Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 449318-2020

Submission deadline has been amended by:  535223-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Polkowice: Palas cargadoras de carga frontal

2020/S 187-449318

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Dąbrowskiego 2
Localidad: Polkowice
Código NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Código postal: 59-100
País: Polonia
Persona de contacto: Jan Juchniewicz
Correo electrónico: pdr-zamowienia@pdr-eko.pl
Teléfono: +48 606897483
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.pdr-eko.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.pdr-eko.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa ładowarki kołowej, przegubowej, teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu

II.1.2)Código CPV principal
43250000 Palas cargadoras de carga frontal
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 tj. ze zm.)) fabrycznie nowej ładowarki kołowej, przegubowej, teleskopowej w ilości 1 szt. Szczegółowe parametry techniczne i wyposażenie przedmiotu leasingu precyzuje specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do projektu umowy. Przekazanie ładowarki, nastąpi w siedzibie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34142200 Cargadores de hormigonera
66114000 Servicios de arrendamiento financiero
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polkowice

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 tj. ze zm.)) fabrycznie nowej ładowarki kołowej, przegubowej, teleskopowe w ilości 1 szt. Szczegółowe parametry techniczne i wyposażenie przedmiotu leasingu precyzuje specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do projektu umowy. Przekazanie ładowarki, nastąpi w siedzibie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot leasingu na okres nie krótszy niż 24 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy bez limitu kilometrów oraz bez limitu roboczogodzin, liczony od daty przekazania ładowarki Zamawiającemu protokołem zdawczo odbiorczym.

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie sfinansowany w formie leasingu operacyjnego na następujących warunkach:

a) Pierwsza opłata leasingowa w wysokości 5 % ceny nabycia pojazdu przez Wykonawcę (leasingodawcę), płatna w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przedmiot leasingu do Zamawiającego.

b) W okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 59 miesięcznych rat leasingowych. Raty leasingowe ustalone na stałej stopie procentowej, płatne co miesiąc.

c) Wartość wszystkich opłat leasingowych Wykonawca (leasingodawca) zobowiązany jest wskazać

W formularzu cenowym.

d) Opłata końcowa stanowiąca 5 % wartości przedmiotu leasingu.

e) Zamawiający przewiduje możliwość wykupu przedmiotu leasingu.

f) Koszty ubezpieczenia OC/mienie/NNW przedmiotu leasingu przez cały okres leasingowy tj. 60 miesięcy, ponosi Zamawiający.

g) Zabezpieczenie leasingu stanowić będzie przedmiot leasingu.

h) Zamawiający będzie dokonywał wpłat za raty leasingu, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu miesięcznych wpłat.

i) Waluta leasingu: PLN,

j) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów,

k) Koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu oraz inne obciążenia o charakterze publiczno-prawnych są po stronie Zamawiającego.

l) Nie obowiązuje limit kilometrów ani też limit roboczogodzin,

Zamawiający przewiduje możliwość podpisania umowy na sfinansowanie przedmiotu leasingu w drodze leasingu operacyjnego z Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowie leasingu zapisu, iż umowa Zamawiającego ma pierwszeństwo stosowania przed umową leasingową i Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingowej stosowanymi standardowo przez Wykonawcę w razie ewentualnej sprzeczności oraz będzie stanowić integralną część umowy leasingu (załącznik do umowy leasingu).

Wymogi formalne:

1. Zamawiający przewiduje w przedmiotowym postępowaniu możliwość zastosowania procedury wynikającej z art. 24aa ustawy (tzw. procedury odwróconej). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Całkowita cena brutto / Ponderación: 70
Criterio relativo al coste - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 10
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin związania złożoną ofertą ustala się na 60 dni (sześćdziesiąt dni). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.

Dostawa przedmiotu leasingu nastąpi w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie jednak nie dłuższym niż 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Umowa leasingu zostanie zawarta na okres 60 miesięcy.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy:

1)nie podlegają wykluczeniu; na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 i 8 ustawy

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

A) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże::

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

B) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

C) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt. V SIWZ.

2. Do oferty Wykonawca zobligowany jest załączyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):

a) Działając zgodnie z przepisami ustawy Zamawiający żąda złożenia, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.2.1) lit a), Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, który będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

c) JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

d) Wymogi dotyczące złożenia JEDZ zostały określone w pkt. V SIWZ.

e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

f) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszczał informacje o podwykonawcach w JEDZ, o którym mowa w pkt. IV.2.1) lit. b)

2) Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z pkt. V SIWZ) wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.

3) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika.

Cd w pkt. III.1.2)

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cd z pkt. III.1.1)

UWAGA:

Do oferty Wykonawca zobligowany jest załączyć jedynie powyżej wymienione oświadczenia i pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dodatkowe dokumenty, o których mowa w pkt. IV.4. złożone wraz z ofertą nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego, chyba że zaistnieje okoliczność o której mowa w § 10 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – co nastąpić może poprzez złożenie „Oświadczenia dotyczącego złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów”, którego wzór załączono do SIWZ.

W przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów nie wymaganych na tym etapie od Wykonawcy i jednoczesnym braku oświadczenia, o którym mowa powyżej („Oświadczenie dotyczącego złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów”, którego wzór załączono do SIWZ) Wykonawca zostanie wezwany do złożenia tych dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. Natomiast w przypadku złożenia w Formularzu oświadczenia o aktualności i jednoczesnym złożeniu do oferty dokumentów niekompletnych, zawierających błędy lub budzących wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Wykonawca zostanie wezwany do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

3. Informacje o przynależności do grupy kapitałowej:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie Wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, oddzielnie składa ww. dokument.

UWAGA: W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane.

4. Po otwarciu ofert:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 26 ust. 1, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, potwierdzających:

A. brak podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy,

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących warunków udziału w postępowaniu.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz w art. 24 ust. 5 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (tj. informacje z Krajowego Rejestru Karnego wystawiane dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 13; osób fizycznych będących: członkiem organu zarządzającego, nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, prokurenta, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 14 ustawy; informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawiane dla Wykonawców będących podmiotem zbiorowym w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 21 ustawy),

Cd poniżej

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd. z pkt. powyżej

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie Zawarte w JEDZ;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – oświadczenie Zawarte w JEDZ;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016, poz. 716) – oświadczenie Zawarte w JEDZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty Wykonawca składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w SIWZ pkt. IV.4.3.:

1) lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) lit. b) – d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Cd w pkt. III.1.3)

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cd w pkt. III.1.2)

Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy ich wystawienia określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. IV.4.3.a), składa dokument, o którym mowa w pkt. IV.4.4.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający skorzysta na każdym etapie postępowania z wezwania Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę w JEDZ, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy.

Cd w pkt poniżej

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd z pkt. powyżej

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 oraz z 2016 r. poz. 1579).

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Wówczas Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Z uwagi na ograniczenie ilości znaków możliwych do wprowadzenia do ogłoszenia szczegóły znajdują się w SIWZ

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian do treści zawartej umowy.

Z uwagi na ograniczenie ilości znaków możliwych do wprowadzenia do ogłoszenia szczegóły znajdują się w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi siedzibie Zamawiającego - ul. Dąbrowskiego 2, Polkowice, I piętro.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego, na który należy składać oferty, a także na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem /polkowice_pdr/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert oraz sposobów komunikacji zawarte są w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósłlubmoże ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługująśrodkiochrony prawnej. 2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługująrównieżorganizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętejwpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązanynapodstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasięniezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywaćokoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (adres: Urząd ZamówieńPublicznych,ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, strona internetowa: www.uzp.gov.pl) w formie pisemnejw postacipapierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albopodpisanebezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanegocertyfikatu lubrównoważnego środka spełniającego wymagania dla tego podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw takisposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiającymógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopiinastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającegostanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawyzdaniedrugie,albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie10dniod dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZzamówieniana stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w w/w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni oddnia, wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborzeofertynajkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający, nie opublikował w Dzienniku UrzędowymUniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp.

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatorawyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, jest równoznacznez jejwniesieniem.

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego orazzawieraćoznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazaniedowodów, atakże wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

16. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020