Suministros - 449327-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Bratislava: Máquinas para trabajar plásticos

2020/S 187-449327

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Tichelmann SK s. r. o.
Número de identificación fiscal: 35899701
Dirección postal: Ferienčíkova 4
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 811 08
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Miroslav Janík
Correo electrónico: sutaz@tenderpro.sk
Teléfono: +421 918660990
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.tichelmann.sk
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/16038
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428213
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tenderpro.eranet.sk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: § 8 ods. 1
I.5)Principal actividad
Otra actividad: výroba výrobkov z gumy a plastov

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Technologické zariadenia na výrobu vriec so spodným zvarom

Número de referencia: TM01/2020
II.1.2)Código CPV principal
42994200 Máquinas para trabajar plásticos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž automatizovaných sáčkovacích liniek na výrobu sáčkov resp. vriec.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 262 666.67 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Tichelmann SK s.r.o., Nábrežie Ľ. Štúra 1173, Bošany 956 18

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž automatizovaných sáčkovacích liniek na výrobu sáčkov resp. vriec.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

OPII-MH/DP/2020/11.3-23, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, názov projektu: Podpora rozvoja podnikania spoločnosti Tichelmann SK s.r.o., kód ITMS NFP313030AUL8

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 až 5, § 39, alebo § 152 ZVO. V zmysle § 32 ods. 3 ZVO uchádzač zapísaný v Obchodnom alebo Živnostenskom registre Slovenskej republiky nemusí predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e).

Verejný obstarávateľ nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.

Verejný obstarávateľ nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 b) zákona č 343/2015 o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.

Verejný obstarávateľ nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 c) zákona č 343/2015 o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.

Verejný obstarávateľ nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO, preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO sa nevyžaduje.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti, týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 odsek 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

3.1.Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží zoznam min. 1 referencie na dodávku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za obdobie predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.

3.2.§ 34 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní - uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom; každý subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať na plnení zmluvy musí byť jasne definovaný, ako aj jeho podiel na plnení predmetu zákazky, a to: identifikáciou subdodávateľa a uvedením výšky percentuálneho podielu prác, ktoré budú vykonávať.

3.3.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Uvedené v súťažných podkladoch

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 30/09/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Uchádzač sa môže zúčastniť online otvárania obálok prostredníctvom systému Eranet.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://tenderpro.eranet.sk. Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme Eranet, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme Eranet.

2. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet na URL adrese: https://tenderpro.eranet.sk. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, na základe neobmedzeného vyžiadania na URL adrese: https://tenderpro.eranet.sk/#/tenders. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.

3. Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, sa prostredníctvom systému Eranet predkladajú zoskenované. Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa prostredníctvom systému Eranet predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe.

4. Zadávanie nadlimitnej zákazky realizované postupom podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 o VO.

5. Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ verejný obstarávateľ prijme ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po overení procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom. V prípade, ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným výsledkom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejnú súťaž zrušiť.

6. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

Pokiaľ záujemca bude požadovať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, je možné dohodnúť dátum a čas obhliadky s kontaktnou osobou podľa bodu 11.3 súťažných podkladov. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie prác idú na ťarchu záujemcu.

7. Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020