Suministros - 449390-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Zalău: Gas natural

2020/S 187-449390

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Spitalul Județean de Urgență Zalău
Número de identificación fiscal: 4291719
Dirección postal: Str. Simion Bărnuţiu nr. 67
Localidad: Zalău
Código NUTS: RO116 Sălaj
Código postal: 450129
País: Rumania
Persona de contacto: Fit Georgeta
Correo electrónico: achizitii@spitalzalau.ro
Teléfono: +40 260616920
Fax: +40 260661066
Direcciones de internet:
Dirección principal: WWW.SPITALZALAU.RO
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103884
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare – Gaze naturale 2021

Número de referencia: 20.01.03
II.1.2)Código CPV principal
09123000 Gas natural
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Furnizarea gazelor naturale cod CPV 09123000-7 Gaze naturale, este solicitată pentru alimentarea urmatoarelor puncte de consum aflate in exploatarea autoritatii contractante Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, la cele 7 puncte de consum după cum urmează:

1.Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, str. Simion Barnutiu nr. 67;

2.Sectiile TBC, Psihiatrie din Zalau – str. Tudor Vladimirescu nr. 28;

3. Sectia Recuperare din Zalau, str. Dumbrava I nr.4;

4. Sectia Contagioase din Zalau str. Pacii nr. 10;

5. Central termica Zalau, str. Salcamilor nr.1;

6. Locuinte de serviciu -24 apartamente str. Salcamilor nr.1;

7. Locuinta de serviciu inchiriata in Zalau, str. Pietris, bloc GD 8, ap. 12.

Durata contractului: 18 luni incepand cu 01.01.2020. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire - cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 10 -a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor la anuntul de participare.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 114 665.63 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO116 Sălaj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, str. Simion Barnutiu nr. 67, judetul Salaj

II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizarea gazelor naturale se va face la cele 7 puncte de consum amplasate in sectoarele de activitate ale spitalului. Consumurile estimate pe puncte de consum sunt orientative; acestea sunt prezentate in Anexa nr. 2 din Caietul de sarcini. Se solicita propunere financiara pentru cantitatea totala de gaze naturale- 12.282 MWh. Ofertanţii vor prezenta o singură ofertă financiară. Nu se acceptă oferte alternative.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: - Oferta cu termenul de aplicare a penalitatilor de intarziere a platii sub 45 zile va primi zero puncte. - Ofertei cu cel mai mare termen de aplicare a penalitatilor de intarziere a platii i se va acorda punctajul maxim alocat de 20 puncte / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cantitatile estimate a fi consumate sunt prezentate detaliat in Caietul de sarcini. Ele au fost stabilite pe baza consumurilor din perioada similara 2019 - 2020. Furnizarea energiei electrice se va face in mod continuu, constant,, neintrerupt si fara limita de consum, incepand cu 01.01.2021.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Operatorii economici ofertanti/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 167 din Legea 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi prezentate in copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea “Conform cu originalul”.

Aceste documente pot fi:

a) certificate de atestare fiscala, certificate constatoare privind

Lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul consolidate

(bugetul local, bugetul de stat, etc.) la momentul prezentarii acestora;

b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului

De administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au

Putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul

Constatator emis de ONRC / actul constitutiv

c) orice document considerat edificator, din acest punct

De vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere

Judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

Operatorii economici ofertanti/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea 98/2016

Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau sunt:

Dr. Fiţ Georgeta – manager

Ec. Cristescu Claudia -Carmen – director economic

Dr. Lapos Eva - director medical

Jr. Marian Ambrozie – oficiu juridic

Ing. Jidav Alina – birou achiziţii

In cadrul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator).

Cerinta nr. 1

Persoane juridice/fizice romane

Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC pentru respectivul ofertant.

Informaţiile cuprinse în acest document vor fi reale /actuale la momentul prezentarii.

Modalitatea de indeplinire; se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.

Persoane juridice/fizice straine

Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta. Posibilitatea prezentarii de catre persoanele juridice straine, de documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta (art 68 din Legea 98/2016 si respectarea principiului recunoasterii reciproce), valabile la momentul prezentarii. Toate documentele vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.

Cerinta nr. 2

Licenta de furnizare gaze naturale, emisa de ANRE, pentru activitatea de furnizare de gaze naturale catre consumatori noncasnici, conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale 123/10.07.2012 art. 118 si 119, valabila la momentul prezentarii.

Operatorii straini vor prezenta documente echivalente,emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, valabile la momentul prezentarii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Experienta similara Operatorul economic face dovada indeplinirii cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala prin prezentarea listei principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Completare DUAE. Documentele pentru sustinerea indeplinirii cerintei sunt: certificari/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie etc.; acestea vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/01/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Operatorii ecomnomici interesati vor putea completa documentul unic de achizitie european - DUAE - accesand link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 450129
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare Termenele de contestare sunt prevazute la art. 6 coroborat cu art.8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Compartiment juridic – Spitalul Județean de Urgență Zalău
Dirección postal: Str. Simion Bărnuţiu nr. 67
Localidad: Zalău
Código postal: 450129
País: Rumania
Correo electrónico: achizitii@spitalzalau.ro
Teléfono: +40 260616920
Fax: +40 260661066
Dirección de internet: www.spitalzalau.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020