Suministros - 449449-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Szczawin Kościelny: Calderas para calefacción central

2020/S 187-449449

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Szczawin Kościelny
Dirección postal: ul. Jana Pawła II 10
Localidad: Szczawin Kościelny
Código NUTS: PL923 Płocki
Código postal: 09-550
País: Polonia
Persona de contacto: Dorota Macudzińska
Correo electrónico: zamowienia@szczawin.pl
Teléfono: +48 242351517
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://bip.szczawin.pl/
Dirección del perfil de comprador: https://bip.szczawin.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bip.szczawin.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”

Número de referencia: MG.271.3.2.2020
II.1.2)Código CPV principal
44621220 Calderas para calefacción central
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zdefiniowanie zakresu rzeczowego i wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na: dostawie, montażu i uruchomieniu (w przypadku źródeł ciepła – wraz z demontażem poprzedniego źródła ciepła) – na potrzeby własne budynków mieszkalnych niskoemisyjnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych i kolektorów słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, która będzie realizowana z podziałem na części.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa, montaż i uruchomienie niskoemisyjnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
71320000 Servicios de diseño técnico
09331100 Captadores solares para la producción de calor
42511110 Bombas de calor
45332200 Trabajos de tendido de cañerías de agua
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
44620000 Radiadores y calderas para calefacción central, y sus partes
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL923 Płocki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

teren gminy Szczawin Kościelny

II.2.4)Descripción del contrato:

Wykonanie w oparciu o posiadane przez Zamawiającego projekty koncepcyjne dla poszczególnych lokalizacji instalacji i warunki niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz dostawie, montażu i uruchomieniu (wraz z demontażem poprzedniego źródła ciepła) niskoemisyjnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych – o następującej ilości i rodzaju:

— kotły na pellet w ilości 4 szt. (zestaw),

— kotły gazowe kondensacyjne w ilości 40 szt. (zestaw),

— powietrzne pompy ciepła w ilości 4 szt. (zestaw),

oraz:

— kolektory słoneczne w ilości 2 szt. (zestaw).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i rękojmi za wady dla instalacji niskoemisyjnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych (kotły na pellet, kotły gazowo-kondensacyjne, powietrzne pompy ciepła, kolektory słoneczne) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/06/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego 2014–2020 – działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Typ projektu – Ograniczenie „niskiej emisji”; wymiana urządzeń grzewczych. Nr projektu: RPMA.04.03.01.14-d131/19.

II.2.14)Información adicional

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa, montaż i uruchomienie systemów instalacji fotowoltaicznych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71320000 Servicios de diseño técnico
09331200 Módulos solares fotovoltaicos
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL923 Płocki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

teren gminy Szczawin Kościelny

II.2.4)Descripción del contrato:

Wykonanie w oparciu o posiadane przez Zamawiającego projekty koncepcyjne dla poszczególnych lokalizacji instalacji i warunki niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz dostawie, montażu i uruchomieniu – 21 sztuk (zestaw) systemów instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Zaoferowany dla instalacji fotowoltaicznych okres gwarancji i rękojmi za wady na moduły fotowoltaiczne (gwarancja produktowa) – w latach od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/06/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego 2014–2020 – działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Typ projektu – Ograniczenie „niskiej emisji”; wymiana urządzeń grzewczych. Nr projektu: RPMA.04.03.01.14-d131/19.

II.2.14)Información adicional

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają na poziomie poniżej opisanym warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie;

3. zdolności technicznej lub zawodowej: opisane w pkt III.1.3.

6.3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

6.3.2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.).

7.1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

7.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ.

Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – zakres oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Zakres wypełnienia JEDZ opisano w pkt 7.1.5 SIWZ (ze względu na ograniczoną liczbę znaków – szczegóły na: https://bip.szczawin.pl).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali – odpowiednio do części, na którą Wykonawcą złożył ofertę (tj. zakończyli):

a) w zakresie części nr I zamówienia:

— co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę wraz z montażem instalacji niskoemisyjnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych w postaci kotłów gazowych kondensacyjnych lub kotłów na pellet – w ilości minimum 10 instalacji (zestawów) – w ramach jednego zamówienia (jednej umowy/jednego kontraktu), oraz

— co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę wraz z montażem instalacji powietrznych pomp ciepła na cele ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania w ilości min. 1 instalacji (zestawu) – w ramach jednego zamówienia (jednej umowy/jednego kontraktu);

b) w zakresie części nr II zamówienia:

co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości minimum 10 instalacji (zestawów) – w ramach jednego zamówienia (jednej umowy/jednego kontraktu);

2) dysponują lub będą dysponować następującym odpowiednim zespołem osób, który skierują do realizacji zamówienia (w zależności od ilości części, na które Wykonawca złożył ofertę) w zakresie wymogów określonych poniżej dla danej części. W przypadku złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na całość (obydwie części) zamówienia, Wykonawca musi dysponować zespołem osób spełniającymi wymogi postawione dla obydwu części zamówienia (uwaga: może być to jedna osoba pod warunkiem, iż spełnia wymogi zarówno dla części pierwszej jak i drugiej zamówienia):

a) w zakresie części nr I zamówienia:

— projektant branży sanitarnej – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, pozwalające na wykonanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia w zakresie branży sanitarnej,

— kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w zakresie branży sanitarnej;

b) w zakresie części nr II zamówienia:

— projektant branży elektrycznej – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, pozwalające na wykonanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia w zakresie branży elektrycznej,

— kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w zakresie branży elektrycznej.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Zmiany do umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Zakres dopuszczalnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, został wskazany w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

Urząd Gminy Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

7.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 7.2 lit a SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

b) pkt 7.2 lit b SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.2.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2.1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.2.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 7.2.2 SIWZ stosuje się.

7.2.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.2 lit. a SIWZ, składa dokument, o którym mowa 7.2.1 lit. a SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 7.2.2 SIWZ stosuje się.

7.2.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają w odniesieniu do każdego z nich dokumenty wymienione w pkt 7.2 lit. a–d SIWZ, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7.2.1–7.2.4 SIWZ. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 7.2 mogą być złożone wspólnie.

7.2.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp i pkt 6.2 SIWZ, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 7.2 lit. a–d SIWZ, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7.2.1–7.2.4 SIWZ.

7.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców – przykładowy wzór oświadczenia załącznik nr 9 do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

18.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

18.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

18.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

18.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

18.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.7 i 18.8 SIWZ wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

18.11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
20/09/2020