Suministros - 449395-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Kraśnik: Vehículos de extinción de incendios

2020/S 187-449395

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku
Localidad: Kraśnik
Código NUTS: PL815 Puławski
Código postal: 23-200
País: Polonia
Persona de contacto: Tomasz Michalczyk
Correo electrónico: kp_krasnik@straz.lublin.pl
Teléfono: +48 818252281
Fax: +48 818264157
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.straz.krasnik.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://pspkrasnik.ezamawiajacy.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://pspkrasnik.ezamawiajacy.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: ochrona przeciwpożarowa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kraśniku

Número de referencia: PKT.2370.5.2020
II.1.2)Código CPV principal
34144210 Vehículos de extinción de incendios
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

Oferowany samochód ma być fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,

A także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w Załączniku nr 1 do SIWZ zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Odbiór samochodu – w siedzibie Wykonawcy. Na samochód bez zabudowy pożarniczej wymagany jest okres gwarancji producenta wynoszący co najmniej 24 miesiące, liczony od dnia odbioru samochodu. Na zabudowę pożarniczą wraz z wyposażeniem wymagana jest gwarancja – min. 24 miesiące wyrażona w miesiącach liczona od dnia odbioru, przy czym na potrzeby oceny ofert Zamawiający będzie uwzględniał okres gwarancji nieprzekraczający 60 miesięcy.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 833 333.33 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34144210 Vehículos de extinción de incendios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815 Puławski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samochód będzie użytkowany na terenie powiatu kraśnickiego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

Oferowany samochód ma być fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,

A także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w Załączniku nr 1 do SIWZ zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Odbiór samochodu – w siedzibie Wykonawcy. Po skutecznie dokonanym przez Zamawiającego odbiorze samochodu, samochód zostanie pozostawiony w depozycie u Wykonawcy celem dokonania rejestracji samochodu. Warunki depozytu określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. Na samochód bez zabudowy pożarniczej wymagany jest okres gwarancji producenta wynoszący co najmniej 24 miesiące, liczony od dnia odbioru samochodu. Na zabudowę pożarniczą wraz z wyposażeniem wymagana jest gwarancja – min. 24 miesiące wyrażona w miesiącach liczona od dnia odbioru, przy czym na potrzeby oceny ofert Zamawiający będzie uwzględniał okres gwarancji nieprzekraczający 60 miesięcy. Na potrzeby wykonania umowy Zamawiający będzie uwzględniał okres zaoferowany przez Wykonawcę. Postanowienie to dotyczy również wyposażenia samochodu, jeżeli producent tego wyposażenia udziela gwarancji na dłuższy okres niż okres zaoferowany przez Wykonawcę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Pojemność zbiornika na wodę pow. 5000 dm3 / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Wydajność autopompy pow. 3200 l/min przy ciśn. 8 bar i Hgs 1,5 m / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Moc silnika pow. 320 KM / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na zabudowę pożarniczą pow. 24 miesięcy (na potrzeby oceny ofert – max. 60 mies.) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 833 333.33 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 29/10/2020
Fin: 11/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zakup został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:

— posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 zł lub jej równowartość wyrażoną

W innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub;

— posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 400 000,00 zł lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia

O zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej w celu uzyskania wymaganego minimum w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający informuje, że w przypadku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu, w którym nie publikuje się średniego kursu złotego NBP (Tabela A), przeliczenie podanych wyżej wartości, tj.: kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wyrażonych w innej walucie niż PLN nastąpi wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z najbliższego dnia roboczego następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Warunek określony w tiret 1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić albo łącznie - poprzez przedstawienie jednego dokumentu potwierdzającego, że wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 400 000,00 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub odrębnie poprzez przedstawienie przez niektórych lub wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia odrębnych dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy ci są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na łączna kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Warunek określony w tiret 2 Wykonawcy mogą spełnić poprzez przedstawienie przez wszystkich lub niektórych Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na łączną kwotę co najmniej 400 000,00 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sumy ubezpieczenia, wysokości posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 zł lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub;

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej

400 000,00 zł lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

W okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej w celu uzyskania wymaganego minimum w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który

W wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku składają:

— dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wymieniony w sekcji III.1.2. na sumę i na zasadach określonych w sekcji III.1.2 lub

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na łączną kwotę i na zasadach określonych w sekcji III.1.2.

Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sumy ubezpieczenia, wysokości posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek dotyczący posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej, tj. polegającą na należytym wykonaniu,

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy samochodów ratowniczo – gaśniczych o wartości pojedynczej dostawy lub łącznej wartości wszystkich dostaw na kwotę co najmniej 400 000,00 zł albo równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia

O zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający informuje, że w przypadku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu, w którym nie publikuje się średniego kursu złotego NBP (Tabela A), przeliczenie podanych wyżej wartości, tj. wartości zrealizowanych dostaw, wyrażonych w innej walucie niż PLN nastąpi wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z najbliższego dnia roboczego następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Warunek powyższy Wykonawcy mogą spełnić łącznie poprzez zsumowanie dostaw sprzętu o parametrach określonych powyżej zrealizowanych przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na łączną kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda przedłożenia wykazu należycie wykonanych dostaw

Samochodów ratowniczo – gaśniczych o wartości pojedynczej dostawy lub łącznej wartości wszystkich dostaw na kwotę co najmniej 400 000,00 zł albo równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz należy wypełnić w odpowiedniej rubryce JEDZ (Załącznik nr 3 do SIWZ), tj. Część IV, litera C pkt 1b. SIWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczony na stronie https://kppspkrasnik.bip.gov.pl/ oraz https://pspkrasnik.ezamawiajacy.pl po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku składają wykaz dostaw, wymieniony w sekcji III.1.3. – obejmujący dostawę lub dostawy samochodów wymienionych w sekcji III.1.3 oraz o wartości jednostkowej lub łącznej na kwotę co najmniej 400 000,00 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na zasadach określonych w sekcji III.1.3. Wykaz należy wypełnić w odpowiedniej rubryce JEDZ-a (Załącznik nr 3 do SIWZ), tj. Części IV lit. C pkt 1b. Wykaz należy wypełnić w sposób uwzględniający fakt, że każdy Wykonawca składa razem z ofertą własny JEDZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. SIWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczony na stronie https://kppspkrasnik.bip.gov.pl/ oraz https://pspkrasnik.ezamawiajacy.pl po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 25/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku

Ul. Obwodowa 1

23 - 200 Kraśnik

Sala Konferencyjna (II piętro)

W dniu 27.10.2020 r., godz. 10.30

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, przy czym w związku z zaistniałą sytuacja epidemiczną, otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję on-line za pośrednictwem strony https://wideo.lubelskie.straz.gov.pl. Wymagania sprzętowe dotyczące przeprowadzenia sesji otwarcia ofert poprzez transmisję on-line określa SIWZ, rozdz. XII, pkt 4 lit. b.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania, do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej na zasadach opisanych w sekcji VIII SIWZ, przy czym w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa odrębny JEDZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:

2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie

Z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie

Z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2.5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie należy złożyć na druku, którego wzór zawiera Załącznik nr 5;

2.6. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy złożyć na druku, którego wzór zawiera Załącznik nr 6;

2.7. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Oświadczenie należy złożyć na druku, którego wzór zawiera Załącznik nr 7;

2.8. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przy czym w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie należy złożyć z uwzględnieniem wzoru zawartego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć powyższe oświadczenie już razem z ofertą zaznaczając właściwe pole w oświadczeniu.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza innymi wymaganymi dokumentami potwierdzającymi brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2.1. – 2.4., składa:

3.1. - w pkt 2.1. – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3.2. - w pkt 2.2. – 2.4. – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1. i pkt 3.2. lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.2. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. i 3.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 3.3. stosuje się odpowiednio.

3.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

3.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 3.3. zdanie

pierwsze stosuje się odpowiednio.

3.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa również:

a) JEDZ dotyczący tych podmiotów, a ponadto:

b) Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania

c) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają co najmniej:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

5. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa również:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dotyczący podwykonawców,

b) Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania.

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz warunki udziału, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zdania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 570).

6.1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania, w tym dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

6.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę powyższych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego

z nich dotyczą.

7.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

7.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.5. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.1., Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

8. Zamawiający zażąda aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie nie krótszym niż 10 dni.

9. Dokumenty wymagane od podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia określa sekcja VII - Postanowienia dotyczące oferty wspólnej składanej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne), przy czym każdy z takich podmiotów musi wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania odrębnie w stosunku do siebie i przedłożyć odrębne dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania. Zasady dotyczące potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w sekcji III.1.2 i III.1.3 niniejszego ogłoszenia.

10. W związku ze wskazanym przez Zamawiającego sposobem przeliczania wskazanych w przedkładanych dokumentach kwot wyrażonych w walucie obcej wg kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający informuje, że w przypadku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu, w którym nie publikuje się średniego kursu złotego NBP (Tabela A), przeliczenie wartości, tj.: kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej, a także wartości zrealizowanych dostaw, wyrażonych w innej walucie niż PLN nastąpi wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z najbliższego dnia roboczego następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

11. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie mógł na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

12. W przedmiotowym postępowaniu przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji będzie następować elektronicznie na adres e-mail: kp_krasnik@straz.lublin.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://pspkrasnik.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”, przy czym złożenie oferty może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.

Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

13. Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 2 do SIWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 26 ust. 3 Pzp. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z platformy zakupowej oraz przygotowywania składania ofert określają odpowiednio sekcja VIII i XI SIWZ.

14. Administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w toku przetargu nieograniczonego na „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP w Kraśniku” Oznaczenie sprawy: PKT.2370.5.2020 jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, ul. Obwodowa 1, 23 – 200 Kraśnik. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 237, email: iod@kwpsp.lublin.pl ). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP w Kraśniku” Oznaczenie sprawy: PKT.2370.5.2020. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określa sekcja XXIX SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Polska
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę

W wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane

W inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się

W terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

9. Odwołanie wobec czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez KIO.

11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

12. KIO rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi KIO. Prezes KIO może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez KIO, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.

13. KIO odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:

— w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,

— odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony,

— odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych,

— odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez KIO w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się,

— odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO lub sądu lub.

W przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym

W odwołaniu;

— odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes UZP

15. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej reguluje Dział VI Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020