Suministros - 449236-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Puławy: Electricidad

2020/S 187-449236

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Dirección postal: ul. Skowieszyńska 51
Localidad: Puławy
Código NUTS: PL815 Puławski
Código postal: 24-100
País: Polonia
Correo electrónico: dorota.mieczkowska@zdm.pulawy.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://pulawy.ezamawiajacy.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://pulawy.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://pulawy.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Dostawa energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, tablic świetlnych informacji komunikacji miejskiej, tężni, przepompowni wód opadowych oraz złącza –zasilania imprez masowych na terenie miasta Puławy”.

Número de referencia: ZDM.421.18.2020.DM
II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca następujący zakres:

1. 177 punktów odbioru energii w grupie taryfowej C12b, w tym:

— 145 punktów oświetlenia ulicznego,

— 2 punkty sygnalizacji świetlnej,

— 30 punktów tablic informacji komunikacji miejskiej;

2. 17 punktów odbioru energii w grupie taryfowej C11, obejmujących:

— sygnalizację świetlną,

— zasilanie fontanny,

— tablice świetlne informacji komunikacji miejskiej,

— złącze – zasilanie imprez masowych,

— przepompownię wód opadowych,

— tężnię.

Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 2 529 kW.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000 Electricidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca następujący zakres: 1. 177 punktów odbioru energii w grupie taryfowej C12b, w tym:

— 145 punktów oświetlenia ulicznego,

— 2 punkty sygnalizacji świetlnej,

— 30 punktów tablic informacji komunikacji miejskiej;

2. 17 punktów odbioru energii w grupie taryfowej C11, obejmujących:

— sygnalizację świetlną,

— zasilanie fontanny,

— tablice świetlne informacji komunikacji miejskiej,

— złącze – zasilanie imprez masowych,

— przepompownię wód opadowych,

— tężnię.

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i polskimi normami. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy 3 692 559 kWh (+/-20 %), w tym energia rozliczana:

• całodobowa: w grupie taryfowej C11: 63 900 kWh,

• w grupie taryfowej C12b:

— strefa 1 dzienna 1 274 561 kWh,

— strefa 2 nocna 2 354 098 kWh.

Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 2 529 kW.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

— minimum 2 dostawy energii elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto każda.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy zawartym w SIWZ. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany umowy strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji:

a) wystąpienia siły wyższej;

b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

c) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług lub stawek podatku akcyzowego.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 05/11/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 05/11/2020
Hora local: 09:15
Lugar:

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy, pokój nr 214, piętro I

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt VI SIWZ.

W celu wstępnego potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ według wzoru sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 2016.3.16), zgodnie z poniższymi zasadami.

1.1. JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w szczególności w jednym z ww. formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

1.3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.4. Pomocnicza instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ, elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD opracowane przez Urząd Zamówień Publicznych, znajdują się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, na wezwanie Zamawiający żąda:

1) aktualnego dokumentu – koncesji do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.)

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, na wezwanie Zamawiający żąda:

1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, na wezwanie Zamawiający żąda:

1) wykazu dostaw wykonanych (Załącznik nr 1 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są:

a) referencje bądź inne dokumenty – wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, na wezwanie Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Uwaga!

— Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 5.1)2 w odniesieniu do tych podmiotów.

— Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 5.1)2 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

Uwaga! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiotowy dokument należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej, poprzez zakładkę „Korespondencja”. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zakresie dostawy energii elektrycznej do nowo powstałych obiektów oświetlenia, do szacowanej ilości nie większej niż 240 000 kWh.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020