Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 449354-2020

Submission deadline has been amended by:  466429-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Unidad de ultrasonidos

2020/S 187-449354

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Número de identificación fiscal: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-326
País: Polonia
Persona de contacto: Bartłomiej Kowalski
Correo electrónico: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Fabrycznie nowa aparatura medyczna: aparat USG z funkcją echokardiografii wraz z głowicami. Postępowanie znak: ZZP-190/20

Número de referencia: ZZP-190/20
II.1.2)Código CPV principal
33112200 Unidad de ultrasonidos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów ultrasonograficznych z funkcją echokardiografii najwyższej klasy w technologii całkowicie cyfrowej z głowicami w ilości wyszczególnionej w „Szczegółowym formularzu ofertowym” ich instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń dla bezpośrednich odbiorców zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego, które stanową załączniki do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Podmioty lecznice będące bezpośrednimi odbiorcami przedmiotu zamówienia.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.1. skrócony opis przedmiotu zamówienia:

1.1.2. urządzenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia muszą być m.in:

1.1.2.1. fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, w pełni sprawne, (czyli wolne m.in. od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych oraz nie mogą być prototypem ani pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży),

1.1.2.2. wyprodukowane w 2020 r., pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej,

1.1.2.3. nieobciążone żadnymi prawami osób trzecich;

1.1.3. oferowana aparatura musi być identyczna pod względem części wspólnej parametrów wymaganych. Różnić może się jedynie parametrami zdefiniowanymi osobno przez każdy z ośrodków.

2. Wymagania przedmiotowe (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z formularzem ofertowym:

2.1. wypełniony „Szczegółowy formularz ofertowy”, który jest integralną częścią formularza ofertowego w pełnym zakresie określonym przez zamawiającego;

2.2. deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego;

2.3. kopię certyfikatu CE/certyfikatów jednostek notyfikowanych, które brały udział w procedurze oceny zgodności wyrobu (jeżeli dotyczy);

2.4. zgłoszenie albo powiadomienie, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186) lub oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia danych o wyrobie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

2.5. szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami – foldery (firmowe materiały informacyjne – FMI), wydane przez producenta, w których powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez zamawiającego parametry wymagane oraz parametry oceniane, które wykonawca zaoferował w „Szczegółowym formularzu ofertowym”;

2.5.1. w przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych – FMI, wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wraz z formularzem ofertowym,

2.5.2. Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI lub w oświadczeniu wykonawcy wartości parametrów oferowanych, zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podany parametr oceną zero. W przypadku wątpliwości zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń/aparatury medycznej na podstawie oryginalnych materiałów producenta;

2.6. dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

2.7. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Bezpośredni odbiorca:

— Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, Radomsko,

— Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57–65, Biała Podlaska,

— Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II 120a, Ostrołęka.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: parametry oceniane przedmiotu zamówienia / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: okres udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 20/11/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ryzyka zawodowego w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Dokumentem potwierdzającym posiadanie sytuacji ekonomicznej lub finansowej może być: polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert. W przypadku gdy wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokument wystawiony w walucie innej niż PLN lub odwołujący się w swej treści do zamówień, których wartość została wskazana w walucie innej niż PLN, zamawiający do oceny spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu danej waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych części zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumę ubezpieczenia dla oferowanych części zamówienia – jeżeli dotyczy.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech (3) dostaw sprzętu medycznego odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę oraz jego uruchomienie o wartości co najmniej 800 000,00 PLN (słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100) każda wraz z podaniem wartości tych dostaw, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Dowodami (dokumentami), potwierdzającymi należyte wykonanie wszystkich dostaw, wskazanych przez wykonawcę w Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty jak również warunki takich zmian zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający określił w umowie w sprawie zamówienia publicznego.

Szczegóły dotyczące warunków realizacji umowy określone są w umowie w sprawie zamówienia publicznego, która stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 039-091670
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Składanie ofert będzie odbywać się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej, znajdującej się pod adresem: (https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl).

Otwarcie ofert odbędzie się w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, pok. 113 (I piętro).

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Członkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10 w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.

Przystępując do procedury przetargowej wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ. Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do sekcji IV.2.6: „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” zamawiający informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania zapisów art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

IV.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

V.

Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020