Suministros - 449244-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Kępno: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2020/S 187-449244

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Projekt Kępno Sp. z o.o.
Dirección postal: Sportowa 9
Localidad: Kępno
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 63-600
País: Polonia
Persona de contacto: Malgorzata Kita
Correo electrónico: jrp@pk.kepno.pl
Teléfono: +48 668119787
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pk.kepno.pl
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.pk.kepno.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.platformazakupowa.pl/pn/pk_kepno
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Sp. z o.o.
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż na potrzeby funkcjonowania obiektów należących do Spółki Projekt Kępno w okresie od 1.1.2021 r. do 31.12.2021.

Número de referencia: OB 1/09/2020
II.1.2)Código CPV principal
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 3 punktów poboru (PPE) o łącznym zużyciu energii (+/-10 %) 1 480 000,00 kWh, z tego:

a. budynek hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 9, 63-600 Kępno- 75 000,00 kWh;

b. budynki przy ul. Zamkowej 5 (basen miejski) – 5 000,00 kWh;

c. budynek krytej pływalni Qarium Kępno przy ul. Sportowej 11, 63-600 Kępno – 1 400 000,00 kWh.

Pierwsza część zamówienia dotyczy pkt B.1.a i B.1.b – 80 000,00 kWh, druga część zamówienia dotyczy pkt B.1.c – 1 400 000,00 kWh.

Powyższe dane maja charakter orientacyjny, Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2021 do 31.12.2021 do 2 punktów poboru (PPE) o łącznym zużyciu energii (+/-10 %) 80 000,00 kWh

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Hala widowiskowo-sportowa w Kepnie, ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno.

Budynki przy ul. Zamkowej 5, 63-600 Kępno (basen miejski)

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 2 punktów poboru (PPE) o łącznym zużyciu energii (+/-10 %) 80 000,00 kWh, z tego:

a. Budynek hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 9, 63-600 Kępno – 75 000,00 kW.

b. Budynki przy ul. Zamkowej 5 (basen miejski) – 5 000,00 kWh.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest przed terminem składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złoty 00/100).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 1 punktu poboru (PPE) o łącznym zużyciu energii (+/-10 %) 1 400 000,00 kWh.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kryta Pływalnia QARIUM Kępno, ul. Sportowa 11, 63-600 Kępno

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 1 punktu poboru (PPE) o łącznym zużyciu energii (+/-10 %) 1 400 000,00 kWh, z tego:

a. Kryta Pływalnia Qarium Kępno, ul. Sportowa 11, 63-600 Kępno

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest przed terminem składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złoty 00/100).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24, ust. 5, pkt 8 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energię elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o których mowa w przepisach ustawy Prawo Energetyczne art. 32 ust.1 tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ) zał. nr 3 do SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złoty 00/100).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Istotne warunki zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 11:15
Lugar:

Biuro Zarządu Spółki Projekt Kępno Sp. z o.o., ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno, Polska

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

2/3 kwartał 2021 r.

VI.3)Información adicional:

4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenia wymienione w pkt 4a i 4b w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy;

d) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a i 4b – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacją wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

7. Termin wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

8. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone zostały w dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020