Suministros - 449432-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Liberec: Material y útiles de formación

2020/S 187-449432

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: iQLANDIA, o. p. s.
Número de identificación fiscal: 25444565
Dirección postal: Nitranská 410/10
Localidad: Liberec
Código NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Código postal: 460 07
País: Chequia
Persona de contacto: Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec
Correo electrónico: petra.pychova@competconsult.cz
Teléfono: +420 724365227
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.iqlandia.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/iQLANDIA
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00024223
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: zadavatel dle § 4 odst. 2 ZZVZ
I.5)Principal actividad
Otra actividad: výzkum a vývoj didaktických pomůcek; zkvalitňování přípravy pedagogických pracovníků; organizace akcí volného času; popularizace vědy

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Výroba didaktických pomůcek - Matematická gramotnost

Número de referencia: CC/OŘ/iQLANDIA1/20
II.1.2)Código CPV principal
39162200 Material y útiles de formación
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je návrh, vývoj, výroba a dodávka didaktických pomůcek včetně souvisejícího programového vybavení a grafických dekorativních prvků pro expozici Matematická gramotnost, která bude umístěna na ploše cca 400 m2 ve 3.NP SC iQLANDIA v Liberci.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje:

a) Vytvoření grafického návrhu didaktických pomůcek a jeho projednání a odsouhlasení se zadavatelem

b) Zpracování výrobní dokumentace didaktických pomůcek a její projednání a odsouhlasení se zadavatelem

c) Výrobu a dodávku pomůcek do místa určení,

d) Rozmístění, montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení didaktických pomůcek do provozu včetně předvedení jejich funkčnosti.

e) Instruktáž personálu zadavatele pro správné užívání a údržbu dodaných pomůcek.

f) Zpracování návodů a podrobné technické dokumentace pro užití didaktických pomůcek

g) Poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 6 460 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění, tj. místem dodání a instalace je prostor ve 3. NP v objektu Science Center Liberec - iQLANDIA, na adrese Liberec, ul. U Nisy, č. p. 410.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je návrh, vývoj, výroba a dodávka didaktických pomůcek včetně souvisejícího programového vybavení a grafických dekorativních prvků pro expozici Matematická gramotnost, která bude umístěna na ploše cca 400 m2 ve 3.NP SC iQLANDIA v Liberci.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje:

a) Vytvoření grafického návrhu didaktických pomůcek a jeho projednání a odsouhlasení se zadavatelem

b) Zpracování výrobní dokumentace didaktických pomůcek a její projednání a odsouhlasení se zadavatelem

c) Výrobu a dodávku pomůcek do místa určení,

d) Rozmístění, montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení didaktických pomůcek do provozu včetně předvedení jejich funkčnosti.

e) Instruktáž personálu zadavatele pro správné užívání a údržbu dodaných pomůcek.

f) Zpracování návodů a podrobné technické dokumentace pro užití didaktických pomůcek

g) Poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 460 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 322
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282, "Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ, a to způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ.

Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ, a to předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zadavatel nepožaduje

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 11:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020