Suministros - 449314-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Poznań: Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)

2020/S 187-449314

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Dirección postal: ul. Noskowskiego 12/14
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 61-704
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Wielentejczyk
Correo electrónico: zampub@ibch.poznan.pl
Teléfono: +48 618522509
Fax: +48 618520532
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://ichb.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ichb.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka naukowo-badawcza
I.5)Principal actividad
Otra actividad: działalność naukowo-badawcza

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa aparatu do obrazowej cytometrii przepływowej

Número de referencia: PN 500/2020
II.1.2)Código CPV principal
38000000 Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu do obrazowej cytometrii przepływowej: cytometr przepływowy ze zintegrowaną funkcją mikroskopu, umożliwiający generowanie pełnej dokumentacji obrazów dla indywidualnych obiektów, stanowiących część wielotysięcznych populacji, a także wieloparametryczną ocenę zapisanych obrazów i ich analizę, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej „specyfikacja techniczna”), zwanego dalej „przedmiotem zamówienia”.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcją obsługi (w języku polskim i angielskim), akcesoriami, odczynnikami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem.

Pełny opis znajduje się w SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu do obrazowej cytometrii przepływowej: cytometr przepływowy ze zintegrowaną funkcją mikroskopu, umożliwiający generowanie pełnej dokumentacji obrazów dla indywidualnych obiektów, stanowiących część wielotysięcznych populacji, a także wieloparametryczną ocenę zapisanych obrazów i ich analizę, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej „specyfikacja techniczna”), zwanego dalej „przedmiotem zamówienia”.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcją obsługi (w języku polskim i angielskim), akcesoriami, odczynnikami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

a) szkolenie teoretyczne i praktyczne, dla maksymalnie 10 uczestników, min. 2-dniowe, w terminie uzgodnionym z zamawiającym (wskazane jest aby szkolenie odbyło się w trakcie instalacji/uruchamiania aparatu), nie później jednak niż do końca realizacji zamówienia, tj. 10.12.2020;

b) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez okres min. 12 miesięcy – szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.15 SIWZ;

c) zapewnienie ciągłości pracy cytometru przez okres 36 miesięcy, poprzez dwukrotną kalibrację układu optycznego oraz wymianę elementów układu przepływowego (raz między 13 a 24 miesiącem i raz między 25 a 36 od podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego).

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do miejsca wskazanego przez zamawiającego, w siedzibie zamawiającego, z możliwą relokacją na żądanie zamawiającego przez wykonawcę (bez dodatkowych opłat) urządzenia w obrębie tej samej kondygnacji w terminie wskazanym przez zamawiającego w ciągu 9 miesięcy od momentu instalacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: liczba kanałów detekcji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 10/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt POIR.04.02.00-00-C004/19‐00 z dnia 31 grudnia 2019 r., pt. NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych, priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, wartość projektu: 255 610 242,17 PLN.

II.2.14)Información adicional

Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony, zainstalowany i uruchomiony wraz z przeprowadzonym szkoleniem pracowników zamawiającego w terminie – nie później niż do 10.12.2020.

Ze względu na przygotowywanie pomieszczeń, gdzie docelowo ma być posadowiony aparat, przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby zamawiającego nie wcześniej niż 1.12.2020.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt I 5.1 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I. 5.2.3 wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

1) oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej „JEDZ”), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16). JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ wykonawca sporządza pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (załączyć dokument do oferty bądź w przypadku możliwości pobrania z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych wskazania źródła);

6) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);

7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp;

8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;9)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Pełen opis znajduje się w SIWZ.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Przez zamówienie wykonane należy rozumieć:

a) zamówienia rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie);

b) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 2 zamówienia polegające na dostawie aparatu do obrazowej cytometrii przepływowej o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto każda.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Stosownie do art. 94 ustawy Pzp i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp oraz art. 183 ustawy Pzp zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; w terminie nie krótszym niż 15 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z projektem umowy, zawartym w części III SIWZ.

W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do dnia zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę pomiędzy tymi podmiotami. Niespełnienie tego wymogu traktowane będzie, jako odmowa zawarcia umowy.

Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofe...

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu, w pokoju 105 w bud. B o godz. 12.00 (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19).

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Pełen opis znajduje się w SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. W sekcji III.1 niniejszego ogłoszenia – Warunki udziału w pkt III.1.1 wymagania dotyczące wykonawców zagranicznych zostały opisane w SIWZ

2. Szczegóły dotyczące możliwości zmian umowy znajdują się w pkt I.17 SIWZ.

3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Szczegóły w pkt I.7 SIWZ.

4. Sposób porozumiewania się z zamawiającym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu oraz przy użyciu poczty elektronicznej znajduje się w pkt I.9 SIWZ.

5. Sposób przygotowania oferty znajduje się w pkt I.10 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.2 i 18.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020