Suministros - 449331-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Žilina: Máquinas procesadoras de datos (hardware)

2018/S 198-449331

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 190-430648)

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Žilinská teplárenská, a.s.
36403032
Košická
Žilina
010 47
Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
Teléfono: +421 903804008
Correo electrónico: drahoslav.lorinc@ziltep.sk
Fax: +421 415193241
Código NUTS: SK031

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.teplarenzilina.sk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Doplnenie HW infraštruktúry

Número de referencia: NLZ-HWI-02/2018
II.1.2)Código CPV principal
30210000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodávka hardvérového vybavenia, serverovej infraštruktúry, servopohonov a snímacích a meracích zariadení. Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v jednotlivých opisoch zákazky, kde sú uvedené základné požiadavky a kľúčové technické špecifikácie, ktoré sú sprístupnené záujemcom spolu s týmito súťažnými podkladmi a v zmluvných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov. Zákazka sa zadáva v rámci projektu: Inovácia výrobných a distribučných procesov v Žilinskej teplárenskej, a.s. pre 21. storočie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 190-430648

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.6
Lote nº: 4
Localización del texto que se va a modificar: Odhadovaná hodnota
En lugar de:

548 017,00 EUR

Léase:

561 270,00 EUR

VII.2)Otras informaciones adicionales: