Suministros - 449238-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Târgu Mureș: Inmunosupresores

2020/S 187-449238

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Número de identificación fiscal: 4323209
Dirección postal: Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, județ Mureș
Localidad: Târgu Mureș
Código NUTS: RO125 Mureş
Código postal: 540136
País: Rumania
Persona de contacto: Alexandru Perghel
Correo electrónico: achizitii@spitalmures.ro
Teléfono: +40 265212111
Fax: +40 265213967
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.spitalmures.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103790
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Institución/agencia europea u organización internacional
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Acord-cadru de furnizare medicamente imunosupresoare

Número de referencia: 4323209/2020/22913/18.09.2020
II.1.2)Código CPV principal
33652300 Inmunosupresores
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Acord-cadru de furnizare medicamente imunosupresoare.

AC va raspunde la clarificari in a 12-a zi dinainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 975 360.84 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO125 Mureş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Str. Gheorghe Marinescu nr. 50.

II.2.4)Descripción del contrato:

Nusinersenum 12 mg.

Cant. min. CS: 1 fl.

Cant. max. CS: 3 fl.

Cant. min. AC: 2 fl.

Cant. max. AC: 12 fl.

Valoarea celui mai mare CS: 993 840,21 RON.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termen de livrare / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016.

Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

2. Neincadrarea la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

3. Neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016, model propriu, declaratia va fi completata de toti participantii (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

— dr. Puiac Ion Claudiu – manager;

— ec. Craciun Ioan Florin – director financiar-contabil;

— prof. dr. Rodica Balasa – coordonator PN scleroza multipla;

— Bobric Gabriel – consilier juridic;

— ec. Perghel Alexandru – sef Birou achizitii publice;

— Pustai Loredana – Birou achizitii publice.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. (Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele trei locuri, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti;

5. Certificat de atestare fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora;

6. Certificat de atestare fiscala pt. persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local – eliberat de primarie operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

Nota: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016;

Nota: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele tre locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref. cerintele privind motivele de excludere, documentele pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Toate documentele vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini,documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmând ca documentele justificative, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz emis de MS conform Legea nr. 95/2006 modificata prin OUG 2/2014 art. 888, urmând ca documentele justificative, respectiv avizul emis de MS sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota! Acest document se solicita pentru a justifica faptul ca operatorul economic are capacitatea de a exercita profesia, nu este document justificativ al produsului.

Pentru persoane juridice straine:

— documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu pevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, traduse în limba româna.

Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Toate documentele vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Informatii privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani (2017, 2018, 2019), in valoare de minimum 993 840,21 RON.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative in sustinerea cerintei trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor semnate cu semnatura electronica extinsa. Acestea pot fi declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiilor financiare, declaratie privind cifra totala de afaceri a operatorului economic, bilanturi contabile, audituri financiare sau alte documente justificative.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii trei ani (2017, 2018, 2019), din care sa rezulte ca a furnizat produse similare in valoare de minim: 993 840,21 RON.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Pentru contractul prezentat ca experienta similara ofertantii trebuie sa prezinte prin completarea DUAE cel putin urmatoarele informatii: numarul si data contractului; denumirea si/sau obiectul contractului; valoarea contractului (în lei fara TVA); denumirea beneficiarului. Nota: informatiile care nu se regasesc în formularul DUAE (nu au rubrica speciala pentru completare) vor fi completate la rubrica „Descriere”. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locrile I, II si III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conform art. 196 alin. (2) din legea 98/19.5.2016. Acestea pot fi, contracte, recomandari, certificate constatatoare, procese verbale, sau alte documente.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 3
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 23/02/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primele trei locuri au preturi egale, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele de formulare a contestatiei si de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea nr 101/2016, completata si modificata prin OUG 45/2018.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș – Compartimentul contencios
Dirección postal: Str. Gheorghe Marinescu nr. 50
Localidad: Târgu Mureș
Código postal: 540136
País: Rumania
Teléfono: +40 265212111
Fax: +40 265213967
Dirección de internet: www.spitalmures.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020