Suministros - 449283-2020

25/09/2020    S187

Slovensko-Bratislava: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

2020/S 187-449283

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00397687
Poštová adresa: Vazovova 5
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 812 43
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Antónia Koprdová
E-mail: antonia.koprdova@stuba.sk
Telefón: +421 917669162
Fax: +421 257294326
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1030
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.stuba.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420395
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.ezakazky.sk/admin/index.cfm?Module=Item&Page=ItemEdit&ItemID=32998171
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

"FEI výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov"

Referenčné číslo: 4464/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov pre výskumnú infraštruktúru na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU Bratislava.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 732 498.01 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

I. časť Systém inkjet tlačiarne1 + Prototypovací systém 3D tlačiarne + Systém inkjet tlačiarne 2

Časť č.: I.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30232100 Tlačiarne a zapisovače
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Systém inkjet tlačiarní pre obvody organickej elektroniky s príslušenstvom.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 480 040.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Názov projektu: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation

Kód projektu: 313021X329

II.2.14)Doplňujúce informácie

K tejto časti zákazky verejný obstarávateľ požaduje predloženie zábezpeky v súlade s bodom 3.5 Súťažných podkladov.

K tejto časti zákazy bude realizovaná elektronická aukcia v súlade s bodom 6 Elektronická aukcia a časťou. E- Informácie k elektronickej aukcii Súťažných podkladov.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zariadenie pre depozíciu tenkých vrstiev organických materiálov rotačným odstreďovaním + Redestilačné a deionizačné zariadenia pre laboratórnu produkciu vody s požadovanou analytickou čistotou

Časť č.: II.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Zariadenie pre depozíciu tenkých vrstiev organických materiálov rotačným odstreďovaním + Redestilačné a deionizačné zariadenia pre laboratórnu produkciu vody s požadovanou analytickou čistotou (>18 MOHM.CM)

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 26 804.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Názov projektu: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation

Kód projektu: 313021X329

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Merač susceptibility + Výhrevná piecka k meraču s automatickou rotáciou vzorky s 3 pracovnými frekvenciami + Kryostat k meraču s automatickou rotáciou vzorky s 3 pracovnými frekvenciami

Časť č.: III.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38424000 Prístroje na meranie a kontrolu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Merač susceptibility + Výhrevná piecka k meraču susceptibility s automatickou rotáciou vzorky s 3 pracovnými frekvenciami + Kryostat k meraču susceptibility s automatickou rotáciou vzorky s 3 pracovnými frekvenciami.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 74 323.34 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Názov projektu: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation

Kód projektu: 313021X329

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Vibračný alebo gradientný magnetometer

Časť č.: IV.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38260000 Magnetometrické geofyzikálne prístroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Vibračný alebo gradientný magnetometer je zariadenie určené k meraniu magnetizačných kriviek (maximálne a minoritné hysterézne slučky), rôznych magnetických parametrov (magnetizácia nasýtenia, remanencia, koercivita, pomer pravouhlosti) magnetických materiálov (kryštalické a/alebo amorfné feromagnetiká a ferimagnetiká, supravodiče, nanomateriály a pod.) pri izbovej teplote. Magnetometer môže byť vibračného alebo gradientného typu a v minimálnej základnej zostave bez ďalších externých doplnkov. Nepožadujeme merania magnetizačných charakteristík a parametrov v závislosti od teploty.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 151 330.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Názov projektu: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation

Kód projektu: 313021X329

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa §32 ods. 2, resp. podľa §32 ods. 4 a 5 zákona.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Jednotný európsky dokument je uverejnený na stránke úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa §152 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa §32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa §32 od.s 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ nebude postupovať podľa §32 ods.3 zákona, nakoľko nie je orgánom verejnej moci a nie je tak oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Podľa §34 ods. 3 zákona uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

V súlade s metodickým usmernením UVO č. 1172-5000/2020 zo dňa 10. februára 2020 ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť v zákazke prostredníctvom referencie inej osoby je nevyhnutné, aby ten, kto sa využitia tretích osôb dovoláva aj preukázal, že uvedenými kapacitami bude aj reálne disponovať. Rovnako, ako pri iných podmienkach účasti, uvedené znamená, že uchádzač alebo záujemca je povinný verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi jednoznačným a zrozumiteľným spôsobom vedieť vysvetliť a preukázať, akým spôsobom sa bude táto tretia osoba podieľať na plnení zákazky.

Verejný obstarávateľ za subdodávateľa považuje osobu podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZoVO a osobu podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 za splnenia podmienky uvedenej v § 2 ods. 1 zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora v platnom znení. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

Povinnosť preukázania reálnej dispozície kapacitami tretej osoby počas celého trvania zmluvného vzťahu potom implikuje, že z tejto tretej osoby sa stane aj subdodávateľ.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu dodávok tovaru doplnený referenciami, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, potvrdzujúce dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (dodávka prístrojov a zariadení v súlade s danou časťou),ktorými preukáže, že za rozhodné obdobie dodať tovary v celkovej hodnote pre:

I. časť 331 227,60 EUR bez DPH

II. časť 18 495,22 EUR bez DPH

III. časť 51 283,10 EUR bez DPH

IV. časť 104 417,70 EUR bez DPH

Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požiadavky podľa §34 ods.1 písm. a) predložením referencií na dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky pre relevantnú časť, na ktorú predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi predložiť referencie kumulatívne za relevantnú časť, na ktorú predkladá ponuku, pričom kumulatívna hodnota všetkých referencií pre relevantnú časť za rozhodné obdobie nesmie byť nižšia ako je celková hodnota v EUR bez DPH stanovená verejným obstarávateľom pre relevantnú časť, uvedená v tomto oznámení časti III.1.3 Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dodávok tovaru v hodnote stanovenej verejným obstarávateľom pre každú časť osobitne, pričom uvedená hodnota v EUR bez DPH za každú jednotlivú časť je hodnotou minimálnou.

Zo zoznamu dodávok tovaru predloženého uchádzačom, musia vyplývať vyššie uvedené požiadavky a to tak po formálnej ako aj obsahovej stránke (najmä: názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania odberateľa, predmet zmluvy/plnenia - stručný opis predmetu plnenia, hodnotu tovaru v EUR bez DPH, skutočná lehota dodania, kontaktná osoba za odberateľa - meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, e-mail za účelom prípadného overenia predkladaných informácií).

Verejný obstarávateľ bude zo zoznamu dodávok tovaru akceptovať len tie časti dodávok tovaru, ktoré boli dodané v tzv. rozhodnom období, tzn. tovary dodané za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Ak uchádzač splnenie tejto podmienky účasti preukazuje dodávkami tovarov, ktoré boli začaté a/ alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia, uchádzač k takýmto dodávkam tovarov výslovne uvedie aj presný údaj o tom, aký finančný objem, resp. rozsah tovarov bol dodaný v rozhodnom období. V prípade, ak budú v zmluvnej cene, resp. rozsahu dodávok tovaru, ktorými uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti zarátané aj iné tovary ako vyššie definované tovary (relevantné pre danú časť) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, uchádzač uvedie finančný objem v EUR bez DPH, resp. rozsah len za vyššie dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (relevantný pre danú časť).

V zmysle §39 zákona je splnenie podmienky účasti možné preukázať Jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.

Jednotný európsky dokument je uverejnený na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Elektronická aukcia sa použije pre časť I. Systém inkjet tlačiarne 1 + Prototypovací systém 3D tlačiarne + Systém inkjet tlačiarne 2. Podrobné informácie k elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch bod 6 Elektronická aukcia a v časti E-Informácie k elektronickej aukcii.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/10/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 20/09/2021
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 28/10/2020
Miestny čas: 09:00
Miesto:

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát, Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní ponúk pre časť II., III. a IV. môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Otváranie ponúk pre časť I. je v zmysle ustanovenia § 54 ods. 3 z dôvodu použitia elektronickej aukcie neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Obstarávanie dodávok tovarov prebehne postupom nadlimitnej zákazky v súlade s §66 ods. 7 veta druhá (tzv. reverzná súťaž).

Podľa §38 ods. 1 písm. d) zákona si verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku v zmysle §40 ods. 6 písm. g) zákona. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady záujemcom prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk v elektronickej forme, kde budú súťažné podklady zverejnené po zverejnení Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a kde budú zverejňované informácie v prípade potreby vysvetliť alebo doplniť súťažné podklady.

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.

Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,

b) klikne na názov zákazky

c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

D1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu;

D2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk.

Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk. Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady aj prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa v elektronickej forme.

Verejný obstarávateľ pripúšťa komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi vrátane predloženia ponuky v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ pripúšťa komunikáciu zo strany záujemcov/uchádzačov aj v českom jazyku.

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu v zmysle §54 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pre časť I. zákazky. Podmienky týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v Súťažných podkladoch v bode 6 a v časti E - Informácie k elektronickej aukcii

Verejný obstarávateľ upozorňuje na znenie §11 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 315/2016 Z.z. zákon o registri partnerov verejného sektora vyplývajúce pre uchádzačov.

Vyžaduje sa zábezpeka pre časť I. zákazky. Podmienky týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch bod 3.5

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/09/2020