Suministros - 449312-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)

2020/S 187-449312

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dirección postal: al. Mickiewicza 30
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 30-059
País: Polonia
Persona de contacto: Michał Długoń
Correo electrónico: dzp@agh.edu.pl
Teléfono: +48 126173595
Fax: +48 126173363
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.agh.edu.pl
Dirección del perfil de comprador: www.agh.edu.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.dzp.agh.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://e-ProPublico.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: uczelnia publiczna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sonikatora (rozdrabniacza ultradźwiękowego) z obudową dźwiękochłonną dla WIMiC – Kc-zp.272-458/20

Número de referencia: Kc-zp.272-458/20
II.1.2)Código CPV principal
38000000 Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sonikatora (rozdrabniacza ultradźwiękowego) z obudową dźwiękochłonną dla WIMiC – Kc-zp.272-458/20.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

AGH Kraków, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sonikatora (rozdrabniacza ultradźwiękowego) z obudową dźwiękochłonną dla WIMiC – Kc-zp.272-458/20.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr; Nazwa kryterium; Waga:

1. cena; 60 %;

2. gwarancja; 40 %.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3. Wykonawcy zagraniczni

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a i b, składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 7.5 SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, portiernia paw. C-1, pok. 400, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).

1.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922, nr SWIFT: PKO PP LPW,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Wadium w formie innej niż niepieniężna powinno zostać wniesione w formie elektronicznej (oryginał dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wniesienia).

2. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą:

a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

b) jednolity europejski dokument zamówienia;

d) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

c) dowód wniesienia wadium;

d) opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SIWZ.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców.

3) Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem (https://eProPublico.pl/).

4) Ofertę i oświadczenie JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5) Pełnomocnictwo musi być złożone w postaci elektronicznej, podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej.

6) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r. poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224584740
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dział VI, art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224584740
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020