Suministros - 449278-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Automóviles para pasajeros

2020/S 187-449278

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Número de identificación fiscal: 140610454
Dirección postal: Al. Ujazdowskie 9
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-583
País: Polonia
Persona de contacto: Edyta Miros
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Teléfono: +48 224371349
Fax: +48 224371390
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://cba.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.cba.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://portal.smartpzp.pl/cba
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://portal.smartpzp.pl/cba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: służba specjalna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup pojazdów służbowych

Número de referencia: 58/>PU/2020/EMi
II.1.2)Código CPV principal
34110000 Automóviles para pasajeros
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdów służbowych klasy średniej wyższej „D” – 11 szt.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdów służbowych klasy średniej wyższej „D” – 11 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Moc silnika / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Pakiet przeglądów / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 18/11/2020
Fin: 30/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT od Wykonawcy. Podstawą do wystawienia faktur VAT za przedmiot umowy jest podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu.

2. Faktury zostaną uregulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze VAT.

3. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Komisja przetargowa dokona odszyfrowania i otwarcia ofert. Informacja z ww. otwarcia zostanie zamieszczona niezwłocznie na platformie Zamawiającego. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Krzywickiego 34 o godz. 11.00.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć:

a) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

2. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ, będzie żądał od Wykonawcy i podwykonawcy złożenia dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1–9.

4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:

1. wypełniony formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 do SIWZ);

2. wypełniony opis przedmiotu zamówienia, oferowanych przez Wykonawcę pojazdów;

3. wykaz autoryzowanych stacji obsługi pojazdów (nazwa i adres).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił autoryzowany serwis mechaniczny w ilości min. 2 na terenie miasta Warszawy i min. 1 we wszystkich miastach wymienionych w § 4 pkt 7 projektu umowy lub w odległości do 15 km od granic danego miasta oraz autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy w ilości min. 1 na terenie miasta Warszawy oraz wszystkich miastach wymienionych w § 4 pkt 7 projektu umowy lub w odległości do 15 km od granic danego miasta.

Uwaga

Na etapie realizacji umowy (przy podpisaniu protokołu odbioru pojazdów) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pojazdem wymaganą przepisami dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Izby
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej przez Wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Izby
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020