Suministros - 449403-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Dolný Kubín: Electricidad

2020/S 187-449403

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mesto Dolný Kubín
Número de identificación fiscal: 00314463
Dirección postal: Hviezdoslavovo námestie 1651/2
Localidad: Dolný Kubín
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Código postal: 026 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Ľudmila Macejková,Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
Correo electrónico: ludmila.macejkova@komunalservissk.sk
Teléfono: +421 908284734
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.dolnykubin.sk
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4881
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Základná škola Janka Matúšku
Número de identificación fiscal: 37808699
Dirección postal: Kohútov sad 1752/4
Localidad: Dolný Kubín
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Código postal: 026 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Rastislav Eliaš
Correo electrónico: sekretariat@zsjmdk.org
Teléfono: +421 435862346
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zsjmdk.edupage.org
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Número de identificación fiscal: 00355046
Dirección postal: Námestie slobody 1269/3
Localidad: Dolný Kubín
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Código postal: 026 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Jana Greššová
Correo electrónico: riaditel@msksdk.sk
Teléfono: +421 435862269
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.msksdk.sk
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa
Número de identificación fiscal: 36132497
Dirección postal: Matúškova 1632/5
Localidad: Dolný Kubín
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Código postal: 026 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Michal Janiga
Correo electrónico: michal.janiga@zuspmb.sk
Teléfono: +421 435862052
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zuspmb.sk
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Základná umelecká škola Ivana Ballu
Número de identificación fiscal: 37808800
Dirección postal: Námestie slobody 1575/16
Localidad: Dolný Kubín
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Código postal: 026 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Roman Ďaďo
Correo electrónico: zus.iballu@orava.sk
Teléfono: +421 435864137
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zusiballu.edupage.org
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Základná škola Martina Kukučína
Número de identificación fiscal: 37810669
Dirección postal: SNP 1199/36
Localidad: Dolný Kubín
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Código postal: 026 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Katarína Števonková
Correo electrónico: riaditelka@zsmkdk.sk
Teléfono: +421 435862540
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zsmkdk.sk
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Základná škola Petra Škrabáka
Número de identificación fiscal: 37808796
Dirección postal: Martina Hattalu 2151
Localidad: Dolný Kubín
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Código postal: 026 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Magdaléna Kubisová
Correo electrónico: skola@zsdk.info
Teléfono: +421 435832511
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zspskrabakadk.edupage.org
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Základná škola s materskou školou Komenského
Número de identificación fiscal: 37808761
Dirección postal: Komenského 279/32
Localidad: Dolný Kubín
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Código postal: 026 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Daša Badáňová
Correo electrónico: sekretariat@zskomdk.sk
Teléfono: +421 435863163
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zskomdk.edupage.org
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Technické služby, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 31609911
Dirección postal: Nábrežie Oravy 627/1
Localidad: Dolný Kubín
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Código postal: 026 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Pavol Heško
Correo electrónico: hesko@tsdk.sk
Teléfono: +421 435864905
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.tsdk.sk
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428215
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://www.ezakazky.sk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Dolný Kubín

Número de referencia: KS/VO/07-20/EL-KSVO
II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 634 887.36 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000 Electricidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK031 Žilinský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odberné miesta zriadené v administratívnych a prevádzkových budovách, resp. v objektoch verejného osvetlenia verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zákazku tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní najdlhšie na 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO v nasledovných tarifných pásmach a predpokladaných množstvách:

1. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách

Vysoký tarif predpokladané množstvo 1 321,342 MWh

2. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách

Nízky tarif predpokladané množstvo 345,806 MWh

3. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách

Jednotarif predpokladané množstvo 665,616 MWh

4. Verejné osvetlenie

Vysoký tarif predpokladané množstvo 0,000 MWh

5. Verejné osvetlenie

Nízky tarif predpokladané množstvo 0,000 MWh

6. Verejné osvetlenie

Jednotarif predpokladané množstvo 1 340,320 MWh

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 634 887.36 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zákona a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods.2, ods. 4 a ods. 5., predložené vo forme naskenovaných originálov alebo úradne overených fotokópii. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 Zákona, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia vo verejnom obstarávaní podľa § 32 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname hospodárskych subjektov.

Upozornenie: Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné.

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 34 Zákona, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodávku tovaru uvedeného v predmete obstarávania: § 34 ods.1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľ bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa

Zákona. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:

Zoznam dodávok tovaru s rovnakým predmetom zákazky (dodávka elektrickej energie) uskutočnených za predchádzajúce tri roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávateľa (alebo v prípade kratšieho prevádzkovania podnikateľskej činnosti za obdobie jej prevádzkovania) s uvedením cien, lehôt dodania alebo odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľ bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa Zákona. Uchádzač je oprávnený do zoznamu zaradiť len zákazky, ktorých dodávka bola zrealizovaná v období predchádzajúcich troch rokov od dátumu vyhlásenia verejného obstarávania. V zozname uchádzač uvedie:

a) názov alebo obchodné meno odberateľa,

b) adresu jeho sídla alebo miesta podnikania,

c) názov tovaru, druh tovaru a miesto dodania,

d) celkovú cenu za realizáciu dodávky tovaru,

e) dátum začiatku a konca lehoty realizácie dodávky tovaru, (žiadame uviesť so zreteľom na predchádzajúce tri roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania),

f) meno a funkciu oprávnenej osoby odberateľa a telefónny kontakt na oprávnenú osobu odberateľa. Zoznam musí byť predložený v needitovateľnom formáte napr. pdf ako originál alebo vo forme úradne overenej fotokópie. Ak odberateľom elektrickej energie bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ k zoznamu uchádzač môže priložiť potvrdenie o plnení zmluvy (referenciu) v zmysle predloženého zoznamu s uvedením údajov požadovaných v zozname (v zmysle vyššie uvedených odsekov a až f) vrátane dátumu vystavenia, a môže uviesť aj vyjadrenie oprávnenej osoby ku kvalite realizovaných dodávok, podpisu oprávnenej osoby odberateľa a odtlačku pečiatky odberateľa. Uchádzač nie je povinný vo svojej ponuke predkladať referenciu, ktorá sa nachádza v evidencii referencií. Na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa a zároveň vo svojej ponuke uvedie adresu internetovej stránky, kde sa predmetná referencia nachádza.

Uvedený zoznam musí obsahovať minimálne jednu zákazku na dodávku elektrickej energie v minimálnom objeme 300 000,00 EUR s DPH korporátnym odberateľom (nie domácnosťou). Za rozhodné obdobie sa považuje posledné tri priebežné roky, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania. V prípade, ak uchádzač uvedie v zozname dodávky, ktorých dodávanie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname vyčísli zvlášť iba hodnotu za tú časť dodávok, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období. V prípade, ak dodávky realizoval uchádzač ako člen skupiny dodávateľov, vyčísli a uvedie iba finančný objem dodávaný ním samotným.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Úradne overené platné povolenie na podnikanie v elektroenergetike dodávke elektrickej energie, ktoré oprávňuje uchádzača podnikať v oblasti elektriky v súlade s § 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zemne a doplnení niektorých zákonov, podľa bodu 16.2.2. týchto súťažných podkladov

2. Čestné vyhlásenie uchádzača o pridelení EIC kódu označenie účastníka na trhu s energiou, v ktorom uvedie číslo EIC kódu

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Sú uvedené v časti B4 súťažných podkladov - Spôsob realizácie elektronickej aukcie

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco, Checo
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Komunal Servis Verejné obstarávanie, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra. Pod otváraním ponúk sa na účely elektronickej komunikácie rozumie elektronické sprístupnenie ponúk elektronickým nástrojom eZakazky.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Z dôvodu použitia elektronickej aukcie na vyhodnotenie ponúk je otváranie ponúk neverejné a nebude zaslaná ani zápisnica z otvárania ponúk.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená ako predpokladaná celková cena za dodávky elektrickej energie pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému obstarávaniu za obdobie 24 mesiacov vyjadrené v EUR bez DPH vrátane tarify za distribúciu elektriny, vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, ako aj ostatných regulovaných položiek (tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému) podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ÚRSO), vrátane spotrebnej dane a odvodu do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

2. Komunikačným portálom v zmysle § 20 ods. 2 ZVO je pre potreby tejto zákazky portál www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na elektronickom komunikačnom nástroji eZakazky na portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,

b) klikne na názov zákazky,

c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

D1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu;

D2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk

V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo v zadávanej zákazke. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk.

Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na e-mailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.

3. V súlade s § 39 Zákona, hospodársky subjekt môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predbežne nahradiť predložením jednotného európskeho dokumentu (JED). Uchádzač doručí doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené JED verejnému obstarávateľovi v lehote stanovenej podľa §39, ods. 6 Zákona.

4. Výsledkom verejnej súťaže bude Rámcová dohoda uzatvorená s úspešným uchádzačom na obdobie 24 mesiacov.

5. Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam - Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené VO, jeho predmetom nie je obstarávanie inovácií a nejedná sa ani o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020