Suministros - 449393-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Tulcea: Equipo para reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

2020/S 187-449393

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Spitalul Județean de Urgență Tulcea
Número de identificación fiscal: 4026712
Dirección postal: Str. 1848 nr. 32
Localidad: Tulcea
Código NUTS: RO225 Tulcea
Código postal: 820195
País: Rumania
Persona de contacto: Victoria Gheba
Correo electrónico: achizitiitl@yahoo.ro
Teléfono: +40 240532350
Fax: +40 240532274
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.spitaltulcea.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103886
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spital
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Achiziție sistem RT-PCR

Número de referencia: 4026712_2020_PAAPD1150328
II.1.2)Código CPV principal
38950000 Equipo para reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de - SISTEM RT-PCR necesar pentru a putea identifica si diagnostica corect boala cauzata de noul tip coronavirus, COVID-19.

La finalul prezentei proceduri de atribuire se va incheia un contract de furnizare pe o perioada de 24 de luni,cu operatorul economic al carei oferte a fost stabilita ca fiind castigatoare.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data si ora limita stabilită pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 372 268.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO225 Tulcea
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SJUTulcea - Tulcea str 1848 nr 32

II.2.4)Descripción del contrato:

Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de - SISTEM RT-PCR necesar pentru a putea identifica si diagnostica corect boala cauzata de noul tip coronavirus, COVID-19.

La finalul prezentei proceduri de atribuire se va incheia un contract de furnizare pe o perioada de 24 de luni,cu operatorul economic al carei oferte a fost stabilita ca fiind castigatoare. Cantitate 1 buc.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 30
Criterio relativo al coste - Nombre: Pretul ofertei / Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

-

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE pot fi:

1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)- in termen la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.59-60 privind achizitiile publice; art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Se va completa DUAE de catre operatotii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire. Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii

De atribuire este urmatoarea:

DR. NASTASESCU TUDOR ION- MANAGER

DR. Timofei Valentina -DIR.MEDICAL

AS. Armeanu Lavinia Madalina- DIR. INGRIJIRI

EC. MIRESCU MARIAN- DIR.FINANCIAR -CONTABIL

JR. MANOLE VALENTIN- Sef serviciu Juridic-R.U.N.O.S.

EC. GHEBA VICTORIA - Director Administrativ.

Ofertantii, terii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, art.164,165,167 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul final. Neindeplinirea cerintei, nedepunerea DUAE pentru toti participantii la procedura odata cu oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila (cnf.art.137 alin.2 lit.b din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare). In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea/partile din contract pe care o/le va realiza.

Documentele prezentate in alta limba, decat cea romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

La solicitarea autoritatii contractante ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul final va prezenta toate documentele solicitate prin documentatia de atribuire traduse in limba romana de traducatori autorizati. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura la atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Ofertantii vor face dovada detinerii avizului de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii conform art.926 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul final.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa doveadeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul final.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Proportia de subcontractare In baza art.179 lit.k din Legea 98/2016, Ofertantii (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) ce depun oferte trebuie sa prezinte informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractanului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta propriul sau DUAE impreuna cu un DUAE separat care cuprinde informatiile relevante pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand denumirea si datele de contact, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte, reprezentanţii legali. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAEdoar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. AC poate respinge subcontractanul propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Ofertantii (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) ce depun oferte trebuie sa prezinte odata cu propunerea tehnica urmatoarele: 1. Aviz eliberat de Ministerul Sanatatii in care se mentioneaza categoria de dispozitive medicale, producatorul acestuia, pentru comercializare sau distributie a produselor, in baza art. 926 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta va fi insotit de un document din care sa reiasa faptul ca furnizorul este in continuare reprezentant al producatorului pentru produsul ofertat si se mentin in continuare conditiile mentionate in aviz. 2. Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii, pe numele ofertantului (inclusiv anexele), pentru reparare, verificare si punere in functiune a echipamentelor medicale in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de valabilitate la data prezentarii.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

La solicitarea expresa a autoritatii contractante si in aplicarea prevederilor art.196 din Legea 98/2016 transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica al ofertelor admisibile si aplicarea criteriului de atribuire, Ofertantul (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) aflat pe primul loc va demonstra indeplinirea cerintei minimime privind criteriile de calificare vor prezenta documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) rubrica "Proportia de subcontractare". Odata cu DUAE, se vor depune urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

In temeiul prevederilor art.196 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita prezentarea documentelor in cadrul Propunerii tehnice, ca si documente insotitoare acesteia. Ofertantii (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) vor demonstra indeplinirea cerintei minimime prin prezentarea de documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Având în vedere că prezenta procedură de licitaţiei deschisă se desfasoară prin mijloace electronice, online, într-o singură etapă, cu fază finală de licitaţie electronică, comisia de evaluare luând la cunoştinţă de clasamentul ofertanţilor declaraţi admişi, pus la dispoziţie de către SICAP, va proceda la transmiterea invitaţiilor de participare la faza de licitaţiei electronice în conformitate cu prevederile art.134 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Potrivit prevederilor art.116 alin.(1) şi alin.(2) şi a prevederilor art. 20, alin. (9) din HG nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, coroborat cu prevederile art.131 alin .(1) şi alin.(2) şi a prevederilor art.134 din Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice - paragaraful 3 – Licitaţia electronică, secţiunea a 2-a – Ins... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 29/01/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti). DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa „https://ec.europa.eu/tools/espd” sau „https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter” (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care perimite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic(disponibile pe site-urile furnizorilor de semnaturaelectronica).

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistrain SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale AC prevazute la art.160-161 din Legea 98/2016.

Potrivit art.215 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare, autoritatea contractanta informeaza fiecare ofertant cu privirela deciziile luate in ceea ce priveste rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/incheierea acordului cadru, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu incheia un acord-cadru ori de a relua procedura de atribuire, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si alte asemenea sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.

Oferta va trebui semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B “Informații privind reprezentanții operatorului economic”.

Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020