Suministros - 449457-2020

Submission deadline has been amended by:  475719-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Aparatos para radiología

2020/S 187-449457

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Número de identificación fiscal: 93009024000000
Dirección postal: ul. R. Weigla 5
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-981
País: Polonia
Persona de contacto: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul.R Weigla 5, 50-981 Wrocław
Correo electrónico: alewicka@4wsk.pl
Teléfono: +48 261660119
Fax: +48 261660119
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.4wsk.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – 1 kpl.

Número de referencia: 4WSzKzP.SZP.2612.73.2020
II.1.2)Código CPV principal
33111000 Aparatos para radiología
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – 1 kpl.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – 1 kpl.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy sprzętu / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji/rękojmi sprzętu / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Ocena techniczna / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin dostawy sprzętu do 4 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 20 listopada 2020 r.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Rozdział III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 Pzp:

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 900 000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy, 00/100).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IV PKT 1 SIWZ według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Rozdział IV. Wykaz:

1. Dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie podmiotowych warunków udziału w postępowaniu: w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1282), zwane dalej rozporządzeniem.

1) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ), zgodnie z instrukcją wypełnienia (jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ – należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale na platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu). Oświadczenie należy sporządzić w formie elektronicznej i bez dodatkowego wezwania złożyć (wczytać) (pod rygorem nieważności) w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ);

c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku braku możliwości bezpłatnego pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

c.d. III.1.1)

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

dokumenty, o których mowa w ppkt c do f Wykonawca składa (wczytuje) w postaci elektronicznej w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty te należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ), zgodnie z instrukcją wypełnienia (jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ – należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale na platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, sporządzona w postaci elektronicznej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (potwierdzająca warunek opisany w rozdz. III pkt 2 SIWZ) – należy złożyć (wczytać) w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności) w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy))– należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą (pod rygorem nieważności) w oryginale na platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich zdolność finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 Pzp – w tym celu Zamawiający zażąda dokumentów w takim samym zakresie jak w stosunku do Wykonawcy.

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

c.d.

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa (wczytuje) wraz z ofertą sporządzony w formie elektronicznej jednolity dokument zamówienia JEDZ dotyczący tych podmiotów (pod rygorem nieważności). Dokument ten należy złożyć w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przez podmiot udostępniający zasoby).

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w rozdziale III pkt 2.

8) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

9) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 Pzp). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 Pzp). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 i 2 lit. a SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców;

b) pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. IV składają Wykonawcy wspólnie.

10) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa odpowiednio dokumenty wymienione w rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 do ppkt 9 SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w rozdz. IV pkt 1:

a) ppkt 1 lit. c SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) ppkt 1 lit. d SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. c i d SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

c.d. III.1.2)

11) Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla Wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy rozdziału IV pkt 1 ppkt 1 do 9 stosuje się odpowiednio.

12) Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (Wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od Wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. a SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

13) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

14) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

15) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2. Dokumentów przedmiotowych:

1) Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów podlegających ocenie – w języku polskim w formie prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi, itp.:

a) w przypadku parametrów wymaganych i jednocześnie podlegających ocenie przez Zamawiającego brak tych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty (!);

b) w przypadku parametrów podlegających ocenie i nie będących jednocześnie parametrami wymaganymi, jeżeli Wykonawca nie załączy dokumentów do oferty lub z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego parametru – otrzymuje 0 pkt za dany parametr.

Dokumenty należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Powyższe dokumenty stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp.

2) Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie pozostałych parametrów przedmiotu zamówienia, parametrów wymaganych a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego w formie np. prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi, kart technicznych itp. w języku polskim.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

c.d.

3) W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień złożenia dokumentów dot. przedmiotu zamówienia na każdy oferowany produkt, w postaci deklaracji zgodności wydanej przez producenta, certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) oraz formularza powiadomienia / zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych.

W przypadku formularza powiadomienia / zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowna lub kurierska – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania.

Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 2 ppkt 2–3 należy sporządzić w formie elektronicznej i złożyć (wczytać) w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku powyższych dokumentów i oświadczeń oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp).

3. Wykaz pozostałych dokumentów:

1) pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru;

2) wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ;

3) zaleca się dołączyć do oferty zaakceptowane istotne postanowienia umowy;

4) oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz;

5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty, dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 Pzp. Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych;

6) jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. ekspertyz rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych;

7) uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa;

8) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

Uwaga!

Dokumenty o których mowa w ppkt 5–8 sporządzone w formie elektronicznej należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

W związku z krótkim okresem ma rozliczenie dotacji zgodnie z umową dotacyjną. Rozliczenie musi być wysłane do MZ do dnia 30 listopada 2020 r. (umowa nr 5/14/1/2020/127/362 na realizację zadania pn. doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca w roku 2020 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego „Polkard” na lata 2017–2020) oraz dużą liczbą toczących się jednocześnie postępowań przetargowych.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 w sali odpraw (budynek logistyki).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1) Termin związania ofertą wskazany jako 2 miesiące należy rozumieć jako 60 dni.

2) Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych, 00/100.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postepu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 Pzp, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Biuro Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020