Suministros - 449383-2020

Submission deadline has been amended by:  535252-2020
25/09/2020    S187

Nederland-Barneveld: Buitenverlichting

2020/S 187-449383

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Barneveld
Nationaal identificatienummer: 212057263
Postadres: Raadhuisplein 2
Plaats: Barneveld
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3771 ER
Land: Nederland
Contactpersoon: Kees Schipstra
E-mail: inkoop@barneveld.nl
Telefoon: +31 140342
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.barneveld.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/56c666198fbb187aafb78192700e89e6
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Via berichten in TenderNed
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/56c666198fbb187aafb78192700e89e6
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Via de kluis in TenderNed
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS-code: NL NEDERLAND
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervangen verlichting sportvelden Gemeente Barneveld

Referentienummer: 1142011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31527200 Buitenverlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Vervangen van verlichting sportvelden in Gemeente Barneveld voor LED verlichting.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45259000 Reparatie en onderhoud van installaties
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Barneveld.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie programma van eisen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitsplan / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 30/04/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen valse verklaringen,

— Geen crimineel verleden,

— Geen faillissement of surseance van betaling.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Zie aanbestedingsdocument gepubliceerd op TenderNed
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
Internetadres: http://www.tenderned.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/09/2020