Suministros - 449288-2020

Submission deadline has been amended by:  503251-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Vapor, agua caliente y productos afines

2020/S 187-449288

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: DBFO-Targówek m.st. Warszawy
Dirección postal: ul. Stojanowska 12/14
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 03-558
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Satora
Correo electrónico: przetargi@dbfotargowek.pl
Teléfono: +48 225178730
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.dbfotargowek.pl
Dirección del perfil de comprador: https://www.dbfotargowek.pl/page/zamowienia-publiczne
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.dbfotargowek.pl/page/zamowienia-publiczne
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Número de referencia: DBFO-DI.262.2.2020
II.1.2)Código CPV principal
09320000 Vapor, agua caliente y productos afines
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie m.st. Warszawy, w placówkach zlokalizowanych w dzielnicy Targówek. Wykaz placówek został dołączony do dokumentacji przetargowej.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla 38 jednostek w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej. Planowane zapotrzebowanie na energię cieplną dla 38 obiektów objętych przedmiotem zamówienia w okresie jego trwania zostało oszacowane na 104 990 GJ, jednak rzeczywista ilość zakupionego ciepła w trakcie realizacji umowy wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności dla faktury VAT / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Procentowa ilość zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników z tzw. „Grup Społecznie marginalizowanych" / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2023
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualnie obowiązującą koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086).

b) posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej

na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

(w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub posiada aktualną umowę podpisaną z dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania ciepła, tj. do obiektów Zamawiającego i obowiązującą w całym okresie wykonywania przedmiotu zamówienia (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

Uwaga!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał się spełnieniem tego warunku.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone w dokumentacji przetargowej w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie podlega waloryzacji z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

— jeżeli zmiany wskazane w punktach 1–3 powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 28.10.2020 o godz. 12.00 w sali konferencyjnej, na parterze budynku przy ul. Stojanowskiej 12/14 w Warszawie.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne, mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza, określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na postawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – załącznik nr 2 do SIWZ. Formularz JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zmówienie przez Wykonawców – JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ, dotyczący każdego z podwykonawców.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; lub aktualnie obowiązującą koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; dokument należy złożyć w formie kopii elektronicznie poświadczonej „za zgodność z oryginałem”;

2) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na przesyłaniu

I dystrybucji ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej z dystrybutorem sieci na świadczenie usług dystrybucji ciepła

na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania ciepła, tj. do obiektu Zamawiającego i obowiązującą w całym okresie wykonywania przedmiotu zamówienia – złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ – (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej);

3) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; informację należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub

w elektronicznej kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 6 do SIWZ); oświadczenie należy złożyć w formie oryginału;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku

nr 7 do SIWZ); oświadczenie należy złożyć w formie oryginału.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławacza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020