Suministros - 449439-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Equipo y artículos de oficina diversos

2020/S 187-449439

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dirección postal: ul. Grzybowska 80/82
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-844
País: Polonia
Persona de contacto: Lucyna Wypych
Correo electrónico: zamowienia-gd@gdansk.rzgw.gov.pl
Teléfono: +48 583261941
Fax: +48 583261889
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.wody.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://przetargi.wody.gov.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://przetargi.wody.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla RZGW w Gdańsku i jednostek podległych w roku 2021–2022

Número de referencia: GD.ROZ.281.40.2020.ZP.LW
II.1.2)Código CPV principal
30190000 Equipo y artículos de oficina diversos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla RZGW w Gdańsku i jednostek podległych.

Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część zamówienia nr 1 – sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla RZGW w Gdańsku

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30192000 Artículos de oficina
30197644 Papel xerográfico
30199500 Archivadores, clasificadores de cartas, cajas de almacenaje y artículos análogos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gdańsku ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

II.2.4)Descripción del contrato:

Ilość i rodzaj asortymentu artykułów biurowych dla RZGW w Gdańsku zawiera tabela – zestawienie ilościowo-jakościowe artykułów biurowych - patrz opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1) Wykon. zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 700,00 PLN. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w pkt 8 SIWZ.

2) Zamaw. nie wymaga wniesienia zabezp. należytego wykon. umowy.

3) Zamaw. w celu przygotowania ceny oferty przekazuje poglądowo Form. asortym.-cenowy (Zał. 7.1 do SIWZ).

4) Form.asortym.-cenowy Wykon przedłoży Zamaw. przed zawarciem umowy.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część zamówienia nr 2 - sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla ZZ w Tczewie

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30192000 Artículos de oficina
30197644 Papel xerográfico
30199500 Archivadores, clasificadores de cartas, cajas de almacenaje y artículos análogos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew

II.2.4)Descripción del contrato:

Ilość i rodzaj asortymentu artykułów biurowych dla ZZ w Tczewie zawiera tabela – zestawienie ilościowo-jakościowe artykułów biurowych - patrz Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1) Wykon. zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 500,00 PLN. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w pkt 8 SIWZ.

2) Zamaw. nie wymaga wniesienia zabezp. należytego wykon. umowy.

3) Zamaw. w celu przygotowania ceny oferty przekazuje poglądowo Form. asortym.-cenowy (Zał. 7.2 do SIWZ).

4) Form.asortym.-cenowy Wykon przedłoży Zamaw. przed zawarciem umowy.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część zamówienia nr 3 - sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla ZZ w Chojnicach

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30192000 Artículos de oficina
30197644 Papel xerográfico
30199500 Archivadores, clasificadores de cartas, cajas de almacenaje y artículos análogos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

II.2.4)Descripción del contrato:

Ilość i rodzaj asortymentu artykułów biurowych dla ZZ w Chojnicach zawiera tabela – zestawienie ilościowo-jakościowe artykułów biurowych - patrz Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1) Wykon. zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 700,00 PLN. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w pkt 8 SIWZ.

2) Zamaw. nie wymaga wniesienia zabezp. należytego wykon. umowy.

3) Zamaw. w celu przygotowania ceny oferty przekazuje poglądowo Form. asortym.-cenowy (Zał. 7.3 do SIWZ).

4) Form.asortym.-cenowy Wykon przedłoży Zamaw. przed zawarciem umowy.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część zamówienia nr 4 - sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla ZZ w Toruniu

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30192000 Artículos de oficina
30197644 Papel xerográfico
30199500 Archivadores, clasificadores de cartas, cajas de almacenaje y artículos análogos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń

II.2.4)Descripción del contrato:

Ilość i rodzaj asortymentu artykułów biurowych dla ZZ w Toruniu zawiera tabela – zestawienie ilościowo-jakościowe artykułów biurowych - patrz Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1) Wykon. zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 500,00 PLN. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w pkt 8 SIWZ.

2) Zamaw. nie wymaga wniesienia zabezp. należytego wykon. umowy.

3) Zamaw. w celu przygotowania ceny oferty przekazuje poglądowo Form. asortym.-cenowy (Zał. 7.4 do SIWZ).

4) Form.asortym.-cenowy Wykon przedłoży Zamaw. przed zawarciem umowy.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część zamówienia nr 5 - sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla ZZ w Gdańsku

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30192000 Artículos de oficina
30197644 Papel xerográfico
30199500 Archivadores, clasificadores de cartas, cajas de almacenaje y artículos análogos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk

II.2.4)Descripción del contrato:

Ilość i rodzaj asortymentu artykułów biurowych dla ZZ w Gdańsku zawiera tabela – zestawienie ilościowo-jakościowe artykułów biurowych - patrz Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1) Wykon. zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 000,00 PLN. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w pkt 8 SIWZ.

2) Zamaw. nie wymaga wniesienia zabezp. należytego wykon. umowy.

3) Zamaw. w celu przygotowania ceny oferty przekazuje poglądowo Form. asortym.-cenowy (Zał. 7.5 do SIWZ).

4) Form.asortym.-cenowy Wykon przedłoży Zamaw. przed zawarciem umowy.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część zamówienia nr 6 - sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla ZZ w Elblągu

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30192000 Artículos de oficina
30197644 Papel xerográfico
30199500 Archivadores, clasificadores de cartas, cajas de almacenaje y artículos análogos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg

II.2.4)Descripción del contrato:

Ilość i rodzaj asortymentu artykułów biurowych dla ZZ w Elblągu zawiera tabela – zestawienie ilościowo-jakościowe artykułów biurowych - patrz Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1) Wykon. zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 200,00 PLN. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w pkt 8 SIWZ.

2) Zamaw. nie wymaga wniesienia zabezp. należytego wykon. umowy.

3) Zamaw. w celu przygotowania ceny oferty przekazuje poglądowo Form. asortym.-cenowy (Zał. 7.6 do SIWZ).

4) Form.asortym.-cenowy Wykon przedłoży Zamaw. przed zawarciem umowy.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Nie dotyczy

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nie dotyczy

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nie dotyczy

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Dotyczy sekcji VI.3 Informacje dodatkowe:

1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykon., którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2) Zamaw. informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje, które Zamaw. objął klauzulą poufności oraz informacje ściśle z nimi związane.

3) Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zam. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

4) Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w SIWZ, komunikacja między Zamaw. a Wykon. odbywa się w formie elektronicznej., za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/

5) Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu:

5.1. oferta, na którą składa się formularz oferty, zgodny z Zał. 2.1-2.6 do SIWZ odpowiednio dla danej części zamówienia;

5.2. oświadczenia i dokumenty składane z ofertą:

1) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z CEDIG lub dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;

2) pełnomocnictwo, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej;

4) JEDZ (zgodny z instrukcją z Zał. 3 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykon. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykon., JEDZ składa każdy z Wykon.

Wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wypełniając JEDZ w zakresie części IV: Kryteria kwalifikacji, Wykon. może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „α” w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV;

5) dokumenty uwiarygodniające zastosowań równoważnych (o których mowa w pkt 4.1 SIWZ) - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę

Cd. w sekcji VI.3

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1) Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

3) Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

4) Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.

5) Wykonawca, którego ofertę wybrano, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wypełniony/e Formularz/e cenowy/e.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku przy ulicy ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, pok. nr 317 (sala konferencyjna) na III piętrze.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Cd. z sekcji III.1.1

6) Ośw. lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykon. z udziału w postęp.:

6.1) ośw. i dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 4 do 6 rozp. Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamaw. od wykon. w postęp. o udzielenie zamówienia składa Wykon., którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez Zamaw., nie krótszym niż 10 dni;

6.2) ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykon. jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której

Mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp;

6.3) jeżeli Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, a także w przypadku, gdy osoba, której dany dokument dotyczy, ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 rozporządzenia wymienionego w pkt 6.1.

7) Wymagania w zakresie formy składanych dokumentów zostały określone w SIWZ.

8) Informacje dot. oferty wspólnej znajdują się w pkt 11 SIWZ.

9) Dot. sekcji IV.2.6: termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10) Wszelkie pozostałe informacje, których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia, zawiera SIWZ.

11) Prowadzący postępowanie: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.

12) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora

Wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.– Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych-Biuro Odwołań
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020