Suministros - 449282-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Sliač: Procesadores de alimentos

2020/S 187-449282

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Fairway club s.r.o.
Número de identificación fiscal: 48244155
Dirección postal: Sládkovičova 282/3
Localidad: Sliač
Código NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Código postal: 962 31
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Adriana Šalingová
Correo electrónico: otazky.vo@gmail.com
Teléfono: +421 908939348
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18813
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18813
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428196
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428196
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: osoba v zmysle § 8 zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Principal actividad
Otra actividad: mäsiarstvo

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vybudovanie potravinárskej linky na spracovanie a výrobu inovatívnych termizovaných produktov (3)

Número de referencia: 2/2020/EU
II.1.2)Código CPV principal
39711200 Procesadores de alimentos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom je vybudovanie potravinárskej linky na spracovanie a výrobu inovatívnych termizovaných produktov. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 294 722.33 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Poloautomatická linka na spracovanie a výrobu termizovaných výrobkov z výkrmových pečienok vodnej hydiny

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39711200 Procesadores de alimentos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zvolen

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom je vysokovýkonná potravinárska diskontinuálna linka slúžiaca na spracovanie výkrmových pečienok vodnej hydiny. Linka zabezpečí komplexné výrobné procesy pre potreby výroby kompletného sortimentu termizovaných výrobkov od spracovania vstupnej suroviny až po porciovanie a balenie výrobkov. Požaduje sa linka vyrobená z nerezového materiálu AISI 304, schváleného pre potravinársku výrobu. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky danej časti je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 278 318.33 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Výskum a inovácie, kód výzvy: OPVal-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2.14)Información adicional

Lehota dodania do 3 mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Chladiaci agregát

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42513200 Equipo de refrigeración
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zvolen

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom je chladiaci agregát pre minimálny objem chladiaceho priestoru 5 x 5 x 3 m - 2 kusy.

Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky danej časti je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 10 647.33 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Výskum a inovácie, kód výzvy: OPVal-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2.14)Información adicional

Lehota dodania do 3 mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Mraziarensky agregát

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42513100 Equipo de congelación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zvolen

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom je mraziarensky agregát pre minimálny objem mraziaceho priestoru 3 x 3 x 3 m - 1 kus.

Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky danej časti je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 756.67 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Výskum a inovácie, kód výzvy: OPVal-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2.14)Información adicional

Lehota dodania do 3 mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1.1 Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

1.2 Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

1.3 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.3.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.4 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

1.5 Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.6 Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO a v súťažných podkladoch.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nepožaduje sa

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nepožaduje sa

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nepožaduje sa

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nepožaduje sa

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 14:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/03/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 16:00
Lugar:

Accelor, s.r.o., Strážska cesta 9893/8, 960 01 Zvolen

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otváranie ponúk je v zmysle ZVO verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu /svojich štatutárnych orgánov, resp. môžu byť zastúpení osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2.Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na https://www.uvo.gov.sk/ a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné si preštudovať potrebné príručky k systému EVO v zmysle usmernení na portáli: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne elektronicky prostredníctvom EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

3. Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky na Profile verejného obstarávateľa.

4. V prípade, že pred vytvorením príslušného podania - ponuky, používateľ nie je prihlásený do IS UVO, je potrebné sa prihlásiť. Pre podanie ponuky je potrebné, aby prihlásený používateľ bol už registrovaný pre hospodársky subjekt, za ktorý chce podať príslušnú žiadosť.

5. Zábezpeka ponuky/ponúk sa nevyžaduje.

6.Osoba podľa § 8 ZVO je označovaná v tejto súťaži aj ako Verejný obstarávateľ.

7. Zmluva sa neuzavrie s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8. Verejný obstarávateľ na tomto mieste uvádza, že pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky vykonal prieskum trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk primeranú tomu, aby bolo zabezpečené dodržanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej súťaže.

9.Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním a nie je ani zamerané na sociálne aspekty. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávaním inovácií.

10. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Všetky spôsoby a možnosti revíznych postupov vrátane potrebných náležitostí a lehôt sú uvedené v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020