Suministros - 449336-2020

25/09/2020    S187

Bélgica-Sint-Niklaas: Equipos de imaginería para uso médico, odontológico y veterinario

2020/S 187-449336

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme
Dirección postal: Moerlandstraat 1
Localidad: Sint-Niklaas
Código NUTS: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Código postal: 9100
País: Bélgica
Persona de contacto: de heer Filip Vermijlen
Correo electrónico: filip.vermijlen@aznikolaas.be
Teléfono: +32 499599962
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.aznikolaas.be
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/300/OF/2020
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Ziekenhuis
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Toestel voor intra-operatieve mobiele beeldvorming

Número de referencia: 2020/AKD/FV/931
II.1.2)Código CPV principal
33110000 Equipos de imaginería para uso médico, odontológico y veterinario
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4)

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE236 Arr. Sint-Niklaas
II.2.4)Descripción del contrato:

Met het oog op de vernieuwing van het huidige toestel voor intra-operatieve mobiele beeldvorming wenst de aanbesteder over te gaan tot de aankoop van een nieuw toestel voor fluoroscopische 2D en 3D beeldverwerking met geïntegreerde detector en röntgenbron.

Het systeem voorziet minstens in fluoroscopie, multivlak 2D-beeldverwerking en volumetrische 3D-beeldverwerking met snelle en accurate weergave van 3D-reconstructies.

Het toestel dient compatibel, koppelbaar en/of integreerbaar te zijn met neuronavigatiesystemen en dit voor de ruime – klinische - toepassingen binnen de neurochirurgie.

In de beoordeling van de offertes zullen de gebruiksvriendelijkheid en het gebruiksgemak van het toestel, een hoge nauwkeurigheid en helderheid met een minimale stralingsdosis zeer belangrijk.

In dat kader wenst de aanbesteder een beroep te doen op een partner die beschikt over een hoogwaardig product, een professionele dienstverlening en een gekwalificeerde personeelsomkadering.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kwaliteit en Functionele waarde / Ponderación: 35
Criterio de calidad - Nombre: Service en Onderhoud / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 96
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número mínimo previsto: 3
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een verklaring betreffende de totale omzet én de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn;

2. de jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen van de laatste drie (3) beschikbare boekjaren. Hieruit moet ondubbelzinnig blijken dat er geen negatief eigen vermogen is op elk van deze jaarrekeningen.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. De minimale gemiddelde jaarlijkse omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, gerekend over de laatste drie beschikbare boekjaren, bedraagt 2 000 000 EUR;

2. Geen negatief eigen vermogen.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van de voornaamste referenties van gelijkaardige opdrachten die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht bij ziekenhuizen met vermelding van het bedrag, de datum en de gegevens van de juridische entiteit (naam instelling, vennootschapsvorm, ondernemingsnummer, adres) waarvoor zij bestemd waren. Deze referenties dienen betrekking te hebben op leveringen die succesvol geïmplementeerd werden en die op het ogenblik van de openingsdatum nog steeds operationeel zijn.

Deze referenties worden gebruikt om de technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver te beoordelen in het kader van een project van deze aard en omvang.

De aanbesteder kan contact opnemen met deze referenties om te peilen naar hun ervaring.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. De inschrijver moet minimaal drie referenties met een bewezen implementatie/installatie kunnen voorleggen, telkens met vermelding van:

— de naam van de referentie,

— de apparatuur en software die geleverd werden,

— het bedrag,

— de instantie voor wie deze referentie is gerealiseerd,

— de contactpersoon.

Een document wordt aangeleverd waarin elke referentie bevestigt dat de levering en implementatie succesvol werd uitgerold.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

De verbruiksgoederen en onderhoudscontract zijn exclusief gebonden aan het toestel.

De levering dient gegarandeerd te worden gedurende de volledige levenscyclus van het toestel, geraamd op 10 kalenderjaren.

IV.1.5)Información sobre la negociación
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin negociación
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 02/11/2020
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Plaatsbezoek vereist:

Plaatsbezoek

De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.

Dit plaatsbezoek kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar yves.vanhul@aznikolaas.be en erik.vlaminck@aznikolaas.be, Investerings- en exploitatie Corebusiness Medisch dept., die met de aanvrager zullen afspreken wanneer dit bezoek kan doorgaan.

U dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan uw offerte.

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Rechtbank van Eerste Aanleg
Dirección postal: Justitieplein 1
Localidad: Dendermonde
Código postal: 9620
País: Bélgica
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020