cadru cu maximum trei agenti economici.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 953 377.60 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO411 Dolj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pembrolizumabum conc. pt. sol. perf.

Cod CIM W64588001.

— Cant. min. ac = 10;

— Cant. max. ac = 240.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerinta nr. 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi:

1. certificate constatatoare emise de ONRC;

2. cazier judiciar;

3. alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizara evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 2. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv declaratia privind neincradrarea situatiilor prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 va fi prezentata de toti participantii, odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

1. director general, dr. Patricia Visan;

2. director financiar-contabil Matei Madalina;

3. presedinte comisie evaluare, dr. Visan Patricia;

4. membru comisie evaluare Matei Madalina;

5. membru comisie evaluare Coman Angelica.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmi la finalizara evaluarii ofertelor.

Toate documentele trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora.

Cerinta nr. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC.

In cazul ofertantilor nerezidenti (straini), autorizatiile/documentele justificative echivalente emise în tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmi la finalizara evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina:

(a) autorizatia de distributie angro eliberata de MS – Agentia Nationala a Medicamentului – dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare/comercializare, activitati de detinere (depozitare)/manipulare, livrare/transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea autorizatiei de distributie angro eliberata de MS – ANM, in conformitate cu dispozitiile art. 800 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicata si ale art. 2 din normele la Ordinul nr. 131/2016 pentru aprobarea normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman;

(b) autorizatie de punere pe piata a produsului, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare [art. 700 (1) si (2), art. 730 alin. (5), titlu XVII, „Medicamentul”], Ordinelor MSF nr. 263/15.3.2003 si nr. 895/20.7.2006; Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar; Regulamentului (CE) nr. 1234/2008 al comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificarii conditiilor autorizatiilor de introducere pe piata acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

In cazul ofertantilor nerezidenti (straini), autorizatiile/documentele justificative echivalente emise în tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmi la finalizara evaluarii ofertelor.

Toate documentele trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul a livrat în ultimii trei ani produse similare, indiferent de forma de prezentare si fara a conditiona domeniul în care au fost livrate.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate în perioada de referinta (ultimii trei ani). În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere (daca este cazul); documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit, la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Autoritatea contractanta poate denunta unilateral acordul-cadru in situatia in care fondurile alocate nu sunt atribuite sau sunt redistribuite pentru incheierea de acorduri-cadru prin proceduri de achizitii publice centralizate realizate de catre Ministerul Sanatatii, conform OUG 71/2012 si a normelor de aplicare ale acesteia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 3
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 28/10/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitii publice, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea CNSC.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020