Suministros - 449330-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Poznań: Equipo y material informático

2020/S 187-449330

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Dirección postal: ul. Wieniawskiego 1
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 61-712
País: Polonia
Persona de contacto: Biuro Zamówień Publicznych, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pok. 303
Correo electrónico: dzpuam@amu.edu.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.amu.edu.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zamowienia.amu.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.e-Propublico.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia wyższa
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego przez okres 1 roku, z prawem opcji.

Número de referencia: ZP/3322/D/20
II.1.2)Código CPV principal
30200000 Equipo y material informático
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego przez okres 1 roku, z prawem opcji.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 361 005.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego przez okres 1 roku, z prawem opcji.

a) zamówienie podstawowe, b) zamówienie opcjonalne:

— drukarka mono – 25 szt., – 25 szt.,

— drukarka kolor – 10 szt., – 10 szt.,

— urządzenie wielofunkcyjne mono – 15 szt., – 15 szt.,

— urządzenie wielofunkcyjne kolor – 25 szt., – 25 szt.,

— monitor 22” – 25 szt., – 25 szt.,

— monitor 24” – 10 szt., – 10 szt.,

— monitor 27” – 25 szt., – 25 szt.

Stosownie do potrzeb zamawiającego, w częściowych dostawach, na podstawie zamówień zamawiającego określających ilość i rodzaj towaru oraz miejsce (budynki UAM w Poznaniu, Słubicach, Kaliszu, Pile i Gnieźnie) każdorazowej dostawy.

Pod pojęciem dostawa zamawiający rozumie sprzedaż i dostarczenie sprzętu do użytkownika w ramach prawa opcji zamawiający jest uprawniony do wymagania zrealizowania przez wykonawcę części zamówienia objętego niniejszym postępowaniem (zamówienie opcjonalne), jednakże zamawiający nie jest zobowiązany do wykonania prawa opcji (zależy to wyłącznie od decyzji zamawiającego), natomiast wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia opcjonalnego w zakresie i w czasie wskazanym przez zamawiającego w przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: termin naprawy / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja producenta / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: możliwość odpłatnego przedłużenia gwarancji producenta / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 361 005.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach prawa opcji zamawiający jest uprawniony do wymagania zrealizowania przez wykonawcę części zamówienia objętego niniejszym postępowaniem (zamówienie opcjonalne), jednakże zamawiający nie jest zobowiązany do wykonania prawa opcji (zależy to wyłącznie od decyzji zamawiającego), natomiast wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia opcjonalnego w zakresie i w czasie wskazanym przez zamawiającego w przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienia częściowe mogą być realizowane na potrzeby projektów oraz programów UAM współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 w zw. z art. 24 ust. 7 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wykonawca złoży na wezwanie zamawiającego:

c) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z wykonawców;

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Uwaga! W art. 24 ust. 1 pkt 14 i art. 24 ust. 5 pkt 6 mowa jest o urzędującym członku organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólniku spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariuszu w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurencie. Zaleca się przygotowanie dwóch dokumentów, jednego dla zamawiającego z pełnymi danymi, drugiego zanonimizowanego, z ukrytymi danymi wrażliwymi do ewentualnego udostępnienia innym wykonawcom;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5–6 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów Prawa pracy, Prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

h) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 w zw. z art. 24 ust. 7 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 50 000,00 PLN.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – informacja potwierdzająca posiadanie środków w kwocie co najmniej: 50 000,00 PLN. Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 w zw. z art. 24 ust. 7 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej dostawę/dostawy spełniające łącznie poniższe dwa warunki:

— w okresie nie dłuższym niż kolejnych 12 miesięcy dostawa/dostawy te osiągnęły ilość min. 30 sztuk urządzeń komputerowych (drukarki, monitory, urządzenia wielofunkcyjne),

— jedna z dostaw obejmowała min. 10 szt. urządzeń komputerowych (dla spełnienia tego warunku należy wskazać jedną dostawę albo większą ilość dostaw, jeżeli zostały dokonane w okresie następujących po sobie 30 dni licząc od pierwszej z nich).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: dostawę/dostawy spełniające łącznie poniższe dwa warunki:

— w okresie nie dłuższym niż kolejnych 12 miesięcy dostawa/dostawy te osiągnęły ilość min. 30 sztuk urządzeń komputerowych (drukarki, monitory, urządzenia wielofunkcyjne),

— jedna z dostaw obejmowała min. 10 szt. urządzeń komputerowych (dla spełnienia tego warunku należy wskazać jedną dostawę albo większą ilość dostaw, jeżeli zostały dokonane w okresie następujących po sobie 30 dni licząc od pierwszej z nich).

Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, POLSKA, pokój 304. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi przez odszyfrowanie ofert na platformie (https;//eProPublico.pl/).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ). Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik. Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

1.2. formularz cenowy (wg załącznika nr 2 do SIWZ). Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik. Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

1.3. wykonawca składa oświadczenie w formie dokumentu JEDZ w zakresie w nim określonym podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający informuje, że wykonawca przy wypełnieniu formularza JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie (ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd). Dokładne informacje zostały zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument JEDZ składany jest przez każdego z członków konsorcjum; w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich dokument JEDZ składany jest również przez te podmioty. Forma dokumentu: wykonawca składa oświadczenie JEDZ w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oświadczenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

1.4. zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5a do SIWZ (jeżeli dotyczy);

1.7. opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SIWZ (tj. zestawienie nazw własnych, konfiguracji i parametrów oraz producentów urządzeń i oprogramowania w języku polskim itp.). Forma dokumentu: oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

a) administratorem danych osobowych wykonawców biorących udział w postępowaniu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, tel.: +48 618294000, (www.amu.edu.pl);

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest Pani/Pani Justyna Baksalary e-mail: (iod@amu.edu.pl);

c) dane osobowe wykonawców biorących udział w postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

d) odbiorcami danych osobowych wykonawców biorących udział w postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu...

e) dane osobowe wykonawców biorących udział w postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o zamówieniu lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego.

8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020