Suministros - 449354-2020

Submission deadline has been amended by:  466429-2020
25/09/2020    S187

Polska-Warszawa: Aparaty ultrasonograficzne

2020/S 187-449354

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Kowalski
E-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Fabrycznie nowa aparatura medyczna: aparat USG z funkcją echokardiografii wraz z głowicami. Postępowanie znak: ZZP-190/20

Numer referencyjny: ZZP-190/20
II.1.2)Główny kod CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów ultrasonograficznych z funkcją echokardiografii najwyższej klasy w technologii całkowicie cyfrowej z głowicami w ilości wyszczególnionej w „Szczegółowym formularzu ofertowym” ich instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń dla bezpośrednich odbiorców zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego, które stanową załączniki do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Podmioty lecznice będące bezpośrednimi odbiorcami przedmiotu zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.1. skrócony opis przedmiotu zamówienia:

1.1.2. urządzenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia muszą być m.in:

1.1.2.1. fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, w pełni sprawne, (czyli wolne m.in. od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych oraz nie mogą być prototypem ani pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży),

1.1.2.2. wyprodukowane w 2020 r., pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej,

1.1.2.3. nieobciążone żadnymi prawami osób trzecich;

1.1.3. oferowana aparatura musi być identyczna pod względem części wspólnej parametrów wymaganych. Różnić może się jedynie parametrami zdefiniowanymi osobno przez każdy z ośrodków.

2. Wymagania przedmiotowe (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z formularzem ofertowym:

2.1. wypełniony „Szczegółowy formularz ofertowy”, który jest integralną częścią formularza ofertowego w pełnym zakresie określonym przez zamawiającego;

2.2. deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego;

2.3. kopię certyfikatu CE/certyfikatów jednostek notyfikowanych, które brały udział w procedurze oceny zgodności wyrobu (jeżeli dotyczy);

2.4. zgłoszenie albo powiadomienie, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186) lub oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia danych o wyrobie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

2.5. szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami – foldery (firmowe materiały informacyjne – FMI), wydane przez producenta, w których powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez zamawiającego parametry wymagane oraz parametry oceniane, które wykonawca zaoferował w „Szczegółowym formularzu ofertowym”;

2.5.1. w przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych – FMI, wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wraz z formularzem ofertowym,

2.5.2. Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI lub w oświadczeniu wykonawcy wartości parametrów oferowanych, zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podany parametr oceną zero. W przypadku wątpliwości zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń/aparatury medycznej na podstawie oryginalnych materiałów producenta;

2.6. dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

2.7. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Bezpośredni odbiorca:

— Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, Radomsko,

— Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57–65, Biała Podlaska,

— Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II 120a, Ostrołęka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry oceniane przedmiotu zamówienia / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ryzyka zawodowego w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumentem potwierdzającym posiadanie sytuacji ekonomicznej lub finansowej może być: polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert. W przypadku gdy wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokument wystawiony w walucie innej niż PLN lub odwołujący się w swej treści do zamówień, których wartość została wskazana w walucie innej niż PLN, zamawiający do oceny spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu danej waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych części zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumę ubezpieczenia dla oferowanych części zamówienia – jeżeli dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech (3) dostaw sprzętu medycznego odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę oraz jego uruchomienie o wartości co najmniej 800 000,00 PLN (słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100) każda wraz z podaniem wartości tych dostaw, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dowodami (dokumentami), potwierdzającymi należyte wykonanie wszystkich dostaw, wskazanych przez wykonawcę w Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty jak również warunki takich zmian zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający określił w umowie w sprawie zamówienia publicznego.

Szczegóły dotyczące warunków realizacji umowy określone są w umowie w sprawie zamówienia publicznego, która stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 039-091670
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/10/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Składanie ofert będzie odbywać się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej, znajdującej się pod adresem: (https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl).

Otwarcie ofert odbędzie się w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, pok. 113 (I piętro).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10 w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.

Przystępując do procedury przetargowej wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ. Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do sekcji IV.2.6: „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” zamawiający informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania zapisów art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

IV.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

V.

Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020