Suministros - 449286-2020

Submission deadline has been amended by:  475764-2020
25/09/2020    S187

Eslovaquia-Trenčín: Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)

2020/S 187-449286

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Número de identificación fiscal: 31118259
Dirección postal: Študentská 2
Localidad: Trenčín
Código NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Código postal: 911 50
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Lucia Štrbová
Correo electrónico: sp@tatratender.sk
Teléfono: +421 910813539
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.tnuni.sk
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427092
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Tatra Tender s.r.o.
Número de identificación fiscal: 44119313
Dirección postal: Krčméryho 16
Localidad: Bratislava-Staré Mesto
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 811 04
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Lucia Štrbová
Correo electrónico: lucia.strbova@tatratender.sk
Teléfono: +421 910813539
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.tnuni.sk
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8249/summary
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Prístrojové vybavenie laboratórií I.

Número de referencia: TNUNI/NLZ 02/2020
II.1.2)Código CPV principal
38000000 Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - prístrojového vybavenia laboratórií a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.

Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti. Podrobný opis jednotlivých položiek tvoriacich jednotlivé časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 934 972.49 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Optický emisný spektrometer

Lote nº: I.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38433000 Espectrómetros
33114000 Espectroscopios
51430000 Servicios de instalación de equipo técnico de laboratorio
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fakulta špeciálnej techniky, TnUAD v Trenčíne, Pri parku 19, 911 06 Trenčín.

II.2.4)Descripción del contrato:

Optický emisný spektrometer v počte 1 ks.

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 62 512.50 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 4
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

313011W442

II.2.14)Información adicional

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rozšírenie a doplnenie zariadenia - "Testovacie zariadenie na povrchové úpravy skla v poloprevádzkových podmienkach"

Lote nº: II.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38500000 Aparatos de control y prueba
38540000 Máquinas y aparatos de pruebas y medida
51430000 Servicios de instalación de equipo técnico de laboratorio
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGLASS, TnUAD v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín.

II.2.4)Descripción del contrato:

Rozšírenie a doplnenie zariadenia Testovacie zariadenie na povrchové úpravy skla v poloprevádzkových podmienkach v počte 1 ks.

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 325 266.66 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

313011W442

II.2.14)Información adicional

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

XPS Spektrometer

Lote nº: III.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33114000 Espectroscopios
38433000 Espectrómetros
51430000 Servicios de instalación de equipo técnico de laboratorio
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGLASS, TnUAD v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín.

II.2.4)Descripción del contrato:

XPS Spektrometer v počte 1 ks.

Podrobný opis tejto časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 547 193.33 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

313011W442

II.2.14)Información adicional

Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva prostredníctvom Výskumnej agentúry pre projekt "Rozvoj a podpora výskumnovývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK" v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.

2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

6. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovaniu sú uvedené v § 32 ZVO.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického alebo finančného postavenia možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

2. Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti Jednotným európskym dokumentom informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

3. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázania svojho finančného a ekonomického postavenia. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):

3.1 V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. d) ZVO:

Prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

4. Uchádzač za posledné tri ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží,

(i)ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky výkazy ziskov a strát s vyznačeným údajom o celkovom obrate overené daňovým úradom alebo audítorom, alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo

(ii)ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, z účtovnej závierky výkazy príjmov a výdavkov overené daňovým úradom alebo audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.

5. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

6. Celkové obraty vyjadrené v iných menách uchádzač preukáže v euro a prepočíta ich platným kurzom v čase vzniku daňovej povinnosti, podľa daňových zákonov v krajine sídla uchádzača.

5. V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, pre účely objektívneho porovnania údajov so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše čestné vyhlásenie ohľadne dosiahnutého celkového obratu, za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

6. Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 (ako súčasť účtovnej závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za obdobie od roku 2013, na túto skutočnosť uchádzač upozorní verejného obstarávateľa.

V prípade, ak uchádzač nepredloží dokumenty preukazujúce splnenie tejto podmienky účasti, verejný obstarávateľ si sám overí jej možné splnenie vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk.

7. V súlade s § 33 ods. 2 ZVO môže uchádzač na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť I. predmetu zákazky:

Celkový obrat dosiahnutý v požadovanom období musel byť najmenej 350 000,- EUR bez DPH (slovom tristopäťdesiattisíc euro).

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť II. predmetu zákazky:

Celkový obrat dosiahnutý v požadovanom období musel byť najmenej 900 000,- EUR bez DPH (slovom deväťstotisíc euro).

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť III. predmetu zákazky:

Celkový obrat dosiahnutý v požadovanom období musel byť najmenej 1 500 000,- EUR bez DPH (slovom jeden milión päťstotisíc euro).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Splnenie podmienok týkajúcich sa účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti Jednotným európskym dokumentom informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):

2.1 V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

3. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie do Vestníka verejného obstarávania.

4. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť I. predmetu zákazky:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 60 000,- EUR bez DPH.

Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (Časť I.) sa považuje laboratórne prístrojové vybavenie.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť II. predmetu zákazky:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 300 000,- EUR bez DPH.

Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (Časť II.) sa považuje laboratórne prístrojové vybavenie.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť III. predmetu zákazky:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola minimálne 500 000,- EUR bez DPH.

Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (Časť III.) sa považuje laboratórne prístrojové vybavenie.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v Časti F. Podmienky elektronickej aukcie súťažných podkladov.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco, Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/05/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otváranie ponúk bude v súlade s ust. § 54 ods. 3 ZVO neverejné.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky

— pre Časť I. predmetu zákazky vo výške 3 000,-EUR (slovom: tritisíc EUR),

— pre Časť II. predmetu zákazky vo výške 16 000,-EUR (slovom: šestnásťtisíc EUR),

— pre Časť III. predmetu zákazky vo výške 20 000,-EUR (slovom: dvadsaťtisíc EUR).

Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

4. Časti II. a III. predmetu zákazky: budú dodané do (6) šesť mesiacov odo doručenia osobitnej objednávky. Objednávka bude vystavená najneskôr v lehote 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade ak objednávka nebude vystavená a odoslaná v lehote podľa tohto bodu zmluva zanikne.

Podrobné informácie o podmienkach objednania a dodania Časti II. a III. predmetu zákazky sú uvedené v Časti D. Obchodné podmienky súťažných podkladov.

5. Z dôvodu, že účinnosť zmluvy pre Časť II. a III. predmetu zákazky je viazaná na účinnosť zmluvy o dielo na dodanie predmetu nadlimitnej zákazky s názvom Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 90/2020 zo dňa 29. apríla 2020 pod číslom 16264 MST a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2020/S 083-195449 zo dňa 28. apríla 2020, Zmluva pre Časť II. a III. nadobudne účinnosť za splnenia nasledujúcich kumulatívnych predpokladov (odkladacie podmienky):

5.1 jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a

5.2 účinnosť zmluvy o dielo na dodanie predmetu nadlimitnej zákazky s názvom Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 90/2020 zo dňa 29. apríla 2020 pod číslom 16264 MST a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2020/S 083-195449 zo dňa 28. apríla 2020.

V prípade, ak zmluva pre Časť II. a Časť III. predmetu zákazky nenadobudne účinnosť v zmysle vyššie uvedeného ani v lehote do 24 mesiacov odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy, táto zmluva, pokiaľ sa zmluvné strany prostredníctvom osobitne uzatvoreného písomného dodatku nedohodnú inak, zaniká.

6. Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020